Công văn 488/CV-ETEP 2021 về hướng dẫn rà soát minh chứng giáo viên trên TEMIS

Hướng dẫn rà soát minh chứng giáo viên trên TEMIS

Ngày 13/8 năm 2021 Bộ giáo dục đào tạo đã có Công văn số 488/CV-ETEP 2021 về hướng dẫn rà soát minh chứng giáo viên trên TEMIS. 

Theo đó để phù hợp với thực tiễn triển khai và hỗ trợ cho các trường trong việc kiểm tra
các Báo cáo TEMIS 2020, Ban Quản lý Chương trình ETEP ban hành Công văn số 488/CV-ETEP 2021 nhằm Hướng dẫn rà soát minh chứng tự đánh giá của giáo viên trên Hệ thống TEMIS.

Công văn số 488/CV-ETEP 2021

Chi tiết Công văn số 488/CV-ETEP 2021 mời các bạn xem trên file PDF hoặc file tải về.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 3.256
Bài liên quan