Công văn 397/2013/TCHQ-KTSTQ

Công văn 397/2013/TCHQ-KTSTQ về tiếp tục thực hiện chế độ doanh nghiệp ưu tiên theo Thông tư 63/2011/TT-BTC đối với 03 doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------
Số: 397/TCHQ-KTSTQ
V/v: Tiếp tục thực hiện chế độ DNUT
theo Thông tư 63 đối với 03 DN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Ban Quản lý rủi ro.

Ngày 14/1/2012 Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ký các Quyết định về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên cho 3 doanh nghiệp (Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro; Công ty TNHH Canon Việt Nam; Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam).

Căn cứ Điều 14 Thông tư 63/2011/TT-BTC ngày 13/5/2011 thì “thời hạn doanh nghiệp được hưởng chế độ doanh nghiệp ưu tiên lần đầu là 12 tháng. Sau thời hạn này, Tổng cục Hải quan thực hiện đánh giá lại, nếu doanh nghiệp vẫn đáp ứng các điều kiện quy định thì tiếp tục được gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên”. Hiện tại 03 doanh nghiệp ưu tiên nêu trên đang được tiến hành các thủ tục đánh giá lại.

Tổng cục Hải quan đề nghị Ban Quản lý rủi ro và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện chế độ ưu tiên cho 3 doanh nghiệp này đến khi có Quyết định gia hạn của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
- Các PTCT (để phối hợp);
- Các Ủy viên Hội đồng thẩm định (để thực hiện);
- 03 Doanh nghiệp (để biết);
- Lưu: VT, KTSTQ (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)


Nguyễn Dương Thái

Đánh giá bài viết
1 58
0 Bình luận
Sắp xếp theo