Công văn 4144/TCT-CS 2021 về điểm mới tại Thông tư 78/2021/TT-BTC

Tổng cục Thuế giới thiệu điểm mới của Thông tư 78 về hóa đơn

Công văn 4144/TCT-CS vừa được Tổng cục Thuế ban hành ngày 28/10/2021 về giới thiệu các nội dung mới tại Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ.

Theo đó Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế khẩn trương tuyên truyền, phổ biến, thông báo cho cán bộ thuế và người nộp thuế trên địa bàn quản lý biết.

Sau đây là nội dung chi tiết các điểm mới đáng chú ý tại Thông tư số 78 năm 2021 của BTC về hướng dẫn về hóa đơn chứng từ, mời các bạn cùng tham khảo.

- Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử;

- Ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn, tên liên hóa đơn (đối với hóa đơn điện tử và hóa đơn do cơ quan thuế đặt in);

- Việc chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

- Áp dụng hóa đơn điện tử đối với một số trường hợp khác;

- Xử lý sai sót trong một số trường hợp;

- Hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền;

- Sử dụng biên lai, chứng từ;

- Tiêu chí đối với tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn và các dịch vụ khác có liên quan;

- Hiệu lực thi hành của Thông tư;

- Xử lý chuyển tiếp các quy định.

Để xem nội dung chi tiết Công văn 4144/TCT-CS, mời các bạn sử dụng file tải về.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Kế toán được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Phu luc
GI61 THEW CAC NOI DUNG 1‘161 TAI THONG TIY SO 78/2021/TT-BTC
NGAY 17/9/2021 CUA BO TAI CHiNH VE HOA DON, CHUNG Tip
(Kern theo cong van so .W$Y../TCT-CS ngay 2-X . /10/2021 dui Tang cyc Thue)
1.
v'e
vi"0 ip dung hOa don,
tir dien tir:
thyc hien theo Chuang
X Lu4t Quail
1ST
thue.
2.
Ve vqc quan 15, sir dung hcia don khi ban hang hoa, cung cap dich
vu; vqc quail 157, sir dung chirng tir khi thkrc hien cac thu tic
ye
thue, thu
phi, le phi
Ara
quy dinh nhqm vu, quyen h4n
va
trach nhqm cua co quan, to
chile, ca nhan trong viec quan 157, sir dung hOa don, chirng tir:
Thyc hien
theo quy dinh tai Nghi dinh so 123/2020/ND-CP ngay 19/10/2020 ciia Chinh
phit.
3.
Nhfrng not dung moi tai Thong to so 78/2021/TT-BTC:
3.1. T4 icy nhiem Zap h6a dolt dien tir quy clink tai Di'u 3 Thong to so
78/2021/TT-BTC
Khoan 7 Dieu 4 Nghi dinh so 123/2020/ND-CP ngay 19/10/2020 quy
dinh ye NT* uy nhiem lap hOa don dien tix (HDDT) va giao BO Tai chinh huong
dAn cu the'.
NOi dung uy nhiem lap HDDT tai Dieu 3 Thong to s6 78/2021/TT-BTC
nhu sau:
- Ben thir ba (ben nha'n uy nhiem 14p HDDT) la ben co quan he lien ket
voi ngueri ban, la dOi tucing du dieu kien sir dung HDDT va khong thuOc truong
hgp ngirng sir dung HDDT.
Quan he lien ket dugc xac dinh theo quy dinh tai Khoan 2 Dieu 5 Nghi
dinh so 132/2020/ND-CP ngay 5/11/2020 dm Chinh phu quy dinh ye quart
1ST
thue doi \Teri doanh nghiep co giao dich lien ket
2
.
'Khoan 7 Dieu 4 Nghi dinh so 123/2020/ND-CP quy dinh:
"7. Ngicol ban hang hoa, cung cap dich vu la doanh nghiep, to chic kinh te, to chic khac duoc by nhiem cho ben tht"c ba lap
hoa don dien tzi cho hoot clOng ban hang hoc:, cung cap dich vy. .116c2 don &tor icy nhiem cho ben thir ba lap van phcii the
hien ten don vi ban la ben uy nhiem. Viec icy nhiem phai duce xac dinh biing van ban gilia ben icy nhiem va ben nh6n ziy
nhiem the hien day du cac thong tin ye hoa don by nhiem (myc dich icy nhiem; theri hqn icy nhiem; phuong thUr thank toan
hoa don icy nhiem) va phdi thong btio cho ca quan thue khi dang Icy sit dung hoc, don dien
Truemg hop hoa don by nhiem
r
la h6a don dien to khOng co ma cita co quan thue thi ben by nh
i
em phai chuyen dic
h6a don dien 1U. den co' quan thue
thong qua 10 chicc cung dip dich vy. B6 Tai chinh huOng clan cu the not dung nay."
2
Cac throng hop ng
16 Nghi dinh so 123/2020
g sir dung FIDDT dugc quy dinh tai Khoan 1 Dieu
-CP
3
.
- 1-IDDT do ben nhan uy nhiem lap la HEDDT co ma hoac khong co ma ciia
cc, quan thue
,
va phai the hi n ten, die chi, ma so thue dm ben nhiem va ten,
dia chi, ma so thue oh ben an fly nhiem va phai dimg awe to phat sinh.
2
Khoan 2 Dieu 5 Nghi clink so 132/2020
D-CP ngiry 5/11/2020 quy dinh:
"2. Cie ben lien kit tai khoan 1 dieu nay d oc quy dinh cu the nhu. sau:
a)
Mat doanh nghiep nam giu trot tiep hoac gia tilp It nhat 25% van gop dm chit sit him cia doanh nghiep kia;
b)
hal doanh nghiep deu có it nhat 25% von gOp cia chi sir hien do mat ben thi ba nam gill' tray tip hoac giem tidp;
c)
Mat doanh nghiep la co' clang lem nheit v van gop cia chi ser halt va nam giu trwc tip Mac giem tidp it nhat 10% tang s
co phcin cia doanh nghiep Ida;
d)
M'
Ot doanh nghiep bao lanh hoac cho mat doanh nghiep khck vay von dual beit kSihirth dirk new (bao gOm ca cac khoan
vay tit ben thti ba &roc dam bao tic ngulin tai chinh ciya ben lien kit va cac giao dich tai chinh co ban chOt twang ti) von dieu
kien khoan van vay it nhfit being 25% vein gop cia chit sir him cite: doanh nghiep di vay va chid* tren 50% tong gia tri cac
khoan nc trung va dai hem mkt doanh nghiep di vay;
d) Mat doanh nghiep chi dinh thanh vien ban lanh dgo dieu hanh hoac nam quyen kidm soot cita mat doanh nghiep Hick viz
dieu kien so luTmg cac thanh vien &roc doanh nghiep thO nhat chi dinh chiim tren 50% tong so thanh vien ban Minh dao dieu
hanh hoac neim quyen kidm soot cia doanh nghiep thir hai; hock mat thank vie'? Apt doanh nghiep thic nhOt chi dinh CO
quyen quyit dinh the chink sach tai chinh hock hoot Ong kink doanh ctia doanh nghiep thir hai,-
e)
Hai doanh nghiep cling co tren 50% themh vien ban lank dgo hckic cling c6 mat thank vien ban leinh dew co quyen quyit
dinh cac chinh sach tai chinh hoac hogt dang kinh doanh duct chi dinh bai mat ben thir ba;
g)
Hai doanh nghiep duck didu hanh hckic chiu str kidm soot vd nhan sit tai chinh va hoot ding kink doanh bon ccic ca nhein
thuac mat trong cac mdi quan he vo, chOng; cha me de, cha me nuoi, cha dwong, me kE, cha
Mc
vo, cha me chOng; con de,
con nuoi, con rieng cua vo hoac chOng, CO;1 deiu, con re; anh, chi, em cling cha me, anh, chi em cling cha khcic me, anh, chi,
em cling me khck cha, anh re, em re, chi dau, em dau cita ng-trol cling cha me hoac cling cha khcic
me,
cling me khcic cha; Ong
bet nai, Ong ba ngogi; chciu nai, chciu ngogi co, di, chi, cars, bac runt vet chart runt;
h)
Hai ca ser kinh doanh co moi quan
he
try sit chinh va ca so• thwong tri hoac cling la ca so. thwang trti cua t6 chirc, ca nhan
ntretc ngoai;
i)
Cac doanh nghiep chiu sw kiem sock mkt mat ca nhan thong qua von Op cita ca nhan nay vao doanh nghiep do hoac Ink
tidp tham gia dieu hanh doanh nghiep;
k) Cow truing hpp khac trong dO doanh nOiep chiu sit dieu hanh, kiem soot, guy& dinh tren thwc
to dill
viz hoot clang san
xueit kink doanh can doanh nghiep Ida;
1) Doanh nghiep co phcit sinh cac giao dic nhtrong, nhan chuydn nhwong von gop it nhat 25% van gap cita chit sa hiru cua
doanh nghiep trong Ig) tinh thud; vay, cho ay it nheit 10% vein gap mkt chit sic huu tgi than didm piled sink giao dich trong ky
tinh thud von ca nhan dieu hanh, kidm soot oanh nghiep holk vii ca nhein thuac trong mat cac mol quan he theo quy dinh tai
didm g khoan nay.
3
Khoan 1 Dieu 16 Nghi dinh so 123/2020/1yD-CP quy dinh:
"Dieu 16. Ngieng sir dung hie: don dien t"
I. Doanh nghiep, to chirc kinh
,
te, chirc ac, ho, ca nhan kinh doanh thuac cac truing hop sau ngirng sir dung hoa clan
dien tit c6 ma Clia co quan thue, nging sir ung hOa don dien tie khong co ma cia ca quan thud:
a)
Doanh nghiep, to
,
chirc kink te,
,
t5 Fhirc ac, ha, ca nhan kink doanh cham dirt hieu
ma so thue;
b)
Doanh nghiep, to chirc kinh te, to chtk etc, ho, ca nhein kink doanh thuac truing hop ca quan thud xdc mink va thong
boo khong hoot clang tgi clia chi dl clang
c)
Doanh nghiep, to chirc kink id, to chtic
quyen term ngirng kink doanh;
d)
Doanh nghiep, to chic kinh
a
to chile
dung hoa don dien tir de thwc hien et long c
d) Truing hop co hanh vi sir dung hoa don
tri tue bi ca quan chic neing pheit hien va t
e)
Truing hop co hanh vi lap hew don die
cita to clk, ca nhein bi ca quan chtk nang
g) TrwOng hop ca quan dang lc?; kinh doan
nganh, nghe kink doanh c6 dieu kien khi p
lust.
Can cu kit qua thank tra, ki'dm tra, ndu ca quan thud xac dinh doanh nghiep &sac thank lap de thwc hien mua ban, sir dung
hoa don dien to khong hop phcip hock sir d tng khong hop phcip hew don dien tie di &On thud theo quy dinh thi ca quan thud
ban hank quyet dinh ngirng sic clung hew doll dien tic; doanh nghiep bi xir I); theo quy dinh cita phcip luat."
etc, ha, ca nhan kink doanh thong bcio vii ca quan qucin 1)5 nha nu•Or co tham
khac, ho, ca
nhan
kink doanh co thong bao
ca quan thud viec ngting sir
no thue;
dien tir de bcin hang nhap
,
lau, hang cam, hang gia, hang xam phgm quyen sir hau
Ong bao cho ca quan thue;
to phyc vu muc 'itch ban khong hang Ma, cung cap dick vu de chiem dogt tien
hat hien va thong bao cho ca quan thud;
ca quan nha nu.ac co the& guy& yeti cau doanh nghiep tam ngirng kinh doanh
at hien doanh nghiep khong co du dieu kien kink doanh theo quy dinh cia phcip
Đánh giá bài viết
1 237
Bài liên quan