Danh sách các trường cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trên cả nước 2020

Các trường được cấp chứng chỉ tin học ngoại ngữ trên toàn quốc

Ngày 8/5/2020 Cục Quản lý chất lượng đã ban hành Thông báo 691/TB-QLCL 2020 về Danh sách đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ. Sau đây là chi tiết các trường được cấp chứng chỉ tin học ngoại ngữ trên cả nước năm 2020.

1. Danh sách các trường được cấp chứng chỉ ngoại ngữ 2020

14 trường tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Tiếng Anh):

- Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh;

- Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế;

- Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng;

- Đại học Thái Nguyên;

- Đại học Cần Thơ;

- Đại học Hà Nội;

- Đại học Sư phạm Hà Nội;

- Đại học Vinh;

- Học viện An ninh nhân dân;

- Đại học Sài Gòn;

- Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh;

- Đại học Trà Vinh;

- Đại học Văn Lang.

2. Các trường được cấp chứng chỉ tin học 2020

134 cơ sở giáo dục đại học tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin:

- Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng;

- Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng;

- Trung tâm phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng;

- Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế;

- Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế;

- Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế;

- Viện Quốc tế Pháp ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh;

- Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh…

Chi tiết danh sách toàn bộ các trường được cấp chứng chỉ tin học ngoại ngữ mời các bạn xem trên file PDF hoặc file Tải về.

eQ
cIA"o DU.
C VA,DAo
TAo
CQNG HoA
xA HgI
CHU NcHi,I
vIET
NAM
cuc
QuAn
rY
cg4r LUqNG
DQc
lap
- is
oo - Hsnh
phric
56:
€04 m-eLCL
Hd r\roi,
nsdy
\Sthdng
5
ndm 2020
rHONG
nAo
Danh
s6ch
c6c
dcrn
vi t6
chri'c
thi vh
c6p chri'ng
chi
r.
CUTING
CHi
NGOAI
NGU
THEO
KHUNG
NANC
LTIC
NGOAI
NGTI
6 BAC DUNG
CHo
VIET
NAM
gi6ng
Anhf
TT
TOn
tlcrn
vi
I
Trudng
Dai
hgc
Su
phpm
Thdnh pnO
UO
Chf
Minh
2
Trudng
Dai
hoc Ngoai
ngfr -
Dai
hoc
Hu6
J
Trulng
Dai
hoc
Ngopi
ngfr -
Dai
hoc
Qu6c
gia
Hd
N6i
4
Trulng
Dai
hoc
Ngoai
ngir -
Eai
hoc
Dd Ning
5 Dai
hgc
Th6i
Nguy6n
6 Trudng
Dai
hoc
CAn Tho
7 Truong
Dai
hoc
Hd NQi
8 Trucmg
Dai
hoc
Su
phpm
Hd
NQi
9 Trudng
Dai
hoc
Vinh
10
Hgc
vi6n An
ninh
nh6n
d6n
11 Trudng
Dai
hoc
Shi
Gon
t2
Trucrng
Dpi
hgc
Ngdn
hdng
Thdnh pnO
UO
Chi
Minh
13
Trulng
Epi
hqc
Trd
Vinh
t4
Trudng
Dai
hoc
Vin Lang
2
II.
CHI.NG CHi I.NG
DUNG
COxC NGHE
rrrOxC rrN
1.
Cric
ccr sO
girio
dgc tl4i hgc
STT
TOn tlon vi
1
Trudng Dpi hgc B6ch Khoa
-
Eai hoc Dd NEng
2
Trulng Dpi hqc
Su
phpm
-
Dai hgc Dd NEng
a
J
Trung
tdm
ph6t
tri6n
phAn
-drn
-
Dai hgc Dd NEng
4
Trudng Dpi hgc Khoa hgc - Dai hoc Hu6
5
Trucrng Dai
hoc N6ng l6m
-
Dpi hgc Hu5
6
Trudng Dai hgc
Su
phpm -
Dai
hgc Hu6
7
ViQn
Qu6c
te
fnap ngir
-
Dpi hgc
Qu6c
gia
Hd
N6i
8
Trudng Eai hoc
Cong
nghQ -
Dai hgc
Qu6c
gia
Hd NQi
9
Try*g Dai
hgc
An
Giang
-
Dai hgc
Qu6c
gia
Thdnh
ph6
H6
Chi
Minh
10
T{o*g Dai hgc Khoa hgc
tp
nhi6n
-
Dai hgc
Qu5c
gia
Thdnh
ph6
HO
Chi
Minh
t1
Trycrng D4i hgc
C6ng
nghe Thdng
tin
-
Dai hoc
Qu6c
gia
Thdnh
ph6
HO
Chi
Minh
12
Trycrng Dai hgc B6ch
khoa
-
Dai hgc
Qu6c
gia
Thdnh
pho
H6
Chf
Minh
13
Trulng Dai hgc
C6ng
nghe th6ng
tin
vd
truydin th6ng
-
Dai hoc Th6i Nguy6n
t4
Trung tdm Ngopi ngt Tin hoc - Eai hoc Th6i Nguy6n
15
Trudng Dai hgc Kinh
t6 vd
Quin
tri
kinh
doanh
-
Dai hqc Th6i Nguy6n
t6
Trudng Dai hoc
Su
phpm -
Dai hgc Th6i Nguy€n
I7
Hgc viQn An ninh nh6n d6n
18
Hoc
vi6n CAnh s6t Nh6n dAn
t9
Hgc
vi6n
C6ng
nghe buu
chinh
viSn
th6ng
20
Hgc
viQn C6ng nghQ buu chfnh vi6n
th6ng
(Co
so tpi
Thdnh
ph6
HO
Chi
Minh)
2l
Hgc viQn Hirng kh6ng
22
Hgc
vi6n K! thuQt
qudn
sp
STT T6n tlcrn vi
23
Hgc viQn NgAn hdng
24
Hoc
vi6n
N6ng nghiQp
Vi6t
Nam
25
Hgc viQn
Qu6n
ly
gi6o
duc
26
Hgc viQn Tdi chinh
27
Trucrng Dai hoc An ninh
nh6n d6n
28
Trudng Dai
hoc Bac Li6u
29
Trudng Dai hgc B6ch
Khoa Ha NQi
30
Trucrng Dai hgc Binh
Duong
31
Truong Dai
hgc Bu6n Ma Thu6t
3./.
Trudng Dai hgc
C6nh s6t nh6n d6n
33
Trudng Dpi hgc
CAn Tho
34
Trudng Dai hoc
C6ng doirn
35
Truong Dai
hgc C6ng nghe
giao
th6ng
v6n
tii
36
Truong Eai
hgc C6ng nghe Thdnh
pnO
UO Chf Minh
37
Trudng Dai hgc
C6ng
nghe
Van Xudn
38
Trudng Dai hoc
C6ng nghe vd
QuAn
ly Hiru nghi
39
Trucrng Dai hoc
C6ng
nghiQp He
NQi
40
Trudng Dai hoc
C6ng nghiQp
Qu6ng
Ninh
4t
Trucrng Dai hoc
C6ng nghiQp
thqc
phAm
Thdnh
ptrO
HO
Chi
Minh
42
Trulng Dpi hgc
C6ng nghiQp Viet Tri
43
Trudng Dai hgc
C6ng
nghiOp
Thdnh
ptrO
HO
Chi
Minh
44
Trudng D4i hgc
Cuu
Long
45
Trucrng Dai
hgc Duy Tdn
46
Trudng Dai
hoc D4i Nam
47
Trucrng Dai
hoc Dd Lpt
48
Trudng Dai hoc Di6n
luc
49
Trucrng Dpi hoc EOng
Nai
50
Trudng Dpi hoc D6ng Th6p
5l
Trudng Dai hoc
Giao th6ng vQn tAi Thdnh
pnO
UO Chf Minh
Đánh giá bài viết
1 80
Bài liên quan