Công văn 3566/BGDĐT-GDTX 2020 về điều chỉnh nội dung dạy học GDTX

Hướng dẫn thực hiện nội dung dạy học GDTX 2020-2021

Công văn 3566/BGDĐT-GDTX ngày 14/9/2020 về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dụng dạy học và kiểm tra, đánh giá học viên theo học Chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT.

Ngày 27 tháng 8 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT); để thực hiện có hiệu quả việc tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá Chương trình Giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp THCS và cấp THPT theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học, bắt đầu từ năm học 2020 - 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các Sở GDĐT thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tổ chức thực hiện việc điều chỉnh nội dung dạy học Chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT

1.1. Đối với các môn học bắt buộc: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý: căn cứ Chương trình GDTX cấp THCS ban hành kèm theo Quyết định số 48/2002/QĐ -BGDĐT ngày 27/11/2002 và Chương trình GDTX cấp THPT ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BGDĐT ngày 07/11/2006 của Bộ; Công văn số 6478/GDTX ngày 30/7/2003 hướng dẫn thực hiện Chương trình GDTX cấp THCS và Công văn số 8298/BGDĐT-GDTX ngày 21/9/2009 hướng dẫn thực hiện phân phối chương trình GDTX cấp THPT, các Sở GDĐT chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở GDTX chủ động rà soát và thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học theo hướng dẫn tại mục 1, Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ GDĐT để xây dựng kế hoạch dạy học từng môn học cho phù hợp với trình độ của học viên và tình hình thực tế của đơn vị.

1.2. Đối với các môn học khuyến khích: Tiếng Anh, Giáo dục Công dân, Công nghệ và Tin học: căn cứ vào tình hình thực tế về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, Sở GDĐT chỉ đạo các cơ sở GDTX chủ động điều chỉnh nội dung dạy học và xây dựng kế hoạch dạy học các môn học khuyến khích theo quy định của Chương trình và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Riêng môn tiếng Anh tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh nội dung dạy học theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT.

2. Về kiểm tra, đánh giá học viên

2.1. Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung dạy học được hướng dẫn: không dạy; không làm; không thực hiện; không yêu cầu; đọc thêm; khuyến khích học sinh tự đọc, tự học, tự làm, tự thực hiện.

Không kiểm tra, đánh giá những nội dung, bài tập, câu hỏi vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của Chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT hiện hành.

.........................................

Mời các bạn xem nội dung chi tiết trên file PDF hoặc file Tải về.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

1
B GO DC ĐÀO TO
CNG H XÃ HI CH NGA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
S: /BGDĐT-GDTX
V/v ng dn thc hin điu chnh ni
dung dy hc và kim tra, đánh g hc
vn theo hc Cơng trình GDTX cp
THCS và cp THPT
Hà Ni, ngày tháng 9 năm 2020
Kính gi:
- S Giáo dục và Đào tạo các tnh, thành ph;
- S Giáo dc, Khoa hc và Công ngh Bc Liêu.
Ngày 27 tháng 8 năm 2020, B Giáo dc và Đào tạo đã ban hành Công văn số
3280/BGDĐT-GDTrH v việc hướng dn thc hiện điu chnh ni dung dy hc
cp trung học sở (THCS) và trung hc ph thông (THPT); để thc hin hiu
qu vic t chc dy hc và kiểm tra đánh giá Chương trình Giáo dục thường xuyên
(GDTX) cp THCS và cp THPT theo định hướng phát trin phm chất và năng lực
ngưi hc, bắt đầu t năm học 2020 - 2021, B Giáo dục Đào tạo (GDĐT) ng
dn các S GDĐT thc hin mt s nội dung như sau:
1. T chc thc hin vic điu chnh ni dung dy hc Chương trình GDTX
cp THCS và cp THPT
1.1. Đi vi các môn hc bt buc: Toán, Vt lý, Hóa hc, Sinh hc, Ng văn,
Lch s Địa lý: n cứ Chương trình GDTX cấp THCS ban hành kèm theo Quyết
định s 48/2002/QĐ -BGDĐT ngày 27/11/2002 Chương trình GDTX cp THPT
ban hành kèm theo Quyết định s 50/2006/QĐ-BGDĐT ngày 07/11/2006 ca B;
Công văn s 6478/GDTX ngày 30/7/2003 ng dn thc hin Chương trình GDTX
cp THCS Công văn s 8298/BGDĐT-GDTX ngày 21/9/2009 ng dn thc
hin phân phối chương trình GDTX cp THPT, các S GDĐT chỉ đạo, hướng dn
các s GDTX ch đng soát thc hin điu chnh ni dung dy hc các môn
học theo hướng dn ti mc 1, Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020
ca B GDĐT để xây dng kế hoch dy hc tng môn hc cho phù hp vi trình
độ ca hc viên và tình hình thc tế ca đơn vị.
1.2. Đối vi các môn hc khuyến khích: Tiếng Anh, Giáo dc ng dân, Công
ngh và Tin học: căn cứ vào tình hình thc tế v sở vt chất và đội ngũ giáo viên,
S GDĐT ch đạo các sở GDTX ch động điu chnh ni dung dy hc và xây
dng kế hoch dy hc các môn hc khuyến khích theo quy định của Chương trình
các văn bản hướng dn hin hành. Riêng môn tiếng Anh tiếp tc thc hin vic
điu chnh ni dung dy hc theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011
ca B GDĐT.
3566
14
2
2. V kiểm tra, đánh giá học viên
2.1. Không kiểm tra, đánh giá đi vi nhng ni dung dy hc đưc hướng
dn: không dy; không làm; không thc hin; không yêu cầu; đọc thêm; khuyến
khích hc sinh t đọc, t hc, t làm, t thc hin.
Không kiểm tra, đánh giá nhng ni dung, bài tp, câu hỏi vượt quá mức độ
cần đạt v kiến thc, k năng của Chương trình GDTX cp THCS cp THPT hin
hành.
2.2. Đối vi vic kiểm tra, đánh giá hc viên: Căn c quy đnh v kim tra,
đánh giá tại Quyết định s 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 07/01/2007 Thông s
26/2014/TT-BGDĐT ngày 11/8/2014 ca B, thc hin việc điều chnh s ln và s
bài kiểm tra, đánh giá học viên, c th như sau:
a) Đối vi kim tra ming, kim tra 15 phút:
- Nhng môn hc t 1 tiết đến 1.5 tiết/tun: 2 ln kim tra.
- Nhng môn hc t 2 tiết đến 3 tiết /tun: 3 ln kim tra.
- Nhng môn hc t 3.5 tiết đến 4 tiết/tun: 4 ln kim tra.
b) Đối vi bài kim tra 1 tiết, bài kim tra thc hành và bài kim tra cui kì:
Trong mt hc kì, mt môn hc có 01 bài kim tra gia kì (gm bài kim tra
1 tiết hoc bài kim tra thc hành) và 01 bài kim tra cui kì.
Thi ng ca bài kim tra gia kì cui t 45 phút đến 90 phút. Bài
kim tra gia kì có th thc hin theo các hình thc kim tra: bài kim tra trên giy
hoc bài thc hành hoc d án hc tp. Khuyến khích các sở GDTX ch động
ng dng công ngh thông tin trong kiểm tra, đánh giá.
3. Trên sở văn bản hướng dn ca B, các S GDĐT ch đạo các sở
GDTX ch động xây dng kế hoch dy hc, kiểm tra đánh giá học viên theo hc
Chương trình GDTX cp THCS THPT phù hp vi khung thi gian năm học theo
Quyết định s 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 ca B ban hành khung kế hoch
thời gian năm học 2020 - 2021 đối vi giáo dc mm non, giáo dc ph thông
GDTX.
B GDĐT đề ngh các S GDĐT nghiêm túc trin khai các ni dung trên. Trong
quá trình thc hin nếu khó khăn, vướng mc báo cáo v B GDĐT (qua V
GDTX) bằng văn bản gi qua email: vugdtx@moet.gov.vn để kp thi gii quyết.
KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyn Hữu Độ
3
Đánh giá bài viết
1 583
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo