Chỉ thị 24/CT-TTg 2018

Chỉ thị 24/CT-TTg 2018

Chỉ thị 24/CT-TTg năm 2018 về tăng cường thực hiện giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ do thủ tướng chính phủ ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng theo dõi.

Thuộc tính văn bản

Số hiệu văn bản24/CT-TTg 2018
Nơi ban hànhChính phủ
Loại văn bảnChỉ thị
Người kýTrương Hòa Bình
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Ngày ký23/08/2018

Nội dung tóm tắt Chỉ thị 24/CT-TTg 2018

Ngày 23/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 24/CT-TTg về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ.

Chỉ thị nêu rõ:

- Bổ sung quy định bắt buộc trang bị dây an toàn đối với tất cả ghế nguồi trên các xe ô tô chở người, có lộ trình áp dụng với phương tiện đang lưu hành.

- Khẩn trương nghiên cứu, bổ sung quy định tem kiểm định có màu sắc, hình dạng riêng đối với xe ô tô kinh doanh vận tải.

- Sửa đổi quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ, đặc biệt là hạn chế tốc độ trên các cung đường đèo, dốc và đường qua khu dân cư.

- Tiếp tục rà soát, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; có phương án xử lý triệt để các đường dân sinh, lối đi tự mở, đường ngang đường sắt không bảo đảm an toàn giao thông.

- Siết chặt hoạt động các trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe và nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe, siết chặt các hoạt động trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ…

THU TTfONG HfNRPHU
S6:
2.4-
ItT-TTg
C()NG HOA
XA
HQI
CHU
NGHit!A
VI~T NAM
D(k I~p - T\r do -
H~nhphuc
--~------'-
I-ld N6i,
ngay
l.~
thang 8
nciin
20/8
CHiTH! ..
~ tang cU'(yng
thllc hi~n
cac giai
phap
ci
p
bach;'1
rn
tr~t
til,
an
tOllO
trong
ho~t
d{)ngv~n
tai
dlfC)~g
be}
--- i,~
;1
~.I
' i,
I:
Thai gi gab day
lien
tiep xay ra cac
VI;l
tai n~ giao tl~0ng dtrO'ng
b<}
gay thi~t h~ n hiem tr<.mg
vS
nguai va tai san,
arm
huon¥ d~n t!f~t
tv,
an toan
xa hQi; d~e bi
t
1:\
cae
Y\l
tai n~ giao thong Hen ~uan den ho~t dQng
v~
tAi
hanh khach b~ g 0 to. Nguyen nhan trge tiep, ehu yeu dfuJ.o~n
d,p
V1)
tai n~n
IA
do hanh vi vi
hl;Ul1
iquy dinh phap 1u~tv€ tr~t tg, an tmln giao th~ng eua rai xe,
ehll xe nhu vi h~ t~e ,d9, vi ph~ quy dinh
vS
t~Ui
gian rill xe~!sir
dl,mg
xe
0
to khong dU di u ki<$nde kinh doanh v?n tfd... Dien hinh
lA
hai "~,tai n~ giao
thong <,!?ebi~t nghiem trQng d8i vai xe
a
to ch& khaeh t~ Cao ~~g ngay 22
thang 7 nam 2 18 va Quang Nam ngay 31 thang 7 nam 2018, cb: dau hi~u chli
xe
Slr
dpng
xe (,
to: khong du diSu ki~n theo quy
dinh
eua phal? lu~t d~
kinh
doanh v~ tlli khong c6 thi~t bj giam sat hanh
trinh,
khong co
~hu
hj~u
kinh
doanh v~
tai. .. ).
B~n c~nh d6 c6
sg
buong long qwln
Iy
cua
don!:,w
i
kinh doallh
v~n tai; eong, t' c qtian
1y
nhft nuae
v~ di~u
ki~n kinh do~
v~i~
ta!
cling
nhu
ho~t dQng tua tra, ki~m soat va xu
1y
vi
~h~m
con nhieu h?lll,che; c6ng tac
qmin 19'ket cfi h<;tt~ng giao thong con nhieu b~t e~p; eong tac ph8i h9P gifra
co
quan quan l' nha nuae, doanh nghi~p va chinh quy~n dja
pht~9ng
trong bao
dam tr~t
!\l',
an oan 'giao thong dltemg bQ chua eh~t ehe, hi~u qua~hAp.
f)~
ti€p \Ie tht,re hi9n hi~u qua Chi
thi
s6 18-CT/TW
ng~IY
04 thang
9
nam 2012 cua an Bi thu vS tang cuang
S\f
Hinh dt;loe~la Dang d~:ival cong tac
baa dam tr~t
t. ,
an toan giaa thong @emg bQ, ouang sat, duang ~~uy n9
i
dia va
kh~c ph\lc un ~e giao thong va cae Nghi quy8t ella Qu6e hQi, CPhinhphu, kip
thai khAc ph\I nhfrng t6n t~i, h~ ch~, nSan ch?n tai
n?11
trong t}o<;ttoQng v~
tcii
duang bQ, hu tuang
Chinh
phil
yeu
cau:
:1
1. Bo Gi
0
thong van till
!i
a~
~fu,
truoilg
ra
.soat, b6 sung cae <J.uydjnh db d,hn ba,:j an toan gjao
thong doi
val
O<:1
t
dQng kinh doanh v~
tai
bang xe <3
to,
siet ch~flcac dieu ki~n
v~ an toan gia thon,?
06i
vai
dan vj kinh
doanh v~n tai hanhr~haeh va
v~
chuy~n hang h
a;
khan trvang nghien
Clm
sua d6i, be, sung caclThong tu quy
djnh
v8
t8 chu , quan 19'ho~t dong
v~
!Ai
b5ng xe 0 to va djch ~
116
trg
v~ tai
duemg
bi?
eho hu hgp vai tinh hinh moi, bao dam eh~t ehc, kh6ng ~o kc h& cho
cae phuong
ti~
ho~t dQng kinh doanh v~n tai trai phep, gay
m~t jt~t
tv,
an
toan
giao thong, d~ bi~t
I.
d5i
vo;
phuong ti~n
v~
tM nQi bQ.
II
;!
.
,
b)
B&
s
ng quy djnh
bit
bUQc
trang bi day an toan d6i ~'6i t~t ca gh~
ng6i tren cae e 0 to ch6 nguoi,
co
19
trinh ap d\Jng d6i voi phu~g ti~n dang
luu hfmh.
c) Kh~n nrong nghten cim,
be,
sung
quy
dinh tern ki@rndjr.~hco mau s~c,
hinh d~ng rien d6i vO'ixe 0
to
kinh doanh v~n
taL
d)
Suad\
quy dinh v~ t6c d<)va khoang cach an toan etia}:e co ~i~i, xe
may chuyen d' g tham gia giao thong tren duong
b(>,
d~c
bi9t
Ia
b~n
cha toc dQ
tren
cac
cung
dang
deo, d6c
va
duong
qua
khu dan cu.
,i
,; ?' ,,.
:I
<1)
Tiep t. e ra soat, xu Iy cae diem dem, diem tiem fin tai n~Lngiao thong;
ph6i
hQ'p v6'i
y
b~
nhan dan cac
thili,
thanh
ph6
tlVc thuQc
1'Tung
uong co
phuong an xu
y
tri<$tde cac dUOng dan sinh, 16i di
t\l'
rna, duang;!ngang dUOng
silt khong bao am an toan giao thong.
:,1
e) Chi d.o co quan chuyen mon va
Sa
Giao thong v~ ~~i
tall~
cuang
cong tae h~u ki ~rn
d6i
vm don vi kinh doanh v~
tai,
t6
chuc
dQt
Sao diem ki~m
tra vi~c tln,rc 911 quy dinh
ve
kinh doanh va diSu ki~n kinh doa1imv~ till d6i
vm cae don v: kinh doanh v~n tat khach b~ng xe 0 to theo hq'p d6ng, xU
ly
nghiem theo q y djrlh cua phap lu~t d5i v6i cae t6 ehuc, ca nhan vi:./ph~m.
g) Si~t c
~t
hO:;ltdQng cac trun
p
tfun dao ~o, sat h~ch lai }<~~ va nang eao
ch~t IUQ11gdao t~o, sat h~ch hl1xe; siet ch~t ho~t dong cae trung i,fundang ki~m
phuong th$n c gi6i
dUOng
b<), bao dam cac tieu chu~n v8 an l:;toan
ky
thu~t
phuong ti~n. T g cuong cong tac thanh tra, ki€m tra, giam sat
n'jhfun
nang cao
vi~c th\fc
hi~n
uy
dinh
phap lu~t
vS
dao
t:~l.O,
sat
h~ch,
cAp
giAy
Bhcp
lai
xc
d&i
V01
cac co sa '
0
t~o,
sat hl;lChl{dxe. ::
2 B
" C
'I
Q
ng an
:i
)Ch
'd l' 1 C:._t." th" ,
I."
h,i1
d
d':
a
1 0 \)'C
uQ1lg
'llUl
sat glao ong toan quoc to
C
tr,~
Qt
cao tern
tuftn tra
kiGm
o~t, xu
Iy
vi ph~ tr~t W, an toan giao tho,ng; xa~ d\ffig cac
kS
hoC,lcpchuyen, e tang ~uang I~c luqng, phuong ti~n, thiet bi
k:1
thu~t nghj~p
V\l
to ch(rc tu£ tra, kicm
sOllt,
xu
Iy
nghiem cac hanh
vi vi
PI?~m.
quy djnh
phap lu~t
tr~t .,
an toan giao thong; t~p trung xu
Iy
nguai di8u;jkhien xe 0 to
chb khach, xe 0 to tai, container vi ph~ va cae hanh vi vi p~~m leinguyen
nhm tn,rc ti~p ay tai n:;mgiao thong.
:1
b) Trao
ai,
chia se vai ngarm Giao thong v~ tAithong ti~~v€
xu
ph~t vi
ph:pll hanh chi h trbng ho?t dQng kinh doanh v~ tai; ph6i hgp v~md.c co quan
chuc nang kjp thai phat hi9n, chfut chinh, xu
Iy
nghiem cac vi
p~\~
v@tr~t
t\l,
an tmm giao thAng.:1
':1
c)
B6
tri Ivc luqng tufu1tra, ki~m soat khep kfn 24/24 gia d8 tuyen truy8n,
nh~c nha va x'
ly
v~
ph~n tren cae tuy~n qu6c 1<)trQng diem, cac \~uOngdeo d6c
co m~t dQphu
g
ti~n tham gia giao thong cao.
:1
, r
3. Cae
Q,
nganh, dia phuong, cae eo quan thong
dm,
bao ~hi trung uong
va dia phuong tang cuerng tuyen truy8n, ph6 bi~n quy dinh phap:~u~tv~ tr~t
W.,
an toan giao tong' d6i
V01
ho~t dQng kinh doanh v~ tai bfuIg Ixe 0 to; tuyen
2
1
\
;~
,
,
.
truyen
Chl\
xe, ~hu hang, chu doanhnghi9P va hli xc n~m
dUQ"c'eae
quy atnh
eua
phap
lucftt
e
kinh
doanh
v~n
tai hang
h6a;
v~dQngnguOidal1kienquy€ttirch6i
Slt
d\lng
dich . v~
tai cua
cae
don vi
kinh
doanh
v~n
tai
khong
luau
thtl
cae
quy
dinh
vS
b~o
dam
tr~t tv, an
toan giao thong
(khong
c6 phil
hi~u,
bi€n
hi~u
xe,
khong eo
tpi~t
bi
gicim
sat
hanh trinh; khong
c6
ye
xe,
hqp::d6ng y~ tai;
ho?c tren ve x , hQp
d5ng
v~ tai
khong c6
nt)i
dung th8
hi~n quyen
19i
ve
bao
hi~m d8i
vm
h.
khach ... ); yeu
eAu
rnQi nguai
th~t
day
an
toan
:khi
di
xe
0
to.
,I
4. Chu tich
Uy
ban
nhful
dan tinh, thanh ph8 tn,te
thuQc
trui~g uong
a)
Th'
I~p:doan ki~m tra
lien
nganh
t6
chuc ki6m tra,::~frI)'
va
ki~n
ngh! xu
1y
vi p [;lm
quy
dinh
phap
Iu~t v~ tr~t
t\J.,
an tom giao
thi?ng
trong kinh
doan
h
v~
till
6i
vO'i
to~m be;,
dcm
vi
kinh doanh v~n tai b~ng
ib
0 to tren
dia
ban co xay ra
t
i n~ giao thong trong nam 2017 va 06 thang
d5u!':nam
2018.
b) Chi d
0
Sa
Giao
thong
v~
tai,
ccr
qUaIl
lien
quan
tang dhemg
eong
tac
hau
kiSm
d&i 61
dOn
vi klnh doanh
yan tai,
t6
chuc
dot
cao
dien~
kiSm
tra
viSe
th\Ic
hi~n
quy dinh
Y6'
di8u ki~n
kinh
doanh
v~n tai'dbi vai
c~lb
dan vi
kiJili
doanh v~
tai
h:kh
bfu-lg
xe 0
to
theo hqp
d&ng,
xu
Iy
nghiem'l
cae d<m vi vi
~h~ theo
quy
dinh;
khful
truang ra
soat,
xu:
ly
tri~t
de
cae
dl€m
~~,ten,diSm
tiSrn
an tai n~ giao
thong
trSn
cae
tuy€n
dlTOng
dia phuong
quan
ly.
:i
5.
Uy
b ~
toan
glao
thong
Qu&c gia
:i
, II. .
a) Th' l~pcac doan kiem tra lien nganh do lanh
ditloho~lC
Uy
vien
Uy
ban
An
to
an
g"
ao
tl10ng Qu6e
gia IS.
tnrang
doim
voi
thanh phb
ita
cae
ca
quan
chuc nang
eua
BQ Cong
an,
BQ
Giao
thong
v~n
tii
va
eac
bQ, n~anh lien
quan
dS
ki~m tra, x
ly
ho~c ki~n
nghi
xu
ly
cae
harm
vi vi
ph?ffi
tro~g th\)'cthi
quy
dlnh
phip 1u?t
y~ tr~t
t\1',
an toc:m
giao
thong
trong
kinh doanh
v~~ tiii d6i
voi
ca
quan quan
1y
ha
nuae
va
IDot
s6
etan
vi
kinh doanh
v~n
till
hanli
khach dii xay
ra tai nc.mgiao
thong
trong
7 thang
dAu
nam 2018
t~
d.e
dia p
hUt
1ng.
b)
Theo
doi, don
a6e
cae BQ, nganh, diu
phuong
nghierr:~tuc thve
hi~n
Chi thi nay;
t'
ng hqp, bao cao Thu tuang Chinh phu
kSt
qua t~\IC hi~n trong
phien hQp
t6n
k~t eong tac bao dam
tr~t tv,
an toan giao thong ~~n
2018.1
;
Nt1i nlt{in:
_Thli tu6ng, cac
h6 Th\i
tu6ng CP;
_ Uy
ban QPAN c a Qu6c
hQi;
_Cae B~: CA, QP KHPT, 'fC, G1VT,
TITr;
_UBN))
cac tlnh,
lanh
phB trvc thU(lC
TW;
_Uy
ban Trung
u
g MTTQ Vi~t Nam; .
_ Cac
Uy
vien
LJy
an
ATGT
QuC>cgin;
_Hi~p
hQi
V~n
uii
0
to
Vi~t
Nnm;
Van phong
Uy
b
n
ATGT
Qu6e
gia;
_VPCP: BTCN,
C
c PCN, 'fr\l' ly TTg,
TGD
C6ng
lTD,
cac:V\I:
TH, TKBT,
Kl
v
fH. NC, KG X, QIIDP;
_ LU\1:
VT, CN (2
pvc
~Ob
3
Đánh giá bài viết
1 60
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo