Công văn 20/2013/BHXH-TCCB

Công văn 20/2013/BHXH-TCCB về báo cáo viên chức trực tiếp được phân công tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------------
Số: 20/BHXH-TCCB
V/v: Báo cáo viên chức trực tiếp được phân công
tiếp nhận và trả kết quả “một cửa”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã;
- Trưởng phòng Tiếp nhận và quản lý hồ sơ.

Căn cứ Quyết định số 1288/QĐ-BHXH ngày 26/9/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Quyết định số 858/QĐ-BHXH ngày 29/10/2012 của Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ đối với các đơn vị thuộc hệ thống BHXH thành phố Hà Nội.

Để thực hiện việc chi bồi dưỡng độc hại cho viên chức được phân công trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa”. BHXH thành phố Hà Nội yêu cầu BHXH các quận, huyện, thị xã lập danh sách viên chức thuộc đơn vị được phân công trực tiếp làm nhiệm vụ tại bộ phận “một cửa” (theo mẫu) gửi về BHXH Thành phố (qua phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 10/01/2013 để tổng hợp báo cáo Giám đốc BHXH Thành phố xem xét quyết định chi bồi dưỡng (Các đơn vị lấy mẫu tại đường truyền fpt của phòng Tổ chức cán bộ, tên file: BCvienchuc1cua).

Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi viên chức làm công tác tiếp nhận hồ sơ “một cửa”. Giám đốc BHXH các quận, huyện, thị xã; Trưởng phòng tiếp nhận và quản lý hồ sơ báo cáo kịp thời về BHXH Thành phố (qua phòngTổ chức cán bộ) để xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH VN (b/c);
- Các đ/c PGĐ BHXH TP (c/đ);
- Website BHXH TP;
- Lưu: VT, KHTC, TCCB (3).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


Nguyễn Thị Phương Mai

BÁO CÁO
DANH SÁCH VIÊN CHỨC TRỰC TIẾP LÀM NHIỆM VỤ TẠI BỘ PHẬN “MỘT CỬA”

(Theo Công văn số 20/BHXH-TCCB ngày 03/01/2013 của BHXH Thành phố)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nhiệm vụ được phân công

Ghi chú

Nam

Nữ

Đánh giá bài viết
1 88
0 Bình luận
Sắp xếp theo