Chỉ thị 20/CT-TTg 2019

Chỉ thị số 20/CT-TTg 2019

Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Tóm tắt nội dung Chỉ thị 20/CT-TTg

Không bố trí vốn NSNN cho dự án có thể đầu tư từ nguồn khác

Ngày 29/7/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 20/CT-TTg về việc lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước sẽ không được bố trí cho các lĩnh vực, dự án mà các thành phần kinh tế khác có thể đầu tư. Nguồn vốn này sẽ được tiếp tục ưu tiên cho các vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các vùng thường xuyên bị thiên tai, bão lũ và các vùng khó khăn khác.

Việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn phải thực hiện theo các nguyên tắc: Nhằm thực hiện các mục tiêu định hướng phát triển kinh tế xã hội tại các chiến lược, kế hoạch phát triển; Phù hợp với kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia; Phân bổ vốn đầu tư công theo đúng nguyên tắc, tiêu chí được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Không bố trí vốn cho chương trình, dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư công…

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Đầu tư được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 58
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo