Công văn xin rút lại thông báo phát hành hoá đơn

Công văn xin rút lại thông báo phát hành hoá đơn được dùng gửi lên Cơ quan Thuế khi doanh nghiệp đã gửi thông báo phát hành nhưng bị thiếu hoặc sai sót thông tin. Mời các bạn tham khảo mẫu dưới đây.

1. Công văn xin rút lại thông báo phát hành hoá đơn là gì?

Công văn xin rút lại thông báo phát hành hoá đơn dùng để xin rút lại thông báo này và xin được gửi lại thông báo phát hành hoá đơn thay thế cho đúng.

2. Mẫu công văn xin rút lại thông báo phát hành hoá đơn

CÔNG TY………………………

Số………/CV-……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………………., ngày….. tháng….. năm……..

CÔNG VĂN

(V/v: Xin rút lại thông báo phát hành hóa đơn)

Kính gửi: Chi Cục Thuế

Tên doanh nghiệp:.................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở:........................................................................................................................

Mã số thuế:............................................................................................................................

Đại diện theo pháp luật:.........................................................................................................

Ngày ..................... Công ty……………………………….đã làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn, mẫu số .........................., ký hiệu ...................... Nay Công ty chúng tôi xin rút lại thông báo này và xin được gửi lại thông báo phát hành hoá đơn thay thế cho đúng.

Lý do:.......................................................................................................................................

Công ty…………………………..cam kết việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu phát hiện khai sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật

Chân thành cảm ơn, xin trân trọng kính chào!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế - Kế toán - Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 138
0 Bình luận
Sắp xếp theo