Công văn 1452/NCC-KHTC về tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp ngày Thương binh - Liệt sĩ

Công văn 1452/NCC-KHTC - Tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp ngày Thương binh - Liệt sĩ

Cục Người có công vừa ban hành Công văn 1452/NCC-KHTC hướng dẫn việc tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2017. Theo đó, tặng quà với mức 400.000 đồng cho các đối tượng sau: Bà mẹ Việt Nam anh hùng, những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động 81% trở lên,...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC NGƯỜI CÓ CÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1452/NCC-KHTC
V/v: Hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2017

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2017

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 1330/QĐ-CTN ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch nước về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) (gửi kèm theo), Cục Người có công hướng dẫn thêm một số điểm như sau:

1. Mục 2, khoản II, Điều 1 Quyết định số 1330/QĐ-CTN:

1.1. Thân nhân liệt sĩ (cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn nhỏ) là một đại diện duy nhất trong toàn bộ thân nhân chủ yếu còn sống được nhận 01 suất quà. Trường hợp thân nhân liệt sĩ đồng thời là đối tượng nhận quà theo quy định tại khoản I và Mục 1, 4 của khoản II Điều 1 Quyết định số 1330/QĐ-CTN thì đại diện thân nhân còn lại của liệt sĩ cũng được nhận 01 suất quà theo quy định của Mục này.

1.2. Trường hợp thân nhân liệt sĩ chỉ có duy nhất một người còn sống đồng thời đại diện duy nhất đó thuộc đối tượng tặng quà theo quy định tại Mục 1, 3, 4 của khoản I Điều 1 và Mục 1, 4 của khoản II Điều 1 Quyết định số 1330/QĐ-CTN thì được nhận thêm 01 suất quà dành cho thân nhân liệt sĩ.

1.3. Trường hợp thân nhân liệt sĩ có từ 2 người trở lên còn sống đều thuộc đối tượng tặng quà theo quy định tại Mục 1, 3, 4 của khoản I Điều 1 và Mục 1, 4 của khoản II Điều 1 Quyết định số 1330/QĐ-CTN thì cử một người để nhận 01 suất quà dành cho thân nhân của liệt sĩ.

2. Mục 3, khoản II, Điều 1 Quyết định số 1330/QĐ-CTN:

Người thờ cúng liệt sĩ (chỉ áp dụng đối với trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân) là một người duy nhất được họ tộc ủy nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ.

Việc tặng quà của Chủ tịch nước đến người thờ cúng liệt sĩ phải đảm bảo đúng đối tượng, không trùng lặp và không bỏ sót (mỗi một liệt sĩ thì người thờ cúng liệt sĩ sẽ được nhận một suất quà).

3. Đối với đối tượng quy định tại khoản I và Mục 1, 2, 4 của khoản II Điều 1 Quyết định số 1330/QĐ-CTN (trừ đối tượng theo hướng dẫn tại điểm 1.2 và điểm 1.3 Mục 1 Công văn này), mỗi người chỉ được nhận một suất quà của Chủ tịch nước. Trường hợp một người được xác nhận là 2 đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cả hai mức quà theo quy định thì chỉ được nhận 01 suất quà với mức cao nhất. Trường hợp người được xác nhận là 2 đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cùng một mức quà thì được nhận 01 suất quà với mức đó.

4. Tổ chức thực hiện:

- Quà tặng của Chủ tịch nước đối với đối tượng chính sách được tặng bằng tiền, việc tặng quà cho người có công phải kết hợp thật chu đáo với việc thăm hỏi, động viên của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức trên địa bàn đến từng đối tượng. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan của địa phương tổ chức tuyên truyền và thực hiện tặng quà của Chủ tịch nước tới đối tượng chính sách kịp thời, đầy đủ trước ngày Thương binh - Liệt sĩ, không để xảy ra sai sót, tiêu cực.

- Kinh phí thực hiện chi trả quà tặng của Chủ tịch nước tại các địa phương do Ngân sách Trung ương đảm bảo. Căn cứ kết quả thực hiện, Bộ sẽ điều chỉnh bổ sung dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2017 của các địa phương.

- Kinh phí tặng quà đối với các đối tượng chính sách thuộc quân đội, công an nhân dân do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn thực hiện.

- Căn cứ đối tượng nhận quà ngày thương binh, liệt sĩ theo quy định, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập danh sách đối tượng nhận quà của Chủ tịch nước theo biểu mẫu số 01 đính kèm gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ hồ sơ gốc của đối tượng kiểm tra, đối chiếu, phê duyệt danh sách đối tượng nhận quà ngày thương binh, liệt sĩ, gửi danh sách đã được phê duyệt về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để tổ chức thực hiện; kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện tại địa phương theo biểu mẫu số 02 đính kèm về Bộ (Cục Người có công Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 31/8/2017./.


Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Bộ trưởng (để báo cáo);
  • Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp (để báo cáo);
  • Cục CS - TC Chính trị - Bộ Quốc phòng;
  • Cục CS - Tổng cục XDLL - Bộ Công an;
  • Vụ KHTC;
  • Lưu: VP, Cục NCC.

CỤC TRƯỞNG
Đào Ngọc Lợi

Đánh giá bài viết
1 190
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo