Công văn 90/2012/BNN-TC

Công văn 90/2012/BNN-TC về điều chỉnh dự toán kinh phí sự nghiệp Dự án sản xuất giống cà phê, ca cao giai đoạn 2011-2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
----------------
Số: 90/BNN-TC
V/v điều chỉnh dự toán kinh phí sự nghiệp
các Dự án SX giống cà phê, ca cao giai đoạn 2011-2015.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: Cục Trồng trọt

Để có căn cứ điều chỉnh dự toán theo đề nghị của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên tại Tờ trình số 03/TTr-VNLT-TCHC ngày 05/01/2013 về việc xin phê duyệt điều chỉnh dự toán chi tiết vốn sự nghiệp năm 2012 Dự án "Sản xuất giống cà phê, ca cao giai đoạn 2011-2015";

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Cục Trồng trọt cho ý kiến về các nội dung điều chỉnh Dự án thực hiện năm 2012 theo đề nghị của đơn vị (Tờ trình số 03/TTr-VNLT-TCHC ngày 05/01/2013).

Ý kiến xin gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Tài chính) trước ngày 08/12/2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Bùi Bá Bổng (để b/c);
- Ban ĐH Chương trình giống (Vụ KH);
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG

(đã ký)

Đinh Thị Phương

Đánh giá bài viết
1 45
0 Bình luận
Sắp xếp theo