Công văn 3889/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập đối với chi phí hỗ trợ cho tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội

Công văn 3889/TCT-CS - Chính sách thuế thu nhập đối với chi phí hỗ trợ cho tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội

Công văn 3889/TCT-CS về chính sách thuế TNDN ban hành ngày 29/8/2016. Theo đó, các khoản chi của doanh nghiệp để hỗ trợ cho tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp phục vụ hoạt động của các tổ chức này được tính là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

Thủ tục Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư 21/2016/TT-BTC hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 3889/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN
Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6722/CT-KT1 ngày 15/7/2016 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh vướng mắc về chi phí hỗ trợ cho tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế quy định:

"Các khoản chi hỗ trợ của doanh nghiệp cho tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội để phục vụ hoạt động được tính là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật."

- Khoản 6 Điều 16 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế:

"6. Chi phí đầu tư xây dựng, vận hành hoặc thuê nhà chung cư và các công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế là chi phí hợp lý được khấu trừ để tính thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp có dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế."

- Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định:

"1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt."

- Khoản 2.30 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản chi không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN bao gồm:

"2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:

- Khoản thực chi để hỗ trợ cho tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp."

Căn cứ quy định nêu trên, các khoản chi của doanh nghiệp để hỗ trợ cho tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp để phục vụ hoạt động của các tổ chức này được tính là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

Đối với khoản chi của các Công ty đầu tư hạ tầng để xây dựng tòa nhà văn phòng và các khoản chi có liên quan để duy trì hoạt động của tòa nhà được sử dụng chung cho hoạt động của các Tổ chức Đảng, Tổ chức Chính trị - xã hội của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao, đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh xin ý kiến Sở Tài chính và báo cáo các đơn vị liên quan ở địa phương như: Thành ủy, Liên đoàn lao động thành phố, Thành đoàn... để có cơ sở xử lý phù hợp với quy chế về quản lý tài chính của các tổ chức này và quy định của pháp luật về thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

Nơi nhận: TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
  • Như trên;
  • PTCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
  • Vụ PC (TCT);
  • Lưu: VT, CS (3b).7
Nguyễn Quý Trung
Đánh giá bài viết
1 72
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo