Công văn 2915/BGTVT-VT 2020 thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg

Hạn chế các chuyến bay nội địa từ 30/3

Công văn 2915/BGTVT-VT năm 2020 về tiếp tục thực hiện chỉ thị 15/CT-TTg do Bộ giao thông vận tải ban hành.

Theo đó, kể từ 00 giờ 00 phút ngày 30/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020, các hãng hàng không VN chỉ được khai thác vận chuyển hành khách với tần suất như sau:

Đường bay Hà Nội – TP.HCM – Hà Nội: Mỗi hãng hàng không VN được khai thác 01 chuyến/ngày;

Các đường bay Hà Nội – Đà Nẵng/Phú Quốc – Hà Nội: Mỗi hãng hàng không VN được khai thác 01 chuyến/ngày/đường bay;

Các đường bay TP.HCM – Đà Nẵng/Phú Quốc – TP.HCM: Mỗi hãng hàng không VN được khai thác 01 chuyến/ngày/đường bay.

Bên cạnh đó, BGTVT cũng yêu cầu:

Dừng toàn bộ các chuyến bay trên các đường bay nội địa còn lại đi/đến Hà Nội và đi/đến TP.HCM;

Không hạn chế khai thác đối với các chuyến bay không vận chuyển hành khách;

Trong trường hợp đặc biệt phát sinh nhu cầu chuyên chở hành khách từ các cảng HK địa phương đến Hà Nội hoặc TP.HCM và ngược lại, các hãng hàng không đề nghị đến Cục HKVN từng trường hợp cụ thể để xem xét, quyết định.

Nội dung chi tiết Công văn 2915/BGTVT-VT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2915/BGTVT-VT
V/v: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị s 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2020

Kính gi: Cục Hàng không Việt Nam

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm từ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đối với các địa phương và trên cơ sở đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) thống nhất với đề xuất của Cục HKVN và yêu cầu Cục HKVN thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Kể từ 00 giò 00 phút ngày 30 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020, các hãng hàng không Việt Nam chỉ được khai thác vận chuyển hành khách với tần suất như sau:

- Đường bay Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội: Mỗi hãng hàng không Việt Nam được khai thác 01 chuyến/ngày.

- Các đường bay Hà Nội - Đà Nẵng/Phú Quốc - Hà Nội: Mỗi hãng hàng không Việt Nam được khai thác 01 chuyến/ngày/đường bay.

- Các đường bay thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng/Phú Quốc - thành phố Hồ Chí Minh: Mỗi hãng hàng không việt Nam được khai thác 01 chuyến/ngày/đường bay.

2. Dừng toàn bộ các chuyến bay trên các đường bay nội địa còn lại đi/đến Hà Nội và đi/đến thành phố Hồ Chí Minh.

3. Không hạn chế khai thác đối với các chuyến bay không vận chuyển hành khách.

4. Căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cắt giảm các chuyến bay đi/đến địa phương, kịp thời đề xuất phương án, báo cáo Bộ GTVT xem xét, quyết định.

5. Trong trường hợp đặc biệt phát sinh nhu cầu chuyên chở hành khách từ các cảng hàng không địa phương đến Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, các hãng hàng không đề nghị đến Cục HKVN từng trường hợp cụ thể để xem xét, quyết định.

6. Chỉ đạo các Cảng vụ hàng không:

- Phối hợp với chính quyền địa phương rà soát việc cách ly của tổ bay người nước ngoài đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tuân thủ các quy trình, quy định về phòng và chống dịch lây lan dịch bệnh của Bộ Y tế.

- Giám sát việc thực hiện khai báo y tế điện tử bắt buộc của hành khách trước khi lên tàu bay, yêu cầu các hãng hàng không đảm bảo hành khách trước khi lên tàu bay phải thực hiện khai báo y tế điện tử bắt buộc.

Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Y tế;
- Văn phòng Bộ;
- Vụ Hợp tác quốc tế;
- Cục Y tế GTVT;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, VTải (Tu3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 89