Chỉ thị 10/CT-BYT 2019

Chỉ thị số 10/CT-BYT 2019

Chỉ thị 10/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

Ngày 09/9/2019, Bộ Y tế ban hành Chỉ thị 10/CT-BYT về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Bộ y tế yêu cầu Giám đốc sở y tế các tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế, chỉ đạo các cơ sở khám bệnh tăng cường công tác tự kiểm tra phòng chống các hành vi gian lận quỹ bảo hiểm. Giám đốc các bệnh viện có kế hoạch kiểm tra giám sát công tác khám chữa bệnh bảo hiểm... Sau đây là nội dung chi tiết chỉ thị số 10 năm 2019 của Bộ y tế,mời các bạn cùng theo dõi.

Tóm tắt nội dung Chỉ thị 10/CT-BYT 2019

Bảng kê chi phí khám, chữa bệnh phải có chữ ký của người bệnh.

Theo đó, Giám đốc bệnh viện, viện có giường, cơ sở khám chữa bệnh các tuyến phải lập bảng kê chi phí khám, chữa bệnh của người bệnh phải bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch và phải có chữ ký xác nhận của người bệnh hoặc người nhà người bệnh và lưu trong hồ sơ bệnh án và cung cấp cho người bệnh 01 bản.

Bên cạnh đó, Bảng giá dịch vụ y tế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại nơi tiếp nhận người bệnh và nơi thanh toán. Bảng giá phải rõ ràng, dễ đọc, dễ thấy, cơ sở khám bệnh có trách nhiệm phải giải đáp kịp thời thắc mắc của người bệnh liên quan đến giá dịch vụ y tế. Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu các cơ sở tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh…

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Bảo hiểm được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Bộ
YTẾ
SỐ:JO
/CT-BYT
CỘNG
HÒA
HỘI
CHỦ
NGHĨA
VIỆT
NAM
Độc
lập
-
Tự
do
-
Hạnh
phúc
Nội,
ngày
09
tháng
9
nãm
2019
CHÍ
THỊ
về
việc
tăng
cường
công
tác
phòng,
chống
hành
vi
lạm
dụng,
trục
lợi
quỹ
bảo
hiểm
y
tế
Trong
những
năm
qua,
thực
hiện
Luật
bảo
hiêm
y
tê,
Luật
khám
bệnh,
chữa
bệnh
các
quy
định
liên
quan,
các
sở
khám
bệnh,
chữa
bệnh
trên
cả
nước
đã
triển
khai
thực
hiện
đồng
bộ
nhiều
giải
pháp,
như:
đổi
mới
chế
quản
lý,
cải
cách
thủ
tục
hành
chính,
phát
triển
khoa
học,
kỹ
thuật,
cải
tiến
chất
lượng
chuyên
môn,
nâng
cao
chất
lượng
khám
bệnh,
chữa
bệnh,
đáp
ứng
sự
hài
lòng
của
người
bệnh
thẻ
bảo
hiểm
y
tế,
đảm
bảo
quyền
lợi
của
người
bệnh
theo
quy
định
của
pháp
luật,
góp
phần
quan
trọng
trong
thực
hiện
mục
tiêu
bảo
hiểm
y
tế
toàn
dân.
Tuy
nhiên,
thời
gian
gần
đây,
qua
công
tác
thanh
tra,
kiểm
tra
đã
phát
hiện
tình
trạng
lạm
dụng
sử
dụng
dịch
vụ
y
tế,
gian
lận,
trục
lợi
quỹ
bảo
hiểm
y
tế,
ảnh
hưởng
đến
việc
sử
dụng
quỹ
bảo
hiểm
y
tế,
đến
quyền
lợi
của
người
bệnh,
uy
tín
của
ngành
y
tế,
ý
nghĩa
nhân
văn
của
chính
sách
bảo
hiểm
y
tế.
Nguyên
nhân
xảy
ra
tình
trạng
trên
chủ
yếu
do
một
bộ
phận
người
lao
động
trong
ngành
y
tế
thiếu
kiến
thức
hiểu
biết
chính
sách,
pháp
luật
về
bảo
hiểm
y
tế,
chưa
tuân
thủ
đầy
đủ
các
quy
định
về
tổ
chức
khám
bệnh,
chữa
bệnh;
hạn
chế
về
kiến
thức,
năng
lực
chuyên
môn;
sự
phối
hợp
giữa
ngành
Y
tế
ngành
Bảo
hiếm
hội
trong
công
tác
chỉ
đạo,
kiểm
tra,
giám
sát
chưa
thường
xuyên,
liên
tục
đe
kịp
thời
phát
hiện,
chấn
chỉnh
những
thiếu
sót
giải
quyết
vướng
mắc
phát
sinh.
Đe
kịp
thời
ngăn
chặn
hành
vi
lạm
dụng,
gian
lận,
trục
lợi
quỹ
bảo
hiểm
y
tế,
đảm
bảo
quyền
lợi
của
người
tham
gia
bảo
hiểm
y
tế
sử
dụng
quỹ
bảo
hiểm
y
tế
họp
lý,
hiệu
quả,
Bộ
trưởng
Bộ
Y
tế
yêu
cầu:
1.
Giám
đốc
Sở
Y
tế
các
tỉnh,
thành
phố
trực
thuộc
Trung
ương,
Thủ
trưởng
Y
tế
các
bộ,
ngành:
a)
Tăng
cường
công
tác
tham
mưu
thực
hiện
nhiệm
vụ
quản
nhà
nước
về
bảo
hiểm
y
tế,
công
tác
tuyên
truyền,
giáo
dục
phổ
biến
chính
sách,
pháp
luật
về
bảo
hiểm
y
tế,
về
khám
bệnh,
chữa
bệnh.
Chú
ý
đến
các
nội
dung
liên
quan
đến
khám
bệnh,
chữa
bệnh
bảo
hiểm
y
tế
theo
quy
định
của
Luật
bảo
hiểm
y
tế,
Luật
khám
bệnh,
chữa
bệnh,
Nghị
định
số
146/20
18/NĐ-CP
ngày
17/10/2018
của
Chính
phủ
Quy
định
chi
tiết
hướng
dẫn
biện
pháp
thi
hành
một
số
điều
của
Luật
bảo
hiểm
y
tế,
Nghị
định
số
176/201
3/NĐ-CP
ngàỵ
14/11/2013
của
Chính
phủ
về
xử
phạt
vi
phạm
hành
chính
trong
lĩnh
vực
y
tế,
Nghị
quyết
số
05/20
19/NQ-HĐTP
ngày
18/8/2019
của
Hội
đồng
Thẩm
phán
Tòa
án
Nhân
dân
Tối
cao
về
Hướng
dẫn
áp
dụng
Điều
214
về
Tội
gian
lận
bảo
hiểm
hội,
bảo
hiểm
thất
nghiệp,
Điều
215
về
Tội
gian
lận
bảo
hiểm
y
tế
Điều
216
về
Tội
trốn
đóng
bảo
hiểm
hội,
bảo
hiểm
y
tế,
bảo
hiểm
thất
nghiệp
cho
người
lao
động
của
Bộ
Luật
hình
sự
các
quy
định
khác
của
pháp
luật.
b)
Chỉ
đạo
các
sở
khám
bệnh,
chữa
bệnh
tăng
cường
công
tác
tự
kiếm
tra
phòng
chống
hành
vi
lạm
dụng,
gian
lận,
trục
lợi
quỹ
bảo
hiếm
y
tế
tại
các
sở
khám
bệnh,
chữa
bệnh,
nhất
sau
khi
Chính
phủ
ban
hành
Nghị
định
số
146/20
18/NĐ-CP,
Bộ
trưởng
Bộ
Y
tế
ban
hành
các
Thông
điều
chỉnh
giá
dịch
vụ
y
tế.
c)
Phối
hợp
với
Bảo
hiểm
hội
tỉnh,
thành
phố
chỉ
đạo
tố
chức
thanh
tra,
kiếm
tra
công
tác
khám
bệnh,
chữa
bệnh
bảo
hiểm
y
tế;
đấu
thầu,
cung
ứng,
quản
sử
dụng
thuốc,
hóa
chất,
vật
y
tế
thanh
toán
chi
phí
khám
bệnh,
chữa
bệnh
bảo
hiểm
y
tế
tại
các
sở
khám
bệnh,
chữa
bệnh
thuộc
quyền
quản
lý;
phòng
ngừa
kịp
thời
phát
hiện
các
hành
vi
lạm
dụng,
gian
lận,
trục
lợi
quỹ
bảo
hiếm
y
tế,
báo
cáo
cấp
thẩm
quyền
để
xử
nghiêm
các
hành
vi
vi
phạm
về
bảo
hiểm
y
tế.
2.
Giám
đốc
bệnh
viện,
viện
giường
bệnh,
sở
khám
bệnh,
chữa
bệnh
các
tuyến:
a)
kế
hoạch
kiểm
tra,
giám
sát,
chấn
chỉnh
công
tác
khám
bệnh,
chữa
bệnh
bảo
hiểm
y
tế,
đặc
biệt
chú
trọng
đến
nội
dung
sau:
-
Chỉ
định
dịch
vụ
khám,
chữa
bệnh
nhằm
phát
hiện,
ngăn
chặn
tình
trạng
lạm
dụng
chỉ
định
điều
trị
nội
trú,
chỉ
định
dịch
vụ
kỹ
thuật
cận
lâm
sàng
(xét
nghiệm,
nội
soi,
chẩn
đoán
hình
ảnh.
.
đơn
thuốc
quá
mức
cần
thiết;
ghi
tên
dịch
vụ
kỹ
thuật,
tên
chân
đoán
không
đúng
với
tình
trạng
bệnh
nhăm
được
chi
trả
với
giá
dịch
vụ
cao
hon.
-
Công
tác
lập
hồ
bệnh
án,
đơn,
cấp
thuốc
bảo
hiểm
y
tế,
không
để
xảy
ra
tình
trạng
lập
hồ
bệnh
án
khống,
đơn
thuốc
khống,
cấp
thuốc
không
đầy
đủ
cho
người
bệnh,
để
chiếm
dụng
thuốc,
tiền
của
quỹ
bảo
hiểm
y
tế.
-
Đảm
bảo
quyền
lợi
của
người
bệnh
thẻ
bảo
hiểm
y
tế,
tránh
tình
trạng
yêu
cầu
người
bệnh
tự
chi
trả
các
dịch
vụ
kỹ
thuật,
thuốc,
vật
y
tế
mặc
đã
trong
danh
mục
được
quỹ
bảo
hiểm
y
tế
chi
trả
không
đưa
những
nội
dung
này
vào
bảng
chi
phí.
-
vấn
cho
người
bệnh
chưa
đúng
đầy
đủ
về
phạm
vi
quyền
lợi
của
người
thẻ
bảo
hiếm
y
tế,
tránh
tình
trạng
khi
quan
bảo
hiểm
hội
xuất
toán
những
dịch
vụ
kỹ
thuật,
thuốc
do
nguyên
nhân
chỉ
định
không
phù
hợp,
nhân
viên
y
tế
yêu
cầu
người
bệnh
chi
trả
những
dịch
vụ
này
với
do
quan
bảo
hiểm
hội
không
thanh
toán
(như
xét
nghiệm
viêm
gan
vi
rút,
HIV,
sốt
xuất
huyết,
nội
soi
tai
mũi
họng.
..).
b)
Kiện
toàn,
nâng
cao
chất
lượng,
hiệu
quả
hoạt
động
của
Hội
đồng
Thuốc
Điều
trị
của
bệnh
viện,
kiểm
soát
việc
đơn,
sử
dụng
thuốc,
chỉ
định
xét
nghiệm,
chỉ
định
dịch
vụ
kỹ
thuật
việc
tuân
thủ
đúng
hướng
dẫn
chẩn
đoán
điều
trị,
quy
trình
kỹ
thuật,
quy
trình
chăm
sóc
người
bệnh.
c)
Thực
hiện
việc
lập
bảng
chi
phí
khám,
chữa
bệnh
của
người
bệnh
bảo
đảm
tính
chính
xác,
công
khai,
minh
bạch
phải
chữ
xác
nhận
của
người
bệnh
hoặc
người
nhà
người
bệnh
để
lưu
trong
hồ
bệnh
án
cung
cấp
2
cho
người
bệnh
01
bản
theo
đúng
quy
định
tại
Quyết
định
số
6556/QĐ-BYT
ngày
30/10/2018
của
Bộ
trưởng
Bộ
Y
tế
về
ban
hành
mẫu
Bảng
chi
phí
khám
bệnh,
chữa
bệnh
sử
dụng
tại
các
sở
khám
bệnh,
chữa
bệnh.
quan
bảo
hiểm
hội
trách
nhiệm
giải
đáp
những
thắc
mắc
của
người
dân
liên
quan
đến
quyền
lợi
phạm
vi
mức
hưởng
theo
quy
định
của
Luật
bảo
hiểm
y
tế.
d)
Công
khai
Bảng
giá
dịch
vụ
y
tế
được
quan
thẩm
quyền
phê
duyệt
tại
nơi
tiếp
nhận
người
bệnh
nơi
thanh
toán.
Bảng
giá
dịch
vụ
y
tế
phải
ràng,
dễ
đọc,
dễ
thấy,
sở
khám
bệnh,
chữa
bệnh
phải
kịp
thời
giải
đáp
những
thắc
mắc
của
người
bệnh
liên
quan
đến
giá
dịch
vụ
y
tế.
Nghiên
cứu
chức
thực
hiện
triển
khai
thanh
toán
viện
phí
không
dùng
tiền
mặt.
đ)
Tăng
cường
ứng
dụng
công
nghệ
thông
tin,
cải
cách
thủ
tục
hành
chính
trong
khám
bệnh,
chữa
bệnh;
bảo
đảm
công
khai,
minh
bạch
các
danh
mục
dịch
vụ
y
tế
giá
các
dịch
vụ
y
tế
(bao
gồm
cả
các
dịch
vụ
thực
hiện
bởi
các
trang
thiết
bị
hội
hóa),
kịp
thời
phát
hiện
những
sai
sót,
trùng
lặp
trong
thanh
toán
chi
phí
khám
bệnh,
chữa
bệnh
bảo
hiểm
y
tế
để
chấn
chỉnh,
xử
lý.
Phối
họp
với
quan
bảo
hiểm
hội
giải
quyết
kịp
thời
các
vướng
mắc,
bất
cập,
phát
sinh
khi
tiếp
nhận,
kiểm
tra
sở
dữ
liệu
thẻ
bảo
hiểm
y
tế
của
người
đến
khám
bệnh,
chữa
bệnh;
chú
trọng
phát
hiện
những
trường
hợp
đi
khám
bệnh,
chữa
bệnh
nhiều
lần
trong
một
thời
gian
ngắn
để
biện
pháp
chấn
chỉnh.
3.
Giám
đốc
Sở
Y
tế
các
tỉnh,
thành
phố
trực
thuộc
Trung
ương,
Thủ
trưởng
Y
tế
các
bộ,
ngành,
Giám
đốc
bệnh
viện,
viện
giường
bệnh,
Người
đứng
đầu
các
sở
khám
bệnh,
chữa
bệnh
chịu
trách
nhiệm
trước
pháp
luật
nếu
đế
xảy
ra
sai
phạm
trong
đơn
vị,
lĩnh
vực
công
tác
được
giao
quản
lý,
phụ
trách.
4.
Thanh
tra
Bộ
Y
tế
làm
đầu
mối,
phối
hợp
với
các
Vụ,
Cục
của
Bộ
Y
tế
các
Ban
của
Bảo
hiểm
hội
Việt
Nam
tổ
chức
thanh
tra,
kiểm
tra
theo
kế
hoạch
đột
xuất
về
công
tác
khám
bệnh,
chữa
bệnh
quản
lý,
sử
dụng
quỹ
bảo
hiểm
y
tế.
5.
Cục
Quản
Khám,
chữa
bệnh
soát,
hoàn
thiện
các
hướng
dẫn
chẩn
đoán,
điều
trị,
quy
trình
kỹ
thuật,
quy
chế
chuyên
môn,
các
văn
bản
quy
phạm
pháp
luật
liên
quan
đến
khám
bệnh,
chữa
bệnh,
làm
sở
để
hoàn
thiện,
nâng
cao
chất
lượng
khám
bệnh,
chữa
bệnh,
tăng
cường
công
tác
quản
chất
lượng
điều
trị
giám
định
chi
phí
khám
bệnh,
chữa
bệnh
bảo
hiểm
y
tế.
Tăng
cường
chỉ
đạo,
kiểm
tra,
giám
sát
việc
thực
hiện
quy
trình
chuyên
môn,
quy
chế
bệnh
viện,
bảo
đảm
chất
lượng
khám
bệnh,
chữa
bệnh.
6.
Cục
Công
nghệ
thông
tin
chủ
trì,
phối
hợp
với
Vụ
Ke
hoạch-Tài
chính
của
Bộ
Y
tế
các
quan,
đơn
vị
liên
quan
khẩn
trương
khảo
sát
chi
phí
ứng
dụng
công
nghệ
thông
tin
để
kết
cấu
trong
giá
khám
bệnh,
chữa
bệnh
để
các
sở
kinh
phí
triển
khai
hiệu
quả
ứng
dụng
công
nghệ
thông
tin
trong
quản
lý,
thanh
toán
chi
phí
khám
bệnh,
chữa
bệnh,
góp
phân
thực
hiện
công
khai,
minh
bạch
đúng
với
chỉ
đạo
của
Thủ
tướng
Chính
phủ.
7.
Vụ
Kế
hoạch
-
Tài
chính
khẩn
trương
xây
dựng,
trình
ban
hành
các
quy
định
liên
quan
về
thanh
toán
chi
phí
khám
bệnh,
chữa
bệnh
theo
định
suất,
theo
nhóm
chẩn
đoán
(DRG);
phối
họp
với
Cục
Quản
Khám
chữa
bệnh,
Viện
Chiến
lược
Chính
sách
y
tế
thực
hiện
khảo
sát,
xây
dựng
các
định
mức
kinh
3
Đánh giá bài viết
1 52
Bài liên quan