Danh sách các loại bằng cấp giáo viên nhất định phải có

Tới 1/7/2020 là Luật giáo dục mới bắt đầu chính thức có hiệu lực. Vậy có quy định mới về bằng cấp đối với giáo viên khi luật được áp dụng hay không? Để nắm rõ hơn về chuẩn trình độ đào tạo giáo viên hiện nay, mời các bạn tham khảo bài viết sau đây của VnDoc.

Dưới đây là tổng hợp các loại bằng cấp giáo viên các cấp nhất định phải có theo quy định của Luật Giáo dục 2019 và các văn bản hướng dẫn.

Hiện nay, chuẩn trình độ của giáo viên quy định cụ thể tại Điều 72 của Luật giáo dục 2019 quy định như sau:

- Giáo viên mầm non: Phải có bằng cao đẳng sư phạm (trước đây chỉ yêu cầu bằng trung cấp sư phạm)

- Giáo viên tiểu học: Phải có bằng cử nhân sư phạm (trước đây chỉ yêu cầu bằng trung cấp sư phạm)

- Giáo viên trung học cơ sở: Phải có bằng cử nhân sư phạm (trước đây chỉ yêu cầu có bằng cao đẳng sư phạm hoặc bằng cao đẳng ngành khác nhưng có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm)

- Giáo viên trung học phổ thông: Phải có bằng cử nhân sư phạm (trước đây có bằng đại học ngành khác và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cũng được chấp nhận)

- Giảng viên đại học: Phải có bằng thạc sĩ (trước đây chỉ yêu cầu có bằng đại học trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm)…

Đồng thời, với từng cấp học, Bộ Nội vụ lại hướng dẫn chi tiết các bằng cấp, chứng chỉ cụ thể.

1/ Chuẩn trình độ Giảng viên đại học công lập

Căn cứ: Thông tư liên tịch 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV

STT

Hạng

Yêu cầu bằng cấp, chứng chỉ

1

Hạng I Mã số V.07.01.01

- Bằng tiến sĩ phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy;

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên;

- Chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên cao cấp (hạng I);

- Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4 (B2)

- Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

2

Hạng II Mã số V.07.01.02

- Bằng thạc sĩ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy;

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên;

- Chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên chính (hạng II);

- Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3 (B1)

- Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

3

Hạng III Mã số V.07.01.03

- Bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy;

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên;

- Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 (A2)

- Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

2/ Chuẩn trình độ Giáo viên trung học phổ thông

Căn cứ: Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

STT

Hạng

Yêu cầu bằng cấp, chứng chỉ

1

Hạng I Mã số V.07.05.13

- Bằng tốt nghiệp thạc sỹ đúng hoặc phù hợp với môn học giảng dạy trở lên. Nếu không có bằng đại học sư phạm phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sự phạm;

- Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3 hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc với vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

- Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản;

- Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông hạng I.

2

Hạng II Mã số V.07.05.14

- Bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm với giáo viên trung học phổ thông;

- Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc với vị trí việc làm yêu cầu tiếng dân tộc;

- Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản;

- Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông hạng II.

3

Hạng III Mã số V.07.05.15

- Bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm với giáo viên trung học phổ thông

- Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc với vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

- Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

3/ Chuẩn trình độ Giáo viên trung học cơ sở

Căn cứ: Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

STT

Hạng

Yêu cầu bằng cấp, chứng chỉ

1

Hạng I Mã số V.07.04.10

- Bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc bằng đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở;

- Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3 hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

- Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản;

- Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở hạng I.

2

Hạng II Mã số V.07.04.11

- Bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở;

- Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

- Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản;

- Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở hạng II.

3

Hạng III Mã số V.07.04.12

- Bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm với giáo viên trung học cơ sở;

- Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 1 hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

- Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

4/ Chuẩn trình độ Giáo viên tiểu học

Căn cứ: Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

STT

Hạng

Yêu cầu bằng cấp, chứng chỉ

1

Hạng II Mã số V.07.03.07

- Bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học hoặc đại học sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên;

- Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

- Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản;

- Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng II.

2

Hạng III Mã số V.07.03.08

- Bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tiểu học hoặc cao đẳng sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên;

- Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

- Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản;

- Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng III.

3

Hạng IV Mã số V.07.03.09

- Bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm tiểu học hoặc trung cấp sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên;

- Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 1 hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

- Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

5/ Chuẩn trình độ Giáo viên mầm non

Căn cứ: Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

STT

Hạng

Yêu cầu bằng cấp, chứng chỉ

1

Hạng II Mã số V.07.02.04

- Bằng tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non trở lên;

- Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

- Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản;

- Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên mầm non hạng II.

2

Hạng III Mã số V.07.02.05

- Bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên;

- Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

- Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản;

- Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên mầm non hạng III.

3

Hạng IV Mã số V.07.02.06

- Bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên;

- Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 1 hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

- Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Trên đây là tổng hợp danh sách bằng cấp cần có của giáo viên các cấp theo quy định hiện nay.

Inforgraphic về chuẩn trình độ Giáo viên tiểu học từ Tháng 7/2020

Chuẩn trình độ Giáo viên tiểu học từ Tháng 7/2020

Đánh giá bài viết
1 423
0 Bình luận
Sắp xếp theo