Công văn 1510/CT-TTHT

Công văn 1510/CT-TTHT về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

Số: 1510/CT-TTHT
V/v: Chi phí được trừ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Babylon.
Đ/ chỉ: D20/532 H Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh
Mã số thuế: 0303077227.

Trả lời văn bản số 30/CV-TCT ngày 6/3/2013 của Công ty về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN:

+ Tại khoản 1 Điều 6 quy định các khoản chi phí được trừ:

“Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.”;

+ Tại khoản 2.8 Điều 6 quy định khoản chi không được trừ bao gồm:

“Trường hợp doanh nghiệp có mua vé máy bay qua website thương mại điện tử cho người lao động đi công tác để phục hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay (boarding pass) và chứng từ thanh toán của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển”;

Trường hợp Công ty mua vé máy bay cho nhân viên đi công tác ở nước ngoài phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nếu có hoá đơn mua vé máy bay hợp pháp thể hiện tên, địa chỉ, mã số thuế của Công ty thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Trường hợp Công ty mua vé máy bay qua website thương mại điện tử cho nhân viên đi công tác, có vé máy bay điện tử và thẻ lên máy bay (boarding pass), chứng từ chuyển tiền thanh toán của Công ty cho đơn vị cung cấp qua ngân hàng thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra 3;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu (TTHT, HC)
2802-299151/2012/tttg

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Thị Lệ Nga

Đánh giá bài viết
1 181
0 Bình luận
Sắp xếp theo