Công văn 99/TANDTC-PC Tổ chức Tòa gia đình và người chưa thành niên 2016

Công văn 99/TANDTC-PC Tổ chức Tòa gia đình và người chưa thành niên 2016

Ngày 12-4, TAND Tối cao có công văn 99/TANDTC-PC yêu cầu chánh án TAND tỉnh, TP trực thuộc trung ương và chánh án TAND cấp dưới khẩn trương thành lập Tòa Gia đình và người chưa thành niên. Tòa này sẽ giải quyết các tranh chấp, vụ việc liên quan đến hôn nhân-gia đình và xét xử người phạm tội chưa đủ 18 tuổi hoặc người phạm tội đã đủ 18 tuổi nhưng bị hại là người dưới 18 tuổi. Ngoài ra, tòa này còn xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án đối với người chưa thành niên ...

Thông tư 01/2016/TT-CA quy định việc tổ chức các Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân tỉnh

Quyết định 282/QĐ-TTg về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân

Quyết định 386/2016/QĐ-TANDTC Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Tòa án

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
----------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 99/TANDTC-PC
V/v triển khai thực hiện việc tổ chức
Tòa gia đình và người chưa thành niên
Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016

Kính gửi:

- Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương.

Theo quy định tại các điều 30, 38 và 45 của Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 thì trong cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân cấp huyện có Tòa gia đình và người chưa thành niên. Việc tổ chức Tòa gia đình và người chưa thành niên ở Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện sẽ căn cứ vào yêu cầu công việc và thực tế xét xử của mỗi Tòa án; tùy thuộc vào biên chế đội ngũ Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký của từng Tòa án và do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định.

Để việc tổ chức các Tòa chuyên trách nói chung, Tòa gia đình và người chưa thành niên nói riêng được thực hiện thống nhất trong cả nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư số 01/2016/TT-CA ngày 21-01-2016 quy định việc tổ chức các Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương1; trong đó, quy định cụ thể về thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên; quy trình đề nghị tổ chức Tòa gia đình và người chưa thành niên tại Tòa án mình. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cũng đã có ý kiến chỉ đạo Tòa án các cấp về công tác nhân sự của Tòa gia đình và người chưa thành niên; yêu cầu về cơ sở vật chất của Tòa gia đình và người chưa thành niên (theo đó, Tòa gia đình và người chưa thành niên phải có phòng tư vấn - hòa giải; phòng trẻ em; phòng trợ giúp y tế và phòng xét xử thân thiện); yêu cầu phải nắm chắc các quy định của pháp luật về tư pháp người chưa thành niên, về hôn nhân và gia đình. Bên cạnh đó, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cũng chỉ đạo các Tòa án cần chủ động xây dựng quy chế phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phúc lợi xã hội, cơ quan y tế, giáo dục ở trung ương và địa phương để phối hợp với Tòa án giải quyết tốt các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên.

Thực hiện các quy định nêu trên, ngày 04-4-2016, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức Lễ ra mắt Tòa gia đình và người chưa thành niên - Tòa chuyên trách thuộc Tòa án nhân dân cấp tỉnh đầu tiên ở Việt Nam được tổ chức theo Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014. Đây là nỗ lực rất lớn của tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, vì chỉ trong một thời gian rất ngắn nhưng Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có sự chuẩn bị tốt về công tác nhân sự, về cơ sở vật chất của Tòa gia đình và người chưa thành niên.

Để đẩy nhanh việc tổ chức Tòa gia đình và người chưa thành niên tại các Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao đề nghị các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chánh án Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, đặc biệt là về công tác nhân sự và cơ sở vật chất để tổ chức Tòa gia đình và người chưa thành niên, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện cần liên hệ với Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để học tập kinh nghiệm về việc tổ chức Tòa gia đình và người chưa thành niên.

Nơi nhận: KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH AN
  • Như kính gửi;
  • Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);
  • Các đ/c Phó Chánh án và thành viên HĐTP TANDTC (để phối hợp chỉ đạo);
  • Tòa án nhân dân TP.HCM (để biết);
  • Lưu: VT (VP, Vụ PC & QLKH).
Nguyễn Văn Thuân


1 Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11-3-2016.

Đánh giá bài viết
1 88
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo