Công văn về kê khai, hoàn thuế GTGT với hóa đơn bỏ sót số 3434/TCT-KK

Kê khai, hoàn thuế GTGT với hóa đơn bỏ sót

Công văn về kê khai, hoàn thuế GTGT với hóa đơn bỏ sót số 3434/TCT-KK là công văn quan trọng sẽ giúp các bạn giải quyết một trong những trường hợp đặc biệt, gặp vướng mắc về kê khai thuế GTGT với những hướng dẫn cụ thể với căn cứ đầy đủ và chắc chắn. Mời các bạn tham khảo.

Thông tư quy định về xử phạt vi phạm hành chính thuế số 166/2013/TT-BTC

Quyết định hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Quyết định giao quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 3434/TCT-KK
V/v kê khai khấu trừ,
hoàn thuế GTGT với hóa đơn bỏ sót.
Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 2641/CT-KTT2 ngày 30/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hoá đơn GTGT bỏ sót, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 8, Điều 14 thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/ND-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và theo hướng dẫn tại Công văn sô 1818/KK-TCT ngày 19/5/2015 về việc vướng mắc về kê khai thuế GTGT.

Căn cứ khoản 5, Điều 10 thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Trường hợp Công ty CP thức ăn chăn nuôi RICO Tây Ninh phát hiện hóa đơn kê khai khấu trừ phát sinh năm 2014 bỏ sót chưa kê khai thì được kê khai khấu trừ bổ sung vào kỳ kê khai gần nhất của thời điểm phát hiện sai sót, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế. Đối với số thuế GTGT đầu vào của 05 hóa đơn bị bỏ sót nếu là hóa đơn GTGT hợp pháp, đồng thời đáp ứng đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì Công ty được kê khai khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.

Cục Thuế tỉnh Tây Ninh hướng dẫn Công ty CP thức ăn chăn nuôi RICO Tây Ninh thực hiện kê khai trên tờ khai như.sau: khi phát hiện hóa đơn kê khai sót Công ty thực hiện kê khai vào chỉ tiêu số [25] - "Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này" để làm căn cứ tính ra số thuế ở chỉ tiêu số [36] - thuế GTGT phát sinh trong kỳ" trên tờ khai 01/GTGT ban hành kèm theo thông tư số 26/2014/TT-BTC của kỳ kê khai gần nhất tại thời điểm phát hiện sai sót. Đồng thời, hướng dẫn đơn vị thực hiện kê khai bổ sung theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Tây Ninh biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
  • Như trên;
  • Vụ PC ;
  • Lưu: VT, KK (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI & KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Phương

Đánh giá bài viết
1 470
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo