Biểu mẫu Thông tư 42 2020 BTC

Mẫu chứng từ để thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa

Ngày 22/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 42/2020/TT-BTC về việc quy định các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ để thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa theo quy định tại Nghị định 46/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ. Sau đây là chi tiết các biểu mẫu ban hành theo Thông tư 42/2020/BTC, mời các bạn cùng theo dõi.

Phụ lục I

MẪU ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI SỬ DỤNG; ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ HỦY HIỆU LỰC TÀI KHOẢN NGƯỜI SỬ DỤNG TRÊN HỆ THỐNG ACTS

(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTC ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Tên biểu mẫu

Số hiệu

1

Đăng ký tài khoản người sử dụng

Mẫu số 01/ĐKTKNSD

2

Đề nghị sửa đổi, bổ sung thông tin người sử dụng

(Mẫu số 02/SĐTTNSD)

3

Đề nghị hủy tài khoản người sử dụng

(Mẫu số 03/HHLTKNSD)

Phụ lục II

CHỈ TIÊU THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HÀNG HÓA QUÁ CẢNH THÔNG QUA HỆ THỐNG ACTS

Phụ lục III

MẪU CHỨNG TỪ IN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTC ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Tên chứng từ

1

Tờ khai quá cảnh hải quan đã được cơ quan hải quan nơi đi phê duyệt (TAD).

Phụ lục IV
MẪU VĂN BẢN VỀ CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TT

Tên biểu mẫu

Số hiệu

1

Văn bản đề nghị công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên

Mẫu số 01/VBĐNADCĐƯT

2

Văn bản thông báo về kế hoạch kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp

Mẫu số 02/TBKT

3

Biên bản kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp

Mẫu số 03/BBKT

4

Quyết định công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên

Mẫu số 04/QĐCNDNƯT

5

Văn bản đề nghị thay đổi, bổ sung số niêm phong đặc biệt

Mẫu số 05/VBBSNPĐB

6

Văn bản đề nghị từ bỏ quyền ưu tiên

Mẫu số 06/VBTBCĐƯT

7

Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên.

Mẫu số 07/BCHĐDNƯT

8

Văn bản thông báo các điều kiện không còn đáp ứng chế độ ưu tiên

Mẫu số 08/VBTBKPĐKCĐƯT

9

Văn bản thông báo đã khắc phục được các điều kiện không đáp ứng chế độ ưu tiên

Mẫu số 09/ VBTBĐĐƯCĐƯT

10

Quyết định đình chỉ hoặc thu hồi Quyết định công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên

Mẫu số 10/QĐĐC/THDNƯT

11

Quyết định thu hồi Quyết định đình chỉ Quyết định công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên

Mẫu số 11/QĐTHQĐĐC

Phụ lục V

MẪU VĂN BẢN Đ NGHỊ CUNG CẤP HỒ , CHỨNG TỪ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTC ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Tên biểu mẫu

Số hiệu

1

Đề nghị người khai hải quan cung cấp hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa đã được hoàn thành thủ tục hải quan ACTS

(Mẫu 01/VBĐNCCCT)

2

Đề nghị cơ quan hải quan xác minh tình trạng hàng hóa

Mẫu số 02/VBĐNCCCT)

Phụ lục VI

MẪU CHỨNG TỪ BẢO LÃNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTC ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ Tài chính)

TT

Tên biểu mẫu

Số hiệu

1

Thông báo về hoạt động quá cảnh chưa hoàn thành

Mẫu số 01/TBCHTQC

2

Thông báo về thanh toán nợ thuế hải quan

Mẫu số 02/TBNKHQ

3

Thông báo về thanh toán nợ thuế hải quan

Mẫu số 03/TBNBL

4

Thông báo về không chấp nhận Thư bảo lãnh

Mẫu số 04/TBKCNBL

5

Thông báo về hoạt động quá cảnh đã hoàn thành

Mẫu số 05/TBHTQC

6

Thông báo về chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản ngân sách

Mẫu số 06/TBCTĐC

7

Văn bản đề nghị miễn bảo lãnh

Mẫu số 07/CVMBL

8

Thông báo về miễn bảo lãnh đối với hàng hóa quá cảnh

Mẫu số 08/TBMBL

9

Văn bản đề nghị giảm bảo lãnh

Mẫu số 09/CVGBL

10

Thông báo về giảm bảo lãnh đối với hàng hóa quá cảnh

Mẫu số 10/TBGBL

11

Văn bản đề nghị hủy bảo lãnh

Mẫu số 11/CVHBL

12

Thông báo về hủy bảo lãnh đối với hàng hóa quá cảnh

Mẫu số 12/TBHBL

13

Thông báo về tạm dừng thu hồi nợ thuế hải quan

Mẫu số 13/TBTDTHNT

Mời các bạn sử dụng file tải về để xem chi tiết phụ lục biểu mẫu thông tư 42/2020/BTC.

Đánh giá bài viết
1 372
0 Bình luận
Sắp xếp theo