Bộ câu hỏi Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi lần thứ VIII năm 2017

Hội thi an toàn vệ sinh lao động

hoatieu.vn mời các bạn tham khảo Bộ câu hỏi Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi lần thứ VIII năm 2017 với 80 câu hỏi trắc nghiệm an toàn lao động; 12 tình huống thực hành sơ cấp cứu an toàn lao động và 10 câu hỏi xử lý tình huống vệ sinh an toàn lao động để các bạn ôn tập và tự tin tham gia hội thi.

Câu 1: Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện nào sau đây?

a) Bị bệnh nghề nghiệp thuộc Danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo quy định tai khoản 1 điều 37 Luật An toàn vệ sinh lao động và suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị bệnh nghề nghiệp.

b) Bị bệnh nghề nghiệp thuộc Danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo quy định tai khoản 1 điều 37 Luật An toàn vệ sinh lao động và suy giảm khả năng lao động từ 10% trở lên do bị bệnh nghề nghiệp.

c) Bị bệnh nghề nghiệp thuộc Danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo quy định tai khoản 1 điều 37 Luật An toàn vệ sinh lao động và suy giảm khả năng lao động từ 15% trở lên do bị bệnh nghề nghiệp.

d) Cả a, b, c đều sai.

Câu 2: Người lao động được hưởng trợ cấp một lần, khi bị suy giảm khả năng lao động ở trường hợp nào sau đây?

a) NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 31% đến 60%

b) NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30%

c) NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 35%

d) NLĐ bị suy giảm khả năng lao động trên 80%

Câu 3: Người lao động được trợ cấp hàng tháng, khi bị suy giảm khả năng lao động ở trường hợp nào sau đây?

a) NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 10%

b) NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 15%

c) NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 16% đến 30%

d) NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên.

Câu 4: An toàn, vệ sinh viên hoạt động dưới sự quản lý và hướng dẫn của ai?

a) Người sử dụng lao động

b) Ban chấp hành công đoàn cơ sở

c) Cán bộ ATVSLĐ tại đơn vị

d) Cả a, b, c đều sai.

Câu 5: Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của mạng lưới An toàn, vệ sinh lao động do ai ban hành?

a) Ban chấp hành công đoàn cơ sở:

b) Ban chấp hành công đoàn cơ sở thống nhất với NSDLĐ;

c) Người sử dụng lao động thống nhất ý kiến với Ban chấp hành CĐCS

d) Người sử dụng lao động thống nhất ý kiến với Ban chấp hành CĐCS nếu có cơ sở SXKD đã thành lập Ban chấp hành CĐCS

Câu 6: Luật an toàn, vệ sinh lao động được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày tháng năm nào? Và có hiệu lực ngày tháng năm nào?

a) Thông qua ngày 25 tháng 5 năm 2015 và có hiệu lực ngày 01/6/2016

b) Thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015 và có hiệu lực ngày 01/7/2016

c) Thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2015 và có hiệu lực ngày 01/8/2016

d) Thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2015 và có hiệu lực ngày 01/9/2016

Câu 7: Luật an toàn, vệ sinh lao động có bao nhiêu chương, bao nhiêu điều?

a) Có 10 chương, 95 điều

b) Có 9 chương, 94 điều

c) Có 8 chương, 94 điều

d) Có 7 chương, 93 điều

Câu 8: Đối tượng áp dụng thực hiện Luật an toàn, vệ sinh lao động là?

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; người thử việc; người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động; Cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

b) Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động; Người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng; người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

c) Người sử dụng lao động; Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động.

d) Cả a, b, c đều đúng.

Câu 9: An toàn lao động là gì?

a) An toàn lao động là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong quá trình lao động.

b) An toàn lao động là không xảy ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

c) An toàn lao động là giải pháp phòng, chống tác động của yếu tố có hại gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe cho con người trong quá trình lao động.

d) Cả a,b,c đều sai.

Câu 10: Vệ sinh lao động là gì?

a) Vệ sinh lao động là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong quá trình lao động.

b) Vệ sinh lao động là giải pháp an toàn nhất trong quá trình lao động.

c) Vệ sinh lao động là giải pháp phòng, chống tác động của yếu tố có hại gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe cho con người trong quá trình lao động.

d) Cả a,b,c đều sai.

Xem đầy đủ trong file tải về

Đánh giá bài viết
1 1.929
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo