Cử tri bỏ phiếu thay người khác là vi phạm Luật Bầu cử?

Cử tri bỏ phiếu thay người khác là vi phạm Luật Bầu cử?

Mỗi công dân khi đi bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp cần nắm rõ quy định của pháp luật về bỏ phiếu và trình tự bỏ phiếu. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu được quy định cụ thể tại Điều 69.

Thông tư 06/2016/TT-BTC về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội

Thông tư 02/2016/TT-BNV Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Nghị quyết liên tịch 11/2016/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN hướng dẫn quy trình hiệp thương, bầu cử Quốc hội

Cử tri bỏ phiếu thay người khác là vi phạm Luật Bầu cử?

Tránh hành vi bỏ phiếu hộ

Trong kỳ bầu cử Quốc hội trước, báo chí đưa tin tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 99%, tuy nhiên, con số tỷ lệ cử tri đi bầu trên thực tế là bao nhiêu thì chưa có một sự kiểm soát chính xác nào.

Nói cách khác, rất nhiều cử tri đã không thực hiện quyền bỏ phiếu của mình, thế nhưng, các địa phương thi đua nhau lấy thành tích cao nên làm "lơ" cho việc bỏ phiếu thay (một cử tri bỏ phiếu thay các cử tri khác những người có thể tự mình có thể bỏ phiếu, đa phần là một người trong gia đình đi bỏ phiếu thay cho khoảng 2 - 5 người trong gia đình).

Việc bỏ phiếu thay như vậy là một sự vi phạm pháp luật trong bầu cử (được quy định trong Điều 40 của Luật Bầu cử 1994 hay Điều 69 của Luật Bầu cử 2015) và phải bị xử lý cũng như kết quả cuộc bầu cử sẽ phải được xem xét lại.

Thế nào là bỏ phiếu hợp lệ?

Phiếu không hợp lệ được quy định trong Điều 74 Luật Bầu cử 2015:

"1. Những phiếu bầu sau đây là phiếu bầu không hợp lệ:

a) Phiếu không theo mẫu quy định do Tổ bầu cử phát ra;

b) Phiếu không có dấu của Tổ bầu cử;

c) Phiếu để số người được bầu nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử;

d) Phiếu gạch xóa hết tên những người ứng cử;

đ) Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách những người ứng cử hoặc phiếu có ghi thêm nội dung khác.

2. Trường hợp có phiếu bầu được cho là không hợp lệ thì Tổ trường Tổ bầu cử đưa ra để toàn Tổ xem xét, quyết định. Tổ bầu cử không được gạch xóa hoặc sửa các tên ghi trên phiếu bầu."

Ví dụ tại một Khu vực Bầu cử, phiếu bầu do Tổ chức bầu cử trao cho cử tri có tên của 5 ứng viên và cần bầu ra 3 đại biểu, thì phiếu bầu đó không hợp lệ nếu gạch hết (không bầu ai) hay chỉ gạch 1 người (bầu 4 nhiều hơn 3), hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách. Nói cách khác các phiếu bầu đủ 3 người (gạch 2 tên) hay bầu cho 2 người (gạch 3 tên) hoặc bầu cho 1 người (gạch 4 tên) đều là phiếu hợp lệ.

Nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu

 • Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tương ứng với mỗi cấp Hội đồng nhân dân.
 • Cử tri phải tự mình, đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này; khi bầu cử phải xuất trình thẻ cử tri.
 • Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri. Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.
 • Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. Đối với cử tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng hoặc cử tri là người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.
 • Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử.
 • Nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác.
 • Khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu "Đã bỏ phiếu" vào thẻ cử tri.
 • Mọi người phải tuân theo nội quy phòng bỏ phiếu.

Thông báo về thời gian bầu cử, nơi bỏ phiếu

Trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử, Tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng hình thức niêm yết, phát thanh và các phương tiện thông tin đại chúng khác của địa phương.

Thời gian bỏ phiếu

 • Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định ngày bầu cử phải là ngày Chủ nhật và được công bố chậm nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử. Ngày bầu cử do Quốc hội ấn định. Quốc hội khóa XIII đã giao cho Ủy ban thường vụ Quốc hội công bố ngày bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là Chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2016 .
 • Việc bỏ phiếu bắt đầu từ bảy giờ sáng đến bảy giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước năm giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá chín giờ tối cùng ngày.
 • Trước khi bỏ phiếu, Tổ bầu cử phải kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của cử tri.
 • Việc bỏ phiếu phải được tiến hành liên tục. Trong trường hợp có sự kiện bất ngờ làm gián đoạn việc bỏ phiếu thì Tổ bầu cử phải lập tức niêm phong hòm phiếu, tài liệu liên quan trực tiếp đến cuộc bầu cử, kịp thời báo cáo cho Ban bầu cử, đồng thời phải có những biện pháp cần thiết để việc bỏ phiếu được tiếp tục.

Bỏ phiếu sớm, hoãn ngày bỏ phiếu

Trường hợp đặc biệt cần hoãn ngày bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu sớm hơn ngày quy định thì Ủy ban bầu cử trình Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, quyết định.

Đánh giá bài viết
1 268
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo