Công văn 5273/TCHQ-TXNK năm 2017 về triển khai đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7

Công văn 5273/TCHQ-TXNK triển khai đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7

Tổng cục Hải quan (TCHQ) ban hành Công văn 5273/TCHQ-TXNK về triển khai Đề án “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7”. Theo đó, thông báo đến các ngân hàng thương mại phối hợp thu kế hoạch triển khai thí điểm Đề án sẽ bắt đầu từ ngày 16/10/2017.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5273/TCHQ-TXNK
V/v triển khai đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2017

Kính gửi: Các ngân hàng thương mại phối hợp thu.

Thực hiện Quyết định số 2082/QĐ-TCHQ ngày 21/6/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt đề án “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7” (gọi tắt Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7); Trên cơ sở ý kiến tham gia trực tiếp của các ngân hàng tại Hội nghị ngày 07/07/2017 và ý kiến tham gia theo nội dung công văn số 760/CNTT-PTUD ngày 11/07/2017, Tổng cục Hải quan đã tiếp thu và hoàn thiện quy trình và bộ chuẩn trao đổi thông tin giữa Cổng thanh toán điện tử hải quan với Cổng thông tin các ngân hàng thương mại. Để tiếp tục thực hiện triển khai Đề án nộp thuế và thông quan 24/7, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về Quy trình và bộ chuẩn dữ liệu trao đổi thông tin:

Ngày 31/07/2017 Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định 2596/QĐ-TCHQ sửa đổi, bổ sung Quyết định 384/QĐ-TCHQ ngày 04/3/2016 quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thu nộp tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với các cơ quan quản lý thu qua Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan; Bổ sung quy trình trao đổi thông tin việc người nộp thuế kê khai, lập bảng kê, giấy nộp tiền trực tiếp tại Cổng thanh toán điện tử hải quan, ủy quyền ngân hàng tự động trích nợ tài khoản khi Tổng cục Hải quan chuyển lệnh thanh toán của người nộp thuế sang ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan (danh sách các ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan theo Phụ lục I đính kèm). Nội dung cụ thể của bộ chuẩn dữ liệu (theo Phụ lục II) và quy trình trao đổi thông tin (theo phụ lục III), Tổng cục Hải quan xin gửi kèm.

2. Kế hoạch triển khai Đề án của Tổng cục Hải quan: Căn cứ quyết định 2082/QĐ-TCHQ và Quyết định 2596/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan thông báo kế hoạch triển khai như sau:

- Nâng cấp Cổng thanh toán điện tử hải quan, xây dựng các chức năng người nộp thuế cập nhật các thông tin về chữ ký số sử dụng nộp thuế, chức năng kê khai, lập giấy nộp tiền trên Cổng thanh toán điện tử hải quan; xây dựng quy trình trao đổi thông tin giữa Tổng cục Hải quan với các ngân hàng phối hợp thu: dự kiến hoàn thành trước 30/9/2017;

- Kiểm tra hệ thống trao đổi thông tin giữa Tổng cục Hải quan với các ngân hàng phối hợp thu: dự kiến kiểm tra từ 1/10/2017 đến 15/10/2017.

- Tổ chức hội nghị tập huấn cho các đối tượng là người nộp thuế, cán bộ ngân hàng phối hợp thu, cán bộ hải quan: dự kiến thời gian tổ chức hội nghị từ ngày 03 đến 10/10/2017, chia làm 3 hội nghị tại Miền Bắc, Miền Trung và miền Nam.

- Kế hoạch triển khai thí điểm Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7: từ 16/10/2017;

3. Trên cơ sở quy trình và bộ chuẩn trao đổi thông tin theo Quyết định 2596/QĐ-TCHQ (phụ lục II và III), đề nghị các ngân hàng phối hợp thu nâng cấp hệ thống, xây dựng chương trình, hướng dẫn người nộp thuế làm thủ tục ủy quyền trích nợ tài khoản để nộp thuế phù hợp với tiến độ nâng cấp của Tổng cục Hải quan và thời gian kiểm tra hệ thống trao đổi thông tin giữa Tổng cục Hải quan với các ngân hàng phối hợp thu.

Trong quá trình các ngân hàng phối hợp thu triển khai nâng cấp hệ thống nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với đầu mối là: bà Nguyễn Thị Thanh Hương (huongntt@customs.gov.vn - Cục Thuế xuất nhập khẩu) và ông Bùi Ngọc Dũng (dungbn2@customs.gov.vn - Cục CNTT & TKHQ) để được hướng dẫn kịp thời.

Tổng cục Hải quan thông báo để các ngân hàng tham gia phối hợp thu được biết và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT & TKHQ (để p/h th/h);
- Lưu: VT, TXNK-Tuân(03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái

Ngoài ra, đính kèm Công văn 5273 còn có các Phụ lục sau:

  • Phụ lục I: Danh sách các ngân hàng phối hợp thu;
    Phụ lục II: Bộ chuẩn thông điệp dữ liệu;
    Phụ lục III: Quy trình trao đổi thông tin.

Thuộc tính Công văn 5273/TCHQ-TXNK

Số hiệu: 5273/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 08/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Đánh giá bài viết
1 49
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo