Công văn 459/TTg-KTTH

Công văn 459/TTg-KTTH bổ sung Bảo hiểm xã hội Việt Nam làm thành viên Ban chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 459/TTg-KTTH
V/v bổ sung BHXHVN làm thành viên
Ban chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải
cách chính sách tiền lương Nhà nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2012

Kính gửi:

- Các Bộ: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội,
Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Công an, Quốc phòng,
Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Xét đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Công văn số 712/BHXH-CSXH ngày 01 tháng 3 năm 2012 và ý kiến của Bộ Nội vụ (Công văn số 932/BNV-TL ngày 14 tháng 3 năm 2012), Bộ Tài chính (Công văn số 4004/BTC-HCSN ngày 27 tháng 3 năm 2012) về bổ sung Bảo hiểm xã hội Việt Nam làm thành viên Ban chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý bổ sung Bảo hiểm xã hội Việt Nam làm thành viên Ban chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Trợ lý Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ: TKBT, TH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (5). 39

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Vũ Văn Ninh

Đánh giá bài viết
1 80
0 Bình luận
Sắp xếp theo