Bộ tiêu chí đánh giá an toàn dịch COVID với hoạt động du lịch

Quyết định số 1367/QĐ-BCĐ 2020 Tp HCM

Quyết định 1367/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ tiêu chí đánh giá an toàn chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch

Ngày 23/4/2020, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định 1367/QĐ-BCĐ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Cụ thể, Bộ tiêu chí đánh giá này gồm các tiêu chí thành phần sau:

Trước hết, tiêu chí thành phần 1 (TP1) đó là, có biện pháp nắm thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế (theo quy định) của khách du lịch. Theo đó, doanh nghiệp có thực hiện các biện pháp để nắm thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế (theo quy định) của khách du lịch trước, trong và ít nhất trong vòng 14 ngày sau khi tham gia chương trình du lịch (10 điểm); Doanh nghiệp không thực hiện các biện pháp để nắm thông tin sức khỏe của khách du lịch (0 điểm).

Tiếp theo, tiêu chí thành phần 2 (TP2) đó là, có biện pháp nắm thông tin sức khỏe, theo dõi sức khỏe và tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp và người lao động tham gia phục vụ trong các loại du lịch do doanh nghiệp tổ chức. Theo đó, doanh nghiệp có biện pháp nắm thông tin sức khỏe người lao động (10 điểm); Doanh nghiệp không thực hiện các biện pháp nắm thông tin sức khỏe người lao động (0 điểm)…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

B TIÊU CHÍ

Đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động của doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1367/QĐ-BCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố)

______________

I. BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ (Mỗi tiêu chí tối đa 10 điểm)

1. Tiêu chí thành phần 1 (TP1): Có biện pháp nắm thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế (theo quy định) của khách du lịch:

- Doanh nghiệp có thực hiện các biện pháp để nắm thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế (theo quy định) của khách du lịch trước, trong và ít nhất trong vòng 14 ngày sau khi tham gia chương trình du lịch: 10 điểm;

- Doanh nghiệp có thực hiện các biện pháp để nắm thông tin sức khỏe tình trạng khai báo y tế (theo quy định) của khách du lịch trước và trong khi tham gia chương trình du lịch nhưng chưa duy trì giữ liên lạc với khách du lịch ít nhất trong vòng 14 ngày sau khi tham gia chương trình du lịch: 5 điểm;

- Doanh nghiệp không thực hiện các biện pháp để nắm thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế (theo quy định) của khách du lịch trước, trong và ít nhất trong vòng 14 ngày sau khi tham gia chương trình du lịch: 0 điểm.

2. Tiêu chí thành phần 2 (TP2): Có biện pháp nắm thông tin sức khỏe, theo dõi sức khỏe và tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp và người lao động tham gia phục vụ trong các loại du lịch do doanh nghiệp tổ chức:

- Doanh nghiệp có thực hiện các biện pháp nắm thông tin sức khỏe, theo dõi sức khỏe và tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của người lao động làm việc tại doanh nghiệp và người lao động tham gia phục vụ trong các loại hình dịch vụ do doanh nghiệp tổ chức: 10 điểm;

- Doanh nghiệp không thực hiện các biện pháp nắm thông tin sức khỏe, theo dõi sức khỏe và tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của người lao động làm việc tại doanh nghiệp và người lao động tham gia phục vụ trong các loại hình dịch vụ do doanh nghiệp tổ chức: 0 điểm.

3. Tiêu chí thành phần 3 (TP3): Có cung cấp các sản phẩm vệ sinh khử khuẩn hoặc bố trí thuận tiện chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại trụ sở, khu vực làm việc theo đúng quy định của ngành y tế và có biện pháp giám sát, nhắc nhở sử dụng:

- Doanh nghiệp có cung cấp các sản phẩm vệ sinh khử khuẩn hoặc bố trí thuận tiện chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại trụ sở, khu vực làm việc theo đúng quy định của ngành y tế và có biện pháp giám sát, nhắc nhở sử dụng: 10 điểm;

- Doanh nghiệp không cung cấp các sản phẩm vệ sinh khử khuẩn hoặc bố trí thuận tiện chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại trụ sở, khu vực làm việc theo đúng quy định của ngành y tế và có biện pháp giám sát, nhắc nhở sử dụng: 0 điểm.

4. Tiêu chí thành phần 4 (TP4): Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt đồ vật thường xuyên tiếp xúc tại trụ sở, khu vực làm việc theo đúng quy định của ngành y tế:

- Đơn vị có thực hiện vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt đồ vật thường xuyên tiếp xúc tại trụ sở, khu vực làm việc theo đúng quy định của ngành y tế: 10 điểm;

- Đơn vị không thực hiện vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt đồ vật thường xuyên tiếp xúc tại trụ sở, khu vực làm việc theo đúng quy định của ngành y tế: 0 điểm.

5. Tiêu chí thành phần 5 (TP5): Người lao động, nhân viên và khách du lịch có đeo khẩu trang:

- 100% người lao động, nhân viên và khách du lịch đều đeo khẩu trang theo quy định: 10 điểm;

- Có trường hợp người lao động, nhân viên và khách du lịch không đeo khẩu trang theo quy định: 0 điểm.

6. Tiêu chí thành phần 6 (TP6): Người lao động, khách đến liên hệ công việc, khách du lịch được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào đơn vị hay tham gia chương trình du lịch:

- 100% người lao động, khách đến liên hệ công việc, khách du lịch được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào đơn vị hay tham gia chương trình du lịch: 10 điểm;

- Có người lao động, khách đến liên hệ công việc, khách du lịch không được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào đơn vị hay tham gia chương trình du lịch: 0 điểm.

7. Tiêu chí thành phần 7 (TP7): Doanh nghiệp có tìm hiểu, nắm rõ thông tin của nơi đến trong chương trình du lịch và khuyến cáo du khách các biện pháp bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn của ngành y tế và cơ quan chức năng có thẩm quyền:

- Doanh nghiệp có tìm hiểu, nắm rõ thông tin của nơi đến trong chương trình du lịch và khuyến cáo du khách các biện pháp bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn của ngành y tế và cơ quan chức năng có thẩm quyền: 10 điểm;

- Doanh nghiệp không có tìm hiểu, nắm rõ thông tin của nơi đến trong chương trình du lịch và khuyến cáo du khách các biện pháp bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn của ngành y tế và cơ quan chức năng có thẩm quyền: 0 điểm.

8. Tiêu chí thành phần 8 (TP8): Đơn vị có thực hiện truyền thông cho người lao động, khách du lịch về dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền:

- Đơn vị có thực hiện truyền thông cho người lao động, khách du lịch về dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền: 10 điểm;

- Đơn vị không thực hiện truyền thông cho người lao động, khách du lịch về dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền: 0 điểm.

9. Tiêu chí thành phần 9 (TP9): Đảm bảo giữ khoảng cách an giao tiếp và làm việc:

- Từ 2m trở lên: 10 điểm;

- Dưới 2m: 0 điểm.

10. Tiêu chí thành phần 10 (TP10): số lượng khách trong mỗi chương trình du lịch do doanh nghiệp tổ chức:

- Từ 1 đến dưới 20 người: 10 điểm;

- Từ 20 đến dưới 50 người: 7 điểm;

- Từ 50 đến dưới 100 người: 5 điểm;

- Từ 100 đến dưới 200 người: 3 điểm;

- Từ 200 người trở lên: 1 điểm.

II. ĐÁNH GIÁ:

Đánh giá Tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động của doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là TCAT), theo đó:

- TCAT = (TP1 +TP2+ ... +TP10)/100.

- Trường hợp TCAT có kết quả:

+ TCAT = 100%: An toàn (Được hoạt động và phải đảm bảo duy trì được các điều kiện an toàn);

+ TCAT = 80% đến dưới 100%: Mức độ an toàn tương đối (có thể hoạt động với điều kiện không có chỉ số thành phần nào dưới 5 điểm và sẽ được kiểm tra khả năng hoàn thiện mức độ đáp ứng các tiêu chí an toàn sau 7 ngày);

+ TCAT = 50% đến dưới 80%: Mức độ an toàn thấp (phải có giải pháp điều chỉnh để đảm bảo mức độ an toàn mới được hoạt động).

+ TCAT = Dưới 50%: Không an toàn (không được hoạt động)./.

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

B TIÊU CHÍ

Đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1367/QĐ-BCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố)

___________________

I. BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ (Mỗi tiêu chí tối đa 10 điểm)

1. Tiêu chí thành phần 1 (TP1): Có biện pháp nắm thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế (theo quy định) của khách lưu trú:

- Doanh nghiệp có thực hiện các biện pháp để nắm thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế (theo quy định) của khách lưu trú trước, trong và ít nhất trong vòng 14 ngày sau khi tham gia lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch: 10 điểm;

- Doanh nghiệp có thực hiện các biện pháp để nắm thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế (theo quy định) của khách lưu trú trước và trong khi lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch nhưng chưa duy trì giữ liên lạc với khách lưu trú ít nhất trong vòng 14 ngày sau khi lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch 5 điểm

- Doanh nghiệp không thực hiện các biện pháp để nắm thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế (theo quy định) của khách lưu trú trước, trong và ít nhất trong vòng 14 ngày sau khi tham gia lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch: 0 điểm.

2. Tiêu chí thành phần 2 (TP2): Có biện pháp nắm thông tin sức khỏe, theo dõi sức khỏe và tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp và người lao động tham gia phục vụ trong các loại du lịch do doanh nghiệp tổ chức:

- Doanh nghiệp có thực hiện các biện pháp nắm thông tin sức khỏe, theo dõi sức khỏe và tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của người lao động làm việc tại doanh nghiệp và người lao động tham gia phục vụ trong các loại hình dịch vụ do doanh nghiệp tổ chức: 10 điểm;

- Doanh nghiệp không thực hiện các biện pháp nắm thông tin sức khỏe, theo dõi sức khỏe và tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của người lao động làm việc tại doanh nghiệp và người lao động tham gia phục vụ trong các loại hình dịch vụ do doanh nghiệp tổ chức: 0 điểm.

3. Tiêu chí thành phần 3 (TP3): Có cung cấp các sản phẩm vệ sinh khử khuẩn hoặc bố trí thuận tiện chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại các khu vực/trụ sở, khu vực làm việc/điểm cung cấp dịch vụ theo đúng quy định của ngành y tế và có biện pháp giám sát, nhắc nhở người sử dụng; thực hiện vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt thường xuyên tiếp xúc tại các khu vực làm việc và cung cấp dịch vụ (trụ sở làm việc, các khu vực trong cơ sở dịch vụ,...) theo đúng quy định của ngành y tế:

- Doanh nghiệp có cung cấp các sản phẩm vệ sinh khử khuẩn hoặc bố trí thuận tiện chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại các khu vực/trụ sở, khu vực làm việc/điểm cung cấp dịch vụ theo đúng quy định của ngành y tế và có biện pháp giám sát, nhắc nhở người sử dụng; thực hiện vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt thường xuyên tiếp xúc tại các khu vực làm việc và cung cấp dịch vụ (trụ sở làm việc, các khu vực trong cơ sở dịch vụ,...) theo đúng quy định của ngành y tế: 10 điểm;

- Doanh nghiệp không cung cấp các sản phẩm vệ sinh khử khuẩn hoặc bố trí thuận tiện chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại các khu vực/trụ sở, khu vực làm việc/điểm cung cấp dịch vụ theo đúng quy định của ngành y tế và không có biện pháp giám sát, nhắc nhở người sử dụng; không thực hiện vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt thường xuyên tiếp xúc tại các khu vực làm việc và cung cấp dịch vụ (trụ sở làm việc, các khu vực trong cơ sở dịch vụ,...) theo đúng quy định của ngành y tế: 0 điểm.

4. Tiêu chí thành phần 4 (TP4): Người lao động, nhân viên và khách lưu trú có đeo khẩu trang:

- 100% người lao động, nhân viên và khách lưu trú đều đeo khẩu trang theo quy định: 10 điểm;

- Người lao động, nhân viên và khách lưu trú không đeo khẩu trang theo quy định: 0 điểm.

5. Tiêu chí thành phần 5 (TP5): số người lao động, khách đến liên hệ công việc, khách lưu trú, khách sử dụng các dịch vụ trong cơ sở lưu trú được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào đơn vị hay sử dụng dịch vụ:

- 100% người lao động, khách đến liên hệ công việc, khách lưu trú, khách sử dụng các dịch vụ được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào đơn vị làm việc hay sử dụng dịch vụ: 10 điểm;

- Người lao động, khách đến liên hệ công việc, khách lưu trú, khách sử dụng các dịch vụ không được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào đơn vị làm việc hay sử dụng dịch vụ: 0 điểm.

6. Tiêu chí thành phần 6 (TP6): Đơn vị có thực hiện truyền thông và khuyến cáo các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho người lao động, khách lưu trú theo hướng dẫn của ngành y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền:

- Đơn vị có thực hiện truyền thông và khuyến cáo các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho người lao động, khách lưu trú theo hướng dẫn của ngành y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền: 10 điểm;

- Đơn vị không thực hiện truyền thông và khuyến cáo các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho người lao động, khách lưu trú theo hướng dẫn của ngành y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền: 0 điểm.

7. Tiêu chí thành phần 7 (TP7): Đảm bảo giữ khoảng cách an toàn trong tiếp xúc:

- Từ 2m trở lên: 10 điểm;

- Dưới 2m: 0 điểm.

8. Tiêu chí thành phần 8 (TP8): Phòng ở cho khách lưu trú:

- Bố trí 01 người/phòng; mở cửa sổ phòng lưu trú (nếu có) hoặc dùng điều hòa nhiệt độ từ 27 độ trở lên: 10 điểm;

- Bố trí 02 người/phòng (nếu là người thân): 05 điểm;

- Bố trí từ 02 người trở lên/phòng và không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên: 0 điểm.

9. Tiêu chí thành phần 9 (TP9): Tổ chức ăn uống cho khách lưu trú:

- Không tổ chức buffet; tổ chức phục vụ ăn uống tại phòng hoặc bố trí khu vực ăn uống đảm bảo khoảng cách tiếp xúc theo quy định (từ 2m trở lên): 10 điểm;

- Có tổ chức buffet; hoặc bố trí khu vực ăn uống không đảm bảo khoảng cách tiếp xúc theo quy định (từ 2 m trở lên): 0 điểm.

10. Tiêu chí thành phần 10 (TP10): Bố trí khu vực dự phòng làm điểm cách ly khách khi cần thiết; có trang bị một số đồ bảo hộ cá nhân dự phòng (tối thiểu 03 bộ) cho nhân viên để sử dụng:

- Có bố trí từ 02 phòng trở lên tại cơ sở lưu trú du lịch làm điểm cách ly khách khi cần thiết; có trang bị một số đồ bảo hộ cá nhân dự phòng (tối thiểu 03 bộ) cho nhân viên để sử dụng: 10 điểm;

- Có bố trí từ 01 phòng trở lên tại cơ sở lưu trú du lịch làm điểm cách ly khách khi cần thiết; có trang bị một số đồ bảo hộ cá nhân dự phòng (2 bộ trở lên) cho nhân viên để sử dụng: 5 điểm

- Không bố trí từ 02 phòng trở lên tại cơ sở lưu trú du lịch làm điểm cách ly khách khi cần thiết; không trang bị một số đồ bảo hộ cá nhân dự phòng (tối thiểu 03 bộ) cho nhân viên để sử dụng: 0 điểm.

II. ĐÁNH GIÁ:

Đánh giá Tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là TCAT), theo đó:

- TCAT = (TP1 + TP2 + ... + TP10)/100.

- Trường hợp TCAT có kết quả:

+ TCAT = 100%: An toàn (Được hoạt động và phải đảm bảo duy trì được các điều kiện an toàn);

+ TCAT = 80% đến dưới 100%: Mức độ an toàn tương đối (có thể hoạt động với điều kiện không có chỉ số thành phần nào dưới 5 điểm và sẽ được kiểm tra khả năng hoàn thiện mức độ đáp ứng các tiêu chí an toàn sau 7 ngày);

+ TCAT = 50% đến dưới 80%: Mức độ an toàn thấp (phải có giải pháp điều chỉnh để đảm bảo mức độ an toàn mới được hoạt động).

+ TCAT = dưới 50%: Không an toàn (không được hoạt động)./.

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

B TIÊU CHÍ

Đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với điểm tham quan du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1367/QĐ-BCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố)

__________________

I. BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ (Tối đa 10 điểm - An toàn cao nhất)

1. Tiêu chí thành phần 1 (TP1): Có biện pháp nắm thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế (theo quy định) của khách tham quan:

- Doanh nghiệp có thực hiện các biện pháp để nắm thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế (theo quy định) của khách tham quan: 10 điểm;

- Doanh nghiệp không thực hiện các biện pháp để nắm thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế (theo quy định) của khách tham quan: 0 điểm.

2. Tiêu chí thành phần 2 (TP2): Có biện pháp nắm thông tin sức khỏe, theo dõi sức khỏe và tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp và người lao động tham gia phục vụ trong các loại du lịch do doanh nghiệp tổ chức:

- Doanh nghiệp có thực hiện các biện pháp nắm thông tin sức khỏe, theo dõi sức khỏe và tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của người lao động làm việc tại doanh nghiệp và người lao động tham gia phục vụ trong các loại hình dịch vụ do doanh nghiệp tổ chức: 10 điểm;

- Doanh nghiệp không thực hiện các biện pháp nắm thông tin sức khỏe, theo dõi sức khỏe và tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của người lao động làm việc tại doanh nghiệp và người lao động tham gia phục vụ trong các loại hình dịch vụ do doanh nghiệp tổ chức: 0 điểm.

3. Tiêu chí thành phần 3 (TP3): Có cung cấp các sản phẩm vệ sinh khử khuẩn hoặc bố trí thuận tiện chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại trụ sở, khu vực làm việc theo đúng quy định của ngành y tế và có biện pháp giám sát, nhắc nhở sử dụng:

- Đơn vị có có cung cấp các sản phẩm vệ sinh khử khuẩn hoặc bố trí thuận tiện chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại trụ sở, khu vực làm việc theo đúng quy định của ngành y tế và có biện pháp giám sát, nhắc nhở sử dụng: 10 điểm;

- Đơn vị không cung cấp các sản phẩm vệ sinh khử khuẩn hoặc bố trí thuận tiện chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại trụ sở, khu vực làm việc theo đúng quy định của ngành y tế và có biện pháp giám sát, nhắc nhở sử dụng: 0 điểm.

4. Tiêu chí thành phần 4 (TP4): Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt đồ vật thường xuyên tiếp xúc tại trụ sở, khu vực làm việc theo đúng quy định của ngành y tế:

- Đơn vị có thực hiện vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt đồ vật thường xuyên tiếp xúc tại trụ sở, khu vực làm việc theo đúng quy định của ngành y tế: 10 điểm;

- Đơn vị không thực hiện vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt đồ vật thường xuyên tiếp xúc tại trụ sở, khu vực làm việc theo đúng quy định của ngành y tế: 0 điểm.

5. Tiêu chí thành phần 5 (TP5): Người lao động, nhân viên và khách tham quan có đeo khẩu trang:

- 100% người lao động, nhân viên và khách tham quan đều đeo khẩu trang theo quy định: 10 điểm;

- Có trường hợp người lao động, nhân viên và khách tham quan không đeo khẩu trang theo quy định: 0 điểm.

6. Tiêu chí thành phần 6 (TP6): số người lao động, khách tham quan được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào nơi làm việc hay vô tham quan.

- 100% số người lao động, khách tham quan được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào nơi làm việc hay vô tham quan: 10 điểm;

- Có người lao động, khách tham quan không được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào nơi làm việc hay vô tham quan: 0 điểm.

7. Tiêu chí thành phần 7 (TP7): Đơn vị có thực hiện truyền thông cho người lao động, khách tham quan về dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền.

- Đơn vị có thực hiện truyền thông cho người lao động, khách tham quan về dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền: 10 điểm;

- Đơn vị không thực hiện truyền thông cho người lao động, khách tham quan về dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền: 0 điểm.

8. Tiêu chí thành phần 8 (TP8): Đảm bảo giữ khoảng cách an toàn trong giao tiếp và làm việc:

- Từ 2m trở lên: 10 điểm;

- Dưới 2m: 0 điểm.

9. Tiêu chí thành phần 9 (TP9): Bố trí khu vực dự phòng làm điểm cách ly khách khi cần thiết; có trang bị một số đồ bảo hộ cá nhân dự phòng (tối thiểu 03 bộ) cho nhân viên để sử dụng:

- Có bố trí khu vực dự phòng làm điểm cách ly khách khi cần thiết; có trang bị một số đồ bảo hộ cá nhân dự phòng (tối thiểu 03 bộ) cho nhân viên để sử dụng: 10 điểm;

- Không bố trí khu vực dự phòng làm điểm cách ly khách khi cần thiết; không có trang bị một số đồ bảo hộ cá nhân dự phòng (tối thiểu 03 bộ) cho nhân viên để sử dụng: 0 điểm.

10. Tiêu chí thành phần 10 (TP10): Bố trí đường dây nóng, phân công nhân sự là đầu mối thông tin hỗ trợ khách:

- Có bố trí đường dây nóng, phân công nhân sự là đầu mối thông tin hỗ trợ khách: 10 điểm;

- Không bố trí đường dây nóng; không phân công nhân sự là đầu mối thông tin hỗ trợ khách: 0 điểm.

II. ĐÁNH GIÁ:

Đánh giá Tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với điểm tham quan du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là TCAT), theo đó:

- TCAT = (TP1 + TP2 + ... + TP10)/100.

- Trường hợp TCAT có kết quả:

+ TCAT = 100%: An toàn (Được hoạt động và phải đảm bảo duy trì được các điều kiện an toàn);

+ TCAT = 80% đến dưới 100%: Mức độ an toàn tương đối (có thể hoạt động với điều kiện không có chỉ số thành phần nào dưới 5 điểm và sẽ được kiểm tra khả năng hoàn thiện mức độ đáp ứng các tiêu chí an toàn sau 7 ngày);

+ TCAT = 50% đến dưới 80%: Mức độ an toàn thấp (phải có giải pháp điều chỉnh để đảm bảo mức độ an toàn mới được hoạt động).

+ TCAT = Dưới 50%: Không an toàn (không được hoạt động)./.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 30