Công văn 6008/TCHQ-TXNK

Công văn 6008/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan ngày 29 tháng 10 năm 2012 về việc vướng mắc chứng từ thanh toán.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------------------
Số: 6008/TCHQ-TXNK
V/v: Vướng mắc chứng từ thanh toán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2012

Kính gửi: Công ty cổ phần Norfolk Hatexco
(Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam)

Trả lời Công văn số 215NFJSC-XNK ngày 01/10/2012 của Công ty cổ phần Norfolk Hatexco phản ánh vướng mắc về chứng từ khi thanh khoản nguyên liệu nhập khẩu sản xuất xuất khẩu theo hợp đồng số NFJC/Kmart 002/12 ngày 10/05/2012, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Phụ lục I Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì: "thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ ngân hàng của bên nhập khẩu sang ngân hàng của bên xuất khẩu để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho bên xuất khẩu theo các hình thức thanh toán phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng. Chứng từ thanh toán là chứng từ của ngân hàng phục vụ người xuất khẩu báo cho người xuất khẩu đã nhận được tiền hàng xuất khẩu".

Theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 128 Thông tư số 194/2010/TT-BTC thì hàng hóa trong bộ hồ sơ hoàn thuế không thực hiện thanh toán qua ngân hàng theo quy định tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cơ quan hải quan hoàn thuế thì hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau.

Đề nghị Công ty cổ phần Norfolk Hatexco đối chiếu với quy định trên và liên hệ với Cục Hải quan nơi nhập khẩu hàng hóa để được xem xét hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Norfolk Hatexco được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Hoàng Việt Cường

Đánh giá bài viết
1 37
0 Bình luận
Sắp xếp theo