Công đoàn Giáo dục Hà Nội hướng dẫn làm hồ sơ miễn, chậm nộp phí công đoàn

Hướng dẫn 09 về hướng dẫn làm hồ sơ miễn, chậm nộp phí công đoàn

Hướng dẫn 09/HD-CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội về việc thu, nộp kinh phí, đoàn phí năm 2020 và chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Mới đây, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn 09/HD-CĐGD về việc thu, nộp kinh phí, đoàn phí năm 2020 và chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC HÀ NỘI
_________

Số: 09/HD-CĐGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2020

HƯỚNG DẪN

Về thu, nộp kinh phí, đoàn phí năm 2020 và chi hỗ trợ đoàn viên, người lao dộng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

___________

Căn cứ công văn số 245/TLĐ ngày 18/3/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19;

Căn cứ hướng dẫn số 08/HD-TLĐ ngày 05/8/2020 về quyết toán khoản chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo Quyết định số 643/QĐ-TLĐ ngày 22/5/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

Căn cứ công văn số 808/TLĐ ngày 06/8/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc bổ sung đối tượng không phải đóng đoàn phí công đoàn;

Căn cứ hướng dẫn số 13/HD-LĐLĐ ngày 13/8/2020 về thu, nộp kinh phí, đoàn phí năm 2020 và chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội hướng dẫn các cấp Công đoàn cơ sở thực hiện như sau:

I. Đối tượng thực hiện

- Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

- Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành địa phương (gọi chung là Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở).

- Các công đoàn cơ sở trực thuộc.

- Các đơn vị, doanh nghiệp thuộc đối tượng đóng kinh phí công đoàn.

II. Nội dung thực hiện

1. Về thu, nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn

1.1. Về kinh phí công đoàn

- Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (có số lao động đang tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trở lên) được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đến 31/12/2020.

- Các đơn vị bị ảnh hưởng nộp hồ sơ về Công đoàn Ngành Giáo dục Hà Nội để được hướng dẫn.

1.2. Về đoàn phí công đoàn

- Đoàn viên công đoàn có thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định hiện hành (1.490.000đ/tháng) thì không phải đóng đoàn phí công đoàn (ĐPCĐ) trong thời gian hưởng mức thu nhập nêu trên. Các đối tượng còn lại thực hiện đóng ĐPCĐ theo quy định.

- Thời gian áp dụng: Từ 23/1/20201 đến hết thời điểm 31/12/2020.

- Công đoàn cơ sở (CĐCS) có đoàn viên có thu nhập phù hợp với yêu cầu nêu trên, nộp hồ sơ xin miễn đóng ĐPCĐ tại Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội.

- Đối với các CĐCS đã thực hiện nộp ĐPCĐ trước khi có hướng dẫn này, Công đoàn Ngành rà soát, cấp bù trừ lại cho CĐCS vào cuối kỳ quyết toán năm.

2. Về chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

- Công đoàn Ngành Giáo dục Hà Nội chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 thực hiện theo đúng công văn 370/LĐLĐ ngày 18/6/2020 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội.

- Mức chi: Tối đa 500.000đ/người2

- Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn tài chính tích lũy tại Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Tổng mức chi không quá 50% kinh phí dự phòng theo quyết định giao dự toán năm 2020 của Ban thường vụ Liên đoàn lao động Thành phố.

III. Tổ chức thực hiện

1. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội:

- Thực hiện giám sát, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị cấp dưới thực hiện.

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 của các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không có nguồn chi và thực hiện nghiệp vụ chi hỗ trợ từ nguồn tài chính tích lũy của Liên đoàn Lao động Thành phố.

- Tổng hợp hồ sơ, chứng từ xin chậm nộp, miễn nộp của các đơn vị từ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, làm căn cứ điều chỉnh dự toán năm 2020.

2. Công đoàn ngành Giáo đục Hà Nội

- Tiếp nhận hồ sơ xin chậm nộp, miễn nộp của các đơn vị, hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện đầy đủ thủ tục.

- Lập hồ sơ các đơn vị được chậm nộp, miễn nộp gửi về Liên đoàn Lao động thành phố làm căn cứ xin điều chỉnh dự toán năm 2020 trước ngày 30/10/2020.

- Căn cứ nguồn kinh phí, tình hình đoàn viên, người lao động, hướng dẫn, tổ chức thực hiện hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; tiếp nhận và xử lý hồ sơ xin chậm nộp kinh phí, miễn nộp ĐPCĐ đúng đối tượng, công khai, minh bạch và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về mọi vấn đề phát sinh thuộc phạm vi quản lý.

3. Các công đoàn cơ sở trực thuộc

Các CĐCS đề nghị được chậm nộp/miễn nộp kinh phí, ĐPCĐ, nộp hồ sơ về Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội trước ngày 15/10/2020. Hồ sơ gồm:

3.1. Tờ trình xin chậm nộp/miễn nộp kinh phí, ĐPCĐ của CĐCS.

3.2. Danh sách các trường hợp được đề nghị chậm nộp/miễn nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn.

3.3. Giấy tờ khác kèm theo:

+ Thông báo kết quả đóng BHXH, BHTN, BHYT của cơ quan Bảo hiểm xã hội về các tháng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, có đóng dấu treo của đơn vị (hoặc các giấy tờ khác do cơ quan BHXH cung cấp thể hiện rõ quỹ lương đóng BHXH tăng hoặc giảm) đối với trường hợp đề nghị miễn nộp ĐPCĐ và trường hợp đề nghị chậm nộp kinh phí công đoàn.

+ Bảng lương đóng BHXH các tháng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 có đóng dấu treo của đơn vị. (Đối với trường hợp đề nghị miễn nộp ĐPCĐ)

Ban thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội yêu cầu các CĐCS tổ chức thực hiện. Mọi ý kiến các đơn vị liên hệ qua về văn phòng Công đoàn Ngành qua số điện thoại 024.38255961 để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- CĐCS trực thuộc;

- Lưu: VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

Trần Thị Thu Hà

------------------------

2 Theo Quyết định 1911/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu.

Biểu số 03

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC HÀ NỘI

CĐCS: ............................................

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN CÓ THU NHẬP THẤP HƠN MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ GIẢM THU ĐOÀN PHÍ CÔNG ĐOÀN NĂM 2020
(Kèm theo hướng dẫn số: 09/HD-CĐGD ngày 18 tháng 8 năm 2020)

ĐVT: Đồng

STT

Họ và tên

Số tháng có thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở

Lương trước khi giảm

Số đoàn phí đề nghị giảm

A

B

(1)

(2)

(3)=(1)*(2)*1%

1

0

2

0

3

0

4

0

Tổng cộng

0

NGƯỜI LẬP

Hà Nội, ngày ... tháng ... Năm 2020

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

Biểu số 04

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC HÀ NỘI

CĐCS:..............................................................

DANH SÁCH THẤT THU KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN DO ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ NGHỈ VIỆC DO ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19
(Kèm theo hướng dẫn số: 09/HD-CĐGD ngày 18 tháng 8 năm 2020)

ĐVT: Đồng

STT

Họ và tên

Số tháng bị nghỉ việc (Tính từ thời điểm NLĐ bị nghỉ việc đến thời điểm đề nghị)

Lương đóng

BHXH

Số kinh phí thất thu do ảnh hưởng Covid-19

A

B

(1)

(2)

(3)=(1)*(2)*2%

1

0

2

0

3

0

4

0

Tổng cộng

0

NGƯỜI LẬP

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Chính sách được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Công đoàn ngành Giáo dụcNgười ký:Trần Thị Thu Hà
Số hiệu:09/HD-CĐGDLĩnh vực:Chính sách
Ngày ban hành:18/08/2020Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Hướng dẫnNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
1 33