Mẫu tờ khai góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

Mẫu tờ khai góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất mới nhất

Mẫu tờ khai góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất là mẫu tờ khai được lập ra để khai về việc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất. Mẫu tờ khai nêu rõ thông tin của bên góp vốn, bên nhận vốn, thông tin về khu đất... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ khai góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất tại đây.

Mẫu tờ khai góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

Mẫu tờ khai góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

Nội dung cơ bản của mẫu tờ khai góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất như sau:

TÊN CƠ QUAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

Số:……

.............., ngày...tháng...năm...

TỜ KHAI GÓP VỐN BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

I. PHẦN GHI CỦA BÊN GÓP VỐN

1. Bên góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

Ông (bà) ........................... Tuổi: ................................................................

- Nghề nghiệp: ...........................................................................................

- Hộ khẩu thường trú: ................................................................................

2. Bên nhận góp vốn:

Ông (bà) .................................................... Tuổi .......................................

- Nghề nghiệp: ...........................................................................................

- Hộ khẩu thường trú: ................................................................................

Hoặc Ông (bà): ..........................................................................................

- Đại diện cho (đối với tổ chức) .................................................................

- Địa chỉ: ....................................................................................................

- Số điện thoại: ........................... Fax (nếu có) .........................................

3. Các bên liên quan

Ông (bà) .......................................... Tuổi: .................................................

- Nghề nghiệp: ...........................................................................................

- Hộ khẩu thường trú: ................................................................................

Hoặc Ông (bà): ..........................................................................................

- Đại diện cho (đối với tổ chức) .................................................................

- Địa chỉ: ....................................................................................................

- Số điện thoại: ................................... Fax (nếu có): ................................

Thửa đất góp vốn

- Diện tích đất góp vốn: .............................................................................

- Loại đất: ...................................................................................................

- Thửa số: ...................................................................................................

- Tờ bản đồ số: ..........................................................................................

Thời hạn sử dụng đất còn lại: ....................................................................

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:………do………………………… cấp ngày….tháng….năm……..

Tài sản gắn liền với đất (nếu có)

4. Giá trị quyền sử dụng đất góp vốn:

+ Đơn giá:………………………. Đ/m2 (ha)/năm (hoặc USD/m2/năm)

+ Tổng giá trị góp vốn bằng quyền sử dụng đất (bằng số):................(bằng chữ): ...................

(bằng chữ):

5. Mục đích góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất: ....................................

Bên góp vốn bằng giá trị

quyền sử dụng đất

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁC BÊN CÒN LẠI

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

II. PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

1. Xác nhận của uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất góp vốn;

- Về giấy tờ sử dụng đất: ..............................................................................

- Về hiện trạng thửa đất: ...............................................................................

Chủ sử dụng đất: ..........................................................................................

Loại đất: ........................................................................................................

Diện tích: .......................................................................................................

Thuộc tờ bản đồ số: ......................................................................................

Số thửa đất: ..................................................................................................

Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp: ..................................................

- Về điều kiện góp vốn: Thuộc trường hợp góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất quy định tại khoản…….Điều……. của Nghị định số ….....................................…… ngày…..tháng…..năm…..của Chính phủ.

............, ngày...tháng...năm....

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)

2. Xác nhận xoá đăng ký hoặc thay đổi đăng ký góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất (nếu có) của uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất:

Chủ sử dụng đất: ........................................................................................

Loại đất: ......................................................................................................

Diện tích: .....................................................................................................

Thuộc tờ bản đồ số: ....................................................................................

Số thửa đất: .................................................................................................

Xoá đăng ký hoặc thay đổi đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất nói trên từ ngày……tháng…….năm……

..............., ngày...tháng...năm...

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 223
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo