Công văn 2151/TCT-KK 2019

Công văn số 2151/TCT-KK

Công văn 2151/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn quy trình đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của hợp tác xã theo hình thức liên thông.

Tóm tắt nội dung Công văn 2151/TCT-KK

Đây là nội dung được đề cập tại Công văn 2151/TCT-KK về việc hướng dẫn quy trình đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của hợp tác xã theo hình thức liên thông.

Theo đó, cơ quan thuế trực tiếp quản lý hoặc hoặc cơ quan thuế nơi chuyển đến được phân công quản lý đối với hồ sơ đăng ký thay đổi trụ sở của hợp tác xã mà làm thay đổi cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Trường hợp thủ tục chưa đầy đủ hoặc thông tin có sai sót thì bộ phận đăng ký thuế trình lãnh đạo cơ quan thuế có văn bản gửi cơ quan đăng ký hợp tác xã để điều chỉnh, nếu thủ tục đầy đủ và thông tin hợp lệ thì bộ phận đăng ký thuế cập nhật thông tin trên hồ sơ vào ứng dụng đăng ký thuế.

Lưu ý, đối với hồ sơ cơ quan thuế phải có văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế và Công văn 3492/BKHĐT-ĐKKD.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Doanh nghiệp được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2151/TCT-KK
V/v hướng dẫn quy trình đăng
kinh doanh đăng thuế của
hợp tác theo hình thức liên
thông
Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2019
Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Ngày 08/4/2019, Bộ Kế hoạch Đầu đã ban hành Thông số 07/2019/TT-BKHĐT sửa đổi,
bổ sung một số điều của Thông số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của B
Kế hoạch Đầu hướng dẫn về đăng hợp tác chế độ báo cáo tình hình hoạt động của
hợp tác xã. Thông này sẽ hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/5/2019.
Thời gian qua, Tổng cục Thuế đã phối hợp với Cục Quản lý Đăng kinh doanh - Bộ Kế hoạch
Đầu xây dựng Hệ thống thông tin quốc gia về đăng hợp tác nâng cấp hệ thống
đăng thuế phục vụ thực hiện liên thông đăng kinh doanh đăng thuế đối với hợp tác
xã, quỹ tín dụng nhân dân, liên hiệp hợp tác (sau đây gọi hợp tác xã) theo quy định tại
Thông số 07/2019/TT-BKHĐT nêu trên. Đến nay, hệ thống đăng thuế mới đáp ứng được
việc truyền, nhận thông tin đăng hợp c để cấp số hợp tác qua hệ thống. Các thông
tin khác như đăng thay đổi, tạm ngừng kinh doanh, thu hồi giấy chứng nhận, giải thể sẽ thực
hiện liên thông trên hệ thống trong thời gian tới.
Để triển khai thực hiện việc liên thông đăng kinh doanh đăng thuế đối với hợp tác xã,
ngày 27/5/2019 Bộ Kế hoạch Đầu công văn số 3492/BKHĐT-ĐKKD về việc triển khai
Hệ thống thông tin quốc gia về đăng hợp tác (chi tiết theo bản đính kèm), theo đó hướng
dẫn quy trình xử hồ đăng hợp tác đối với cơ quan đăng hợp tác quan thuế
theo chế liên thông. Trên sở các quy trình này, Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện quy
trình xử hồ tại quan thuế như sau:
1. Về Quy trình xử lý hồ đăng mới đối với hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện,
địa điểm kinh doanh của hợp tác xã:
Việc tiếp nhận, kiểm tra thông tin để ghi sổ nhận hồ tại ứng dụng QHS do hệ thống thực hiện
tự động tương tự như nội dung hướng dẫn tại điểm 2.1 mục 2 phụ lục 01 ban hành kèm theo
công văn số 1057/TCT-KK ngày 28/3/2019 của Tổng cục Thuế.
Sau khi ghi sổ nhận hồ sơ thành công tại ứng dụng QHS, bộ phận ĐKT của Chi cục Thuế được
phân công quản người nộp thuế ứng dụng ĐKT thực hiện các bước tương tự như nội dung
hướng dẫn tại điểm 3 phụ lục 01 ban hành kèm theo công văn số 1057/TCT-KK ngày 28/3/2019
của Tổng cục Thuế.
2. Về Quy trình xử hồ đăng ký thay đổi, tạm ngừng hoạt động, chia, sáp nhập, hợp
nhất, giải thể hợp tác xã, chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm
kinh doanh của hợp tác xã, thu hồi giấy chứng nhận đăng hợp tác xã/giấy chứng nhận
đăng hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã:
quan thuế trực tiếp quản hợp tác hoặc quan thuế nơi chuyển đến được phân công
quản đối với hồ chuyển trụ sở sang quận, huyện, thị xã, tỉnh, thành ph khác của hợp tác xã,
chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác làm thay đổi quan thuế trực tiếp quản tiếp
nhận xử theo hồ giấy của quan đăng hợp tác gửi đến như sau:
Bộ phận TN&TKQ tiếp nhận, ghi s nhận vào ứng dụng QHS đối với hồ giấy của hợp tác xã,
chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác do quan đăng hợp tác
gửi đến tương tự trường hợp tiếp nhận hồ của người nộp thuế n giao hồ cho bộ
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
phận ĐKT ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ của quan đăng hợp tác xã.
Bộ phận ĐKT kiểm tra thủ tục thông tin trên hồ xử lý:
Trường hợp thủ tục chưa đầy đủ hoặc thông tin sai sót, bộ phận ĐKT trình lãnh đạo quan
thuế văn bản gửi quan đăng hợp tác nêu thủ tục chưa đầy đủ thông tin có sai
sót để quan đăng hợp tác điều chỉnh gửi lại hồ khác thay thế cho hồ đã gửi
ngay trong ngày làm việc kể từ nhận hồ của bộ phận TN&TKQ.
Trường hợp thủ tục đầy đủ thông tin hợp lệ, bộ phận ĐKT cập nhật thông tin của người nộp
thuế trên hồ vào ứng dụng ĐKT theo hướng dẫn tại quy trình quản đăng thuế hiện hành.
Lưu ý:
- Đối với hồ sơ quan thuế phải văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của
người nộp thuế theo quy định của pháp luật thuế công văn số 3492/BKHĐT-ĐKKD ngày
27/5/2019 của Bộ kế hoạch Đầu tư:
+ Đối với hồ sơ chuyển trụ sở sang quận, huyện, thị xã, tỉnh, thành phố khác của hợp tác xã, chi
nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã:
(i) Trường hợp người nộp thuế chuyển trụ sở làm thay đổi quan thuế quản lý:
Bộ phận ĐKT tra cứu thông tin trạng thái số thuế nghĩa vụ thuế của người nộp thuế trên
ứng dụng ĐKT để xác định người nộp thuế đã hoàn thành thủ tục chuyển địa điểm với cơ quan
thuế nơi chuyển đi.
Nếu người nộp thuế đã hoàn thành thủ tục chuyến địa điểm (trạng thái số thuế 02 “Người
nộp thuế đã chuyển cơ quan thuế quản lý”) quan thuế nơi chuyển đến đã nhận được Thông
báo chuyển địa điểm mẫu 09-MST thì trình lãnh đạo quan thuế văn bản gửi quan đăng
hợp tác nêu người nộp thuế đã hoàn thành thủ tục chuyển trụ sở tại quan thuế trong
thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của quan đăng hợp tác xã.
Nếu người nộp thuế chưa hoàn thành thủ tục chuyển địa điểm (trạng thái số thuế khác trạng
thái 02) quan thuế nơi chuyển đến chưa nhận được Thông báo chuyển địa điểm mẫu
09-MST thì trình lãnh đạo quan thuế có văn bản gửi quan đăng hợp tác nêu người
nộp thuế chưa hoàn thành thủ tục chuyển trụ sở tại quan thuế trong thời hạn 02 ngày làm việc
kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan đăng hợp tác xã.
(ii) Trường hợp người nộp thuế chuyển trụ sở không làm thay đổi quan thuế quản lý:
Bộ phận ĐKT trình lãnh đạo cơ quan thuế văn bản gửi quan đăng hợp tác nêu
người nộp thuế đã hoàn thành thủ tục chuyển trụ sở tại quan thuế trong thời hạn 02 ngày làm
việc kể từ ngày nhận được văn bản của quan đăng hợp tác xã.
+ Đối với hồ chia, sáp nhập, hợp nhất, giải thể hợp tác xã, chấm dứt hoạt động chi
nhánh/văn phòng đại diện của hợp tác xã:
Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của quan đăng hợp tác
hoặc giao dịch đăng mới hợp tác đối với trường hợp chia, sáp nhập, hợp nhất, bộ phận
ĐKT căn cứ vào nội dung hướng dẫn về chấm dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế nêu
tại điểm 5 phụ lục 1 ban hành kèm theo công văn số 5920/TCT-KK ngày 25/12/2017 của Tổng
cục Thuế, điểm 6.4 phụ lục 1 ban nh kèm theo công văn số 1057/TCT-KK ngày 28/3/2019
của Tổng cục Thuế thông tin trên ứng dụng đăng thuế (mã số thuế đã đóng về trạng thái
01 “Người nộp thuế ngừng hoạt động đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực số thuế”)
để xác định người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, hóa đơn với quan thuế trình lãnh
đạo cơ quan thuế văn bản xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế gửi quan đăng hợp tác
xã.
- Đối với Thông báo về việc vi phạm của hợp tác Quyết định về việc hủy bỏ nội dung đăng
thay đổi nội dung đăng hợp tác , thông báo thay đổi nội dung đăng hợp tác xã: B
phận ĐKT cập nhật thông tin thay đổi theo lần thay đổi liền kề trước lần thay đổi bị hủy bỏ.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3. Về quy trình đăng thuế cho chi nhánh, văn phòng đại diện đã thành lập trước khi Thông
số 07/2019/TT-BKHĐT hiệu lực (ngày 28/5/2019) nhưng chưa được cấp số đơn vị phụ
thuộc, hợp tác xã:
quan thuế thực hiện c nội dung tương t như hướng dẫn đối với trường hợp 2 nêu tại công
văn số 4559/TCT-KK ngày 5/10/2017 của Tổng cục Thuế.
4. Kế hoạch nâng cấp Hệ thống ng dụng công nghệ thông tin
- Giai đoạn 1 (triển khai trong tháng 5 m 2019):
Nâng cấp ứng dụng trao đổi thông tin với B Kế hoạch Đầu tư, ứng dụng TMS - phân hệ
đăng thuế đáp ứng quy trình đăng cấp cho hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại
diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã.
- Giai đoạn 2 (triển khai trong tháng 12 m 2019):
Nâng cấp ứng dụng trao đổi thông tin với B Kế hoạch Đầu tư, ứng dụng TMS - phân hệ
đăng thuế đáp ứng các quy trình còn lại.
5. Hướng dẫn sử dụng chức năng trên ứng dụng TMS đối với giai đoạn 1 theo phụ lục đính kèm
công văn này.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Quản ĐKKD - Bộ KHĐT;
- Các Vụ/đơn vị: CS, PC, TTHT, DNNCN,
QLN, TTKTT, CNTT;
- Lưu: VT, KK.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn
PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ĐĂNG KINH DOANH ĐĂNG THUẾ
ĐỐI VỚI HỢP TÁC TRÊN ỨNG DỤNG TMS
(Ban hành kèm theo công văn số 2151/TCT-KK ngày 28/5/2019 của Tổng cục Thuế)
1. Chức năng xử lý quy trình đăng thành lập mới hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại
diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân
Hệ thống TMS tự động nhận các giao dịch trao đổi thông tin từ hệ thống DKHTX.
Cán bộ thuế thực hiện tra cứu giao dịch nhận về, chi tiết các bước thực hiện như sau:
Bước 1: Mở chức năng
NSD nhập T-code: ZTC_TCDKDN hoặc vào đường dẫn chức năng 2. Đăng thuế\ 2.2 Tra
cứu thông tin\ 2.2. 5 Tra cứu dữ liệu đăng doanh nghiệp trên menu
Đánh giá bài viết
1 275
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo