Công văn 5932/BGDĐT-QLCL 2018

Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông

Công văn 5932/BGDĐT-QLCL năm 2018 hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5932/BGDĐT-QLCL
V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Ngày 22 tháng 8 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học (sau đây gọi tắt là Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT); Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi tắt là Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT). Bộ GDĐT hướng dẫn triển khai công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục phổ thông) như sau:

Phần I

TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

I. QUY TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ

II. HỒ SƠ LƯU TRỮ

Phần II

ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

I. KHÁI QUÁT ĐÁNH GIÁ NGOÀI

II. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI

III. HỒ SƠ LƯU TRỮ

PHẦN PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số 5932/BGDĐT-QLCL ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phụ lục 1

Kế hoạch tự đánh giá

Phụ lục 2

Phiếu xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng tiêu chí thuộc mức 1, 2 và 3

Phụ lục 3

Phiếu xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng tiêu chí thuộc mức 4

Phụ lục 4

Bảng danh mục mã minh chứng

Phụ lục 5a

Phiếu đánh giá tiêu chí

Phụ lục 5b

Phiếu đánh giá tiêu chí mức 4

Phụ lục 6

Báo cáo tự đánh giá

Tổng hợp kết quả tự đánh giá

...............

VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO
TẠO
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
---------------
Số: 5932/BGDĐT-QLCL
V/v hướng dẫn tự đánh giá đánh giá
ngoài sở giáo dục phổ thông
Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018
Kính gửi: c sở giáo dục đào tạo
Ngày 22 tháng 8 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) đã ban hành
Thông số 17/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục
công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học (sau đây gọi tắt Thông số
17/2018/TT-BGDĐT); Thông số 18/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định về kiểm
định chất lượng giáo dục công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học sở,
trường trung học phổ thông trường phổ thông nhiều cấp học (sau đây gọi tắt
Thông số 18/2018/TT-BGDĐT). Bộ GDĐT hướng dẫn triển khai công tác tự đánh giá
đánh giá ngoài trường tiểu học, trường trung học sở, trường trung học phổ thông
trường phổ thông nhiều cấp học (sau đây gọi tắt sở giáo dục phổ thông) như sau:
Phần I
TỰ ĐÁNH GIÁ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
I. QUY TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ
Quy trình t đánh giá (TĐG) sở giáo dục phổ thông gồm 7 bước được quy định tại
Điều 23, Thông số 17/2018/TT-BGDĐT Thông số 18/2018/TT-BGDĐT. Cụ thể
như sau:
1. Thành lập Hội đồng t đánh giá
a) Hiệu trưởng sở giáo dục phổ thông ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG. Số
lượng thành viên, thành phần tham gia Hội đồng TĐG theo quy định tại Điều 24 Thông
số 17/2018/TT-BGDĐT Thông số 18/2018/TT-BGDĐT.
b) Nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng TĐG được quy định tại Điều 25 Thông số
17/2018/TT-BGDĐT Thông số 18/2018/TT-BGDĐT.
2. Lập kế hoạch tự đánh giá
Kế hoạch TĐG do Hội đồng TĐG xây dựng các nội dung theo Phụ lục 1. Chủ tịch
Hội đồng phê duyệt kế hoạch TĐG.
Kế hoạch TĐG phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, cần xác định nhiệm vụ
cụ thể của các thành viên trong Hội đồng TĐG, nhóm thư ký, các nhóm công tác từng
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
nhân. Kế hoạch TĐG cần nêu nội dung từng hoạt động, thời gian thực hiện, thời
gian hoàn thành, tránh chung chung, hình thức.
Trong quá trình thực hiện Kế hoạch G, nếu phát sinh những vấn đề chưa phù hợp t
thể điều chỉnh bổ sung.
3. Thu thập, xử phân tích các minh chứng
a) Khái niệm minh chứng
Minh chứng được hiểu những n bản, hồ sơ, sổ sách, băng, đĩa hình, hiện vật đã
đang có của nhà trường phù hợp với nội hàm của chỉ báo, tiêu chí. Minh chứng được s
dụng để chứng minh cho c nhận định, kết luận trong mục “Mô tả hiện trạng” từng tiêu
chí của báo cáo TĐG.
Minh chứng được thu thập từ hồ lưu trữ của nhà trường, các quan liên quan; kết
quả khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan sát các hoạt động của nhà trường. Minh chứng
phải nguồn gốc ràng đảm bảo tính chính xác.
Minh chứng thu được không ch sử dụng cho mục đích đánh giá các mức đạt của từng chỉ
báo, tiêu chí, còn nhằm tả hiện trạng các hoạt động của nhà trường để người đọc
hiểu hơn, qua đó làm tăng tính thuyết phục của báo cáo G.
b) Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng
Để c định đúng, đủ nội hàm (yêu cầu) của từng chỉ o, tiêu chí cần lưu ý: (1) Chỉ báo,
tiêu chí thường những từ, cụm từ quan trọng ý nghĩa như “từ khóa”; (2) Mỗi chỉ
báo, tiêu chí một hoặc nhiều nội hàm; (3) Cần xác định nội hàm của từng chỉ báo, tiêu
chí theo c quy định nào của một chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục thời hạn
công nhận đạt chuẩn quốc gia; (4) Đối chiếu “Mục tiêu cụ thể” của nhà trường liên quan
nội m chỉ báo, tiêu chí.
Trên sở đã xác định đúng, đủ nội hàm ch báo, tiêu chí, nhóm công tác hoặc nhân sẽ
phân tích tiêu chí để tìm những minh chứng cần thu thập, nơi thu thập ghi vào Phiếu
xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng tiêu chí (tham khảo Phụ lục 2 3).
Để đánh giá thực trạng từng nội hàm của chỉ báo, tiêu chí, nhà trường thể tự đặt ra
trả lời (ứng với nội hàm) các u hỏi như: Nhà trường hay không lập kế hoạch thực
hiện yêu cầu? Nhà trường đã thực hiện, đã đạt được yêu cầu chưa? Yêu cầu đã đạt được
của nhà trường so với yêu cầu theo quy định chung như thế nào? So với các trường khác
cùng có điều kiện tương đồng (kinh tế - hội, văn hóa,...) như thế nào? Nhà trường đã
thực hiện vượt trên” yêu cầu như thế nào? Nhà trường soát, kiểm tra việc thực hiện
yêu cầu như thế o? Những bằng chứng để khẳng định nhà trường kế hoạch, thực
hiện yêu cầu, soát, kiểm tra việc thực hiện yêu cầu,...
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Trả lời những câu hỏi trên, nhà trường đã phân tích được tiêu chí, định hướng được việc
thu thập minh chứng chuẩn bị cho các bước tiếp theo của quy trình TĐG.
c) Thu thập minh chứng
Căn cứ vào các Phiếu xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng tiêu chí, nhóm
công tác hoặc nhân được phân công tiến hành thu thập minh chứng, sắp xếp minh
chứng theo thứ t nội hàm chỉ báo, tiêu chí của tiêu chuẩn đánh giá sở giáo dục phổ
thông.
Trong trường hợp không m được minh chứng cho chỉ báo, tiêu chí nào đó (hỏa hoạn,
thiên tai hoặc những năm trước không lưu hồ sơ,...), Hội đồng TĐG nêu nguyên nhân
trong Phiếu đánh giá tiêu chí.
d) Xử phân tích các minh chứng
Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được của nhóm
công tác hoặc nhân. Khi các minh chứng được sử dụng, Hội đồng TĐG lập Bảng danh
mục minh chứng (tham khảo Phụ lục 4).
Trong thực tế, những minh chứng có thể được s dụng ngay để làm minh chúng,
nhưng minh chứng phải qua xử lý, phân tích, tổng hợp mới thể sử dụng để làm
minh chứng cho các nhận định, kết luận trong mục “Mô tả hiện trạng”. dụ, hầu hết
minh chứng thu được sau các kết quả khảo sát, điều tra, phỏng vấn quan t các hoạt
động của sở giáo dục phổ thông phải xử lý thành dạng s liệu tổng hợp mới thể đưa
vào làm minh chứng trong mục “Mô tả hiện trạng”.
Các minh chứng phù hợp với nội hàm chỉ báo, tiêu chí sẽ được sử dụng trong mục “Mô tả
hiện trạng” của Phiếu đánh giá tiêu chí. Các minh chứng này, trước khi được sử dụng cần
thiết phải hóa với mục đích gọn, tiện tra cứu.
minh chứng có thể được hiệu bằng chuỗi gồm 1 chữ cái (H), hai dấu gạch (-)
các chữ số được quy ước: [Hn-a.b-c]. Trong đó, H hộp (cặp) đựng minh chứng; n số
thứ tự của hộp (cặp) đựng minh chứng được đánh số từ 1 đến hết (n thể 2 chữ số);
a.b là hiệu của tiêu chí trong tiêu chuẩn (Ví dụ: Tiêu chí 1.1, Tiêu chí 1.2,...; Tiêu chí
2.1, Tiêu chí 2.2,...); c số thứ tự của minh chứng theo từng tiêu chí (minh chứng thứ
nhất viết 01, thứ hai viết 02, thứ 15 viết 15). dụ: [H1-1.1-01] được hiểu minh chứng
thứ nhất của tiêu chí 1.1 thuộc tiêu chuẩn 1, được đặt hộp 1; [H3-2.1-03] được hiểu
minh chứng thứ ba của tiêu chí 2.1 thuộc tiêu chuẩn 2, được đặt hộp 3; [H9-5.1-01]
được hiểu minh chứng thứ nhất của tiêu chí 5.1 thuộc tiêu chuẩn 5, được đặt hộp 9.
minh chứng dùng cho các tiêu chí Mức 4 hiệu như sau: [Hn-M4-a-b]. Trong đó,
H hộp (cặp) đựng minh chứng; n số thứ tự của hộp (cặp) đựng minh chứng được
đánh s từ 1 đến hết (n thể 2 chữ số); M4 Mức 4; a số thứ tự của tiêu chí; b
số thứ tự của minh chứng theo từng tiêu chí (minh chứng thứ nhất viết 01, thứ hai viết 02,
Đánh giá bài viết
1 567
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo