Kế hoạch Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

Mới đây Sở giáo dục và đào tạo hà Nội đã ban hành Công văn số 3270/SGDĐT-GDTX-CN Hà Nội 2021 về hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời. Sau đây là nội dung chi tiết Công văn 3270/SGDĐT-GDTX-CN, mời các bạn cùng tham khảo.

Tuần lễ học tập suốt đời 2021-2022 sẽ được phát động tổ chức từ ngày 01 - 07/10/2021 với chủ đề Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Dưới đây là nội dung văn bản hướng dẫn tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời 2021-2022 của SGDĐT Hà Nội năm 2021.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_________

Số: 3270/SGDĐT-GDTX-CN
V/v: Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2021

Căn cứ Công văn số 3764/BGDĐT- GDTX ngày 31/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021; thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại Công văn số 9450/VP-KGVX ngày 06/9/2021, Sở GDĐT Hà Nội đề nghị UBND quận, huyện, thị xã, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chỉ đạo tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 với các nội dung sau:

1. Mục đích, yêu cầu

Tổ chức Tuần lễ nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 được tổ chức với hình thức, nội dụng thiết thực, hiệu quả phù hợp với diễn biến của dịch COVID-19 gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”.

2. Chủ đề

Chủ đề Tuần lễ năm 2021: Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID-19,

3. Thời gian

Tuần lễ được tổ chức từ ngày 01/10/2021 đến ngày 07/10/2021.

4. Các nội dung hoạt động trong Tuần lễ

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo triển khai Tuần lễ năm 2021 với hình thức, nội dung phù hợp, linh hoạt, sáng tạo, tận dụng tối đa các nền tảng số; đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Chính phủ và Thành phố.

Sở GDĐT gợi ý một số hoạt động sau:

- Đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cổng thông tin điện tử của đơn vị, tổ chức liên quan, các trang mạng xã hội (facebook, youtube, zalo, viber...) về tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người trong bối cảnh giãn cách xã hội.

- Vinh danh các tổ chức, cá nhân có những giải pháp, sáng kiến về chuyển đổi số góp phần thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tổ chức các hoạt động dạy, học và các hoạt động thư viện trong các cơ sở giáo dục; tổ chức các lớp, khoá học trực tuyển miễn phí phí thấp cho trẻ em và người lớn... trong đó lồng ghép, giới thiệu các nội dung học tập, các bài học và học liệu phù hợp với từng nhóm đối tượng người học thông qua các phần mềm trực tuyến (Zoom, Google Meet, K12Online, Microsoft Teams...); thành lập các câu lạc bộ, diễn đàn, cuộc thi trực tuyến... tạo điều kiện để mọi người dân được tham gia các hoạt động học tập, sinh lành mạnh, bổ ích, giúp tăng cường kết nối và góp phần đảm bảo sức khoẻ tinh thần và thể chất của người dân trong bối cảnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí ngoài trời bị hạn chế do đại dịch COVID-19.

Tổ chức các lớp học, tập huấn, hội thảo, hoạt động giao lưu với các nội dung, hình thức học tập phong phú, linh hoạt, thiết thực thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là các chủ đề về kỹ năng sử dụng công nghệ hiện đại ứng dụng trong cuộc sống và công việc cho người dân trong bối cảnh dịch COVID-19.

- Khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ phối hợp, đồng hành, tài trợ cho các tổ chức, cơ sở giáo dục triển khai các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả cho học sinh, phụ huynh, cán bộ công nhân viên chức, người lao động trên địa bàn; xây dựng và phát triển các ứng dụng (apps), trò chơi (games)... miễn phí có tính giáo dục kết hợp giải trí lành mạnh để tạo sân chơi hữu ích cho trẻ em, học sinh, sinh viên.

- Khuyến khích tổ chức các sân chơi, diễn đàn, cuộc thi có chủ đề về cộng đồng số, công dân số; tăng cường cung cấp các nguồn tài nguyên học liệu mở (sách, báo, học liệu, bài giảng điện tử...) để phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân.

- Tích cực tham gia các diễn đàn giáo dục, hội thảo, hội nghị trực tuyến của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hợp quốc (UNESCO) tại địa chỉ https://uil.unesco.org để giao lưu, tìm hiểu thông tin và chia sẻ kinh nghiệm với các thành phố, quốc gia khác trên thế giới về cách tận dụng các nền tảng số để tổ chức các hoạt động học tập và giáo dục không chính quy và phi chính quy, phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân trong bối cảnh đại dịch COVID 19.

5. Tổ chức thực hiện

5.1. UBND quận, huyện, thị xã

- Chỉ đạo Phòng GDĐT làm đầu mối: phối hợp với Hội Khuyến học xây dựng nội dung, hướng dẫn hoạt động của Tuần lễ; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc để tổ chức thực hiện các hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện của địa phương; tiếp tục theo dõi, duy trì, thúc đẩy các hoạt động của Tuần lễ trong suốt năm học.

- Bố trí và phê duyệt kinh phí tổ chức các hoạt động của Tuần lễ theo quy định.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng kết các hoạt động, tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tham gia tích cực Tuần lễ năm 2021.

5.2. Phòng GDĐT quận, huyện, thị xã

- Chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học quận, huyện, thị xã và các cơ quan liên quan tham mưu UBND quận, huyện, thị xã xây dựng nội dung, chương trình, tổ chức thực hiện các hoạt động của Tuần lễ năm 2021; đăng tải nội dung chỉ đạo và các hoạt động của Tuần lễ trên cổng thông tin điện tử của đơn vị; tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tham gia tích cực Tuần lễ năm 2021.

- Phối hợp với trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, Hội Khuyến học quận, huyện, thị xã hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục trực thuộc, các trung tâm học tập cộng đồng, các trung tâm ngoại ngữ - tin học, các cơ sở giáo dục và các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường trên địa bàn quận, huyện, thị xã trong việc triển khai thực hiện các hoạt động của Tuần lễ.

- Báo cáo UBND quận huyện, thị xã và Sở GDĐT về kết quả hoạt động của Tuần lễ theo quy định.

5.3. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục

- Tổ chức tuyên truyền về chủ đề của Tuần lễ trong tiết chào cờ, sinh hoạt lớp; triển khai các hoạt động của Tuần lễ năm 2021 và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của đơn vị.

- Thực hiện việc báo cáo kết quả tổ chức Tuần lễ cho phòng GDĐT, Sở GDĐT theo quy định.

Căn cứ vào tình hình thực tế và các điều kiện cụ thể của địa phương, UBND quận, huyện, thị xã, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động của Tuần lễ đảm bảo nội dung, tiến độ theo quy định. Báo cáo kết quả tổ chức Tuần lễ (theo Phụ lục và biểu mẫu đính kèm) về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục thường xuyên - chuyên nghiệp và theo địa chỉ thư điện tử: [email protected]) trước ngày 15/10/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố và Bộ GDĐT.

Trân trọng!

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 2.923
0 Bình luận
Sắp xếp theo