Biểu mẫu nghị định 58 2020

Ngày 27/5/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định 58/2020 về mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Ban hành cùng với nghị định là bộ biểu mẫu các thủ tục về mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết các biểu mẫu Nghị định 58 2020 của Chính phủ,mời các bạn cùng theo dõi.

Phụ lục Nghị định 58/2020

Mẫu số 01

Đơn đề nghị được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Mẫu số 02

Báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động

Mẫu số 03

Báo cáo việc chấp hành quy định pháp luật an toàn, vệ sinh lao động

Mẫu số 04

về việc điều chỉnh, áp dụng mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp

Mẫu số 05

Triển khai việc lập báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

..., ngày .... tháng ... năm 20...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

_____________

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

1. Tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức:

- Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính:

- Tổng số người lao động đang tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: ........

- Nơi đóng bảo hiểm xã hội:

- Nơi gửi báo cáo tai nạn lao động và công tác an toàn, vệ sinh lao động: .....................

2. Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Fax: E-mail:

3. Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số

Cơ quan cấp: cấp ngày tại

4. Người đại diện theo pháp luật:

Họ tên: Giới tính:

Chức vụ:

Quốc tịch ...Sinh ngày:

Số CMND/hộ chiếu/căn cước công dân cấp ngày tại

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Điện thoại: E-mail:

5. Sau khi nghiên cứu quy định tại Nghị định số .../2020/NĐ-CP ngày... tháng .... năm 2020 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chúng tôi nhận thấy có đủ các điều kiện được giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo bảng tự đánh giá tại Phụ lục kèm theo đơn này.

Đề nghị quý Bộ xem xét và cho phép áp dụng việc đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ở mức 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

6. Tài liệu gửi kèm theo gồm có:

7. .................. (Tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức) xin cam kết:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị này và các hồ sơ, tài liệu kèm theo.

- Thực hiện đúng các quy định về an toàn, vệ sinh lao động và các quy định khác của pháp luật có liên quan./.

 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP....

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

 

 

 

Phụ lục

BẢNG T ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ TẦN SUẤT TAI NẠN LAO ĐỘNG

(Kèm theo Đơn đề nghị được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp)

_______________

(Tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức) tự đánh giá kết quả về công tác an toàn, vệ sinh lao động như sau:

STT

Tiêu chí tự đánh giá

Kết quả tự đánh giá

Ghi chú

1

Vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội trong 03 năm liền kề trước thời điểm đề xuất

Liệt kê kết quả thanh, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động trong 03 năm liền kề trước thời điểm đề xuất điều chỉnh và ngay trong năm đề xuất (nếu có). Nêu các nội dung vi phạm và mức bị xử phạt tương ứng

Dựa vào biên bản, kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước trong 03 năm liền kề

2

Báo cáo định kỳ tai nạn lao động và báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động trong 03 năm liền kề trước năm đề xuất

Các năm gửi báo cáo:

Thời điểm gửi báo cáo:

Nơi gửi báo cáo:

Chi tiết trong Báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động kèm theo

3

Tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất so với tần suất tai nạn lao động trung bình của 03 năm liền kề trước năm đề xuất.

 

Tần suất tai nạn lao động tính trên 1000 người lao động

 

 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP....

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

 

 

 

Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

BÁO CÁO

Báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động

__________________

Tên tổ chức lập báo cáo đánh giá:

Tên cơ sở sản xuất kinh doanh được đánh giá:

Ngành sản xuất: ....

Đơn vị chủ quản:

Địa chỉ:

Điện thoại: số Fax:

E-mail: Web-site:

Ngày lập hồ sơ đánh giá:

Năm: .................

Phần I

TỔNG QUAN CHUNG VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ

I. TỔNG QUAN CHUNG VỀ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ

1. Tên cơ sở lao động:

- Cơ quan quản lý trực tiếp:

- Địa chỉ:

- Sản phẩm ngành sản xuất, kinh doanh (Các sản phẩm chính):

……………………………………………………………………………………………

- Năm thành lập:

- Tổng số người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc:

- Số lao động trực tiếp:

- Số lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động:

- Số máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động:

- Số lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm:

2. Quy mô (Sản lượng sản phẩm):

3. Tóm tắt quy trình công nghệ, dịch vụ:

II. PHẠM VI ĐÁNH GIÁ

- Địa điểm đánh giá:

- Quy mô cuộc đánh giá:

- Ngành nghề được đánh giá:

III. MÔ TẢ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ

……………………………………………………………………………………

Phần II

KT QUẢ ĐÁNH GIÁ THC HIỆN CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

TT

Nội dung đánh giá

Hình thức đánh giá

Kết quả đánh giá

1

Tổ chức bộ máy

 

 

1.1

Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động

 

 

1.2

Phòng, ban làm công tác an toàn, vệ sinh lao động

 

 

1.3

Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động

 

 

 

- Số lượng cán bộ chuyên trách

 

 

 

- Số lượng cán bộ bán chuyên trách

 

 

 

- Trình độ đào tạo

 

 

 

- Số năm kinh nghiệm

 

 

1.4

Bộ phận y tế cơ sở

(Nếu không có thì nêu rõ thuê cơ quan nào thực hiện)

 

 

 

- Số bác sĩ

 

 

 

- Số y tá

 

 

1.5

An toàn vệ sinh viên

 

 

 

- Số lượng

 

 

 

- Quy chế hoạt động

 

 

 

- Phụ cấp

 

 

1.6

Phân công trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động

 

 

2

Xây dựng và thực hiện kế hoạch về công tác an toàn, vệ sinh lao động

 

 

 

- về nội dung kế hoạch

 

 

 

- Thời điểm xây dựng kế hoạch

 

 

 

- Tổng kinh phí cho công tác an toàn, vệ sinh lao động trung bình 03 năm trước năm đề xuất

 

 

3

Kiểm soát yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại; đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

 

 

 

- Quy trình kiểm soát

 

 

 

- Mục tiêu việc kiểm soát

 

 

 

- Phân công người hoặc bộ phận chịu trách nhiệm việc kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại

 

 

 

- Lưu trữ hồ sơ và công khai kết quả kiểm soát

 

 

 

- Triển khai đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại

 

 

 

- Đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

 

 

4

Biện pháp xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng và ứng cứu khẩn cấp

 

 

 

- Các loại biện pháp xử lý sự cố

 

 

 

- Phương án xử lý

 

 

5

Thông tin, tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động

 

 

 

- Thông tin, tuyên truyền, giáo dục về an toàn, vệ sinh lao động

 

 

 

- Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (phân loại, tổ chức, cấp thẻ an toàn, lưu trữ hồ sơ...)

 

 

6

Chế độ bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động

 

 

6.1

Khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động:

 

 

 

- Tổ chức khám cho người lao động

 

 

 

- Tổ chức khám đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại, nguy hiểm; người lao động là người khuyết tật, người lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi

 

 

 

- Khám bổ sung đối với lao động nữ

 

 

 

- Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp

 

 

6.2

Nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (phân loại)

 

 

6.3

Chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động

 

 

 

- Nguyên tắc cấp phát

 

 

 

- Điều kiện cấp phát

 

 

 

- Nguyên tắc sử dụng

 

 

 

- Nguyên tắc bảo quản

 

 

6.4

Bồi dưỡng bằng hiện vật

 

 

 

- Điều kiện hưởng

 

 

 

- Mức bồi dưỡng

 

 

 

- Nguyên tắc bồi dưỡng

 

 

6.5

Thời giờ làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại

 

 

6.6

Quản lý sức khỏe người lao động

 

 

7

Quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

 

 

 

- Lập phương án bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng, mới, mở rộng hoặc cải tạo công trình, cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

 

 

 

- Sử dụng máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

 

 

 

- Kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

 

 

 

- Hồ sơ lưu trữ

 

 

8

Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 

 

 

- Sổ theo dõi, thống kê tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 

 

 

- Hồ sơ quản lý sức khỏe người lao động

 

 

 

- Thực hiện báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp về cơ quan quản lý nhà nước

 

 

 

- Khai báo, điều tra, báo cáo tai nạn lao động

 

 

 

- Thực hiện các trách nhiệm cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 

 

 

- Tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất

 

 

 

- Tần suất tai nạn lao động trung bình trong 03 năm liền kề trước năm đề xuất

 

 

9

Việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với một số lao động đặc thù

 

 

10

Quan trắc môi trường lao động

 

 

 

- Việc thực hiện các nguyên tắc quan trắc môi trường lao động

 

 

 

- Quy trình thực hiện quan trắc môi trường lao động

 

 

 

- Quản lý, lưu trữ kết quả quan trắc môi trường lao động

 

 

11

Tự kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động

 

 

 

- Kế hoạch, nội dung tự kiểm tra

 

 

 

- Hình thức, thời hạn, tự kiểm tra

 

 

12

Thống kê, báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động

 

 

 

- Thống kê, lưu trữ về an toàn, vệ sinh lao động

 

 

 

- Việc thực hiện báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động về cơ quan quản lý nhà nước.

 

 

13

Sơ kết, tổng kết về an toàn, vệ sinh lao động

 

 

14

Kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở lao động

 

 

15

Việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, biện pháp an toàn đã ban hành

 

 

16

Tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động

 

 

17

Các nội dung khác liên quan trực tiếp đến công tác an toàn, vệ sinh lao động

 

 

PHN III. KIN NGHỊ VÀ KT LUẬN

1. Kết luận về việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động1

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

2. Kiến nghị2:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ(3)

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

LÃNH ĐẠO T CHỨC ĐÁNH GIÁ

(Ký tên, đóng dấu)

 

(1) Kết luận về việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động:

- Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung về an toàn, vệ sinh lao động;

- Không thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung về an toàn, vệ sinh lao động;

- Đã thực hiện nhưng cần khắc phục một số nội dung.

(2) Kiến nghị cụ thể theo 3 mức:

- Đủ điều kiện đề xuất giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Không đủ điều kiện đề xuất giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Đủ điều kiện đề xuất giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng cần khắc phục một số nội dung.

(3) Là chuyên gia đánh giá an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định này, đã được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao Động – Thương binh và Xã hội và tham gia đánh giá tại doanh nghiệp.

Mẫu số 03

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH/THÀNH PHỐ …..

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

__________

Số:

V/v Báo cáo việc chấp hành quy định pháp luật an toàn, vệ sinh lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

, ngày ... tháng ... năm

 

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Trả lời công văn số ngày .... của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về đề nghị cung cấp thông tin về tình hình chấp hành pháp luật an toàn, vệ sinh lao động của doanh nghiệp/Tổ chức , Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố .... xin báo cáo như sau:

1. Tình hình thực hiện báo cáo về tai nạn lao động trong 03 năm liền kề trước năm đề xuất... (ghi rõ năm):

a) Về thời điểm báo cáo: ....(1)

b) Đánh giá về báo cáo: (2)

2. Tình hình thực hiện báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động trong 03 năm liền kề trước năm đề xuất... (ghi rõ năm):

a) Về thời điểm báo cáo: ....(1)

b) Đánh giá về báo cáo: …… (2)

3. Tình hình thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội trong 03 năm gần đây:

a) Việc thực hiện thanh tra, kiểm tra (nếu có): ....(3)

b) Kết quả và việc thực hiện kiến nghị của đoàn thanh tra, kiểm tra:

4. Các nội dung kiểm tra, đánh giá khác (nếu thấy cần thiết) kể từ khi nhận được công văn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: ....

Trên đây là tình hình chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động của doanh nghiệp/Tổ chức , Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

.......

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

______________________

(1) Ghi rõ thông tin theo từng báo cáo.

(2) Đánh giá theo các tiêu chí sau: đầy đủ thông tin; đúng thời hạn; ước tính độ tin cậy, tính chính xác của thông tin, nếu có thể.

(3) Ghi rõ thông tin theo từng cuộc thanh tra, kiểm tra, nếu có.

Mẫu số 04

B LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HI

_________

Số: …/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Nội, ngày ... tháng ... năm ...

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, áp dụng mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp

_________________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số .../2020/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2020 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục trưởng Cục An toàn lao động,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội bắt vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong Quỹ bảo hiểm xã hội như sau:

1. Tên tổ chức/các tổ chức được điều chỉnh:

2. Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được áp dụng:

3. Thời điểm áp dụng mức đóng: từ ngày .... tháng .... năm .... đến ngày… tháng .... năm ....

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày .... tháng..... năm

Điều 3. Chánh Văn phòng bộ, Cục trưởng Cục An toàn lao động và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- Sở LĐTBXH...;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Vụ Bảo hiểm xã hội;

- Lưu: VT, Cục ATLĐ (02 bản).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Mẫu số 05

(TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN)

(TÊN T CHỨC ĐÁNH GIÁ)

____________

Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

, ngày ... tháng ... năm ....

BÁO CÁO

Triển khai việc lập báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động
(Từ ngày .../…/20... đến ngày .../..../20....)

___________

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

1. Tên tổ chức lập báo cáo đánh giá:

2. Địa chỉ: ...................................................................................................................

3. Điện thoại: Fax: E-mail:

4. Tình hình hoạt động

(Tên tổ chức lập báo cáo đánh giá an toàn, vệ sinh lao động) báo cáo tình hình triển khi việc lập báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động từ ngày ... tháng .... năm 20... đến ngày ... tháng .... năm 20... như sau:

a) Các báo cáo đánh giá của đơn vị được kết luận là đủ điều kiện đề xuất giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong kỳ báo cáo

STT

Tên đơn vị được đánh giá

 

Địa chỉ (ghi địa danh tỉnh/thành phố)

Ghi chú

 

 

 

 

 

b) Các báo cáo đánh giá của đơn vị được kết luận là không đủ điều kiện đề xuất giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong kỳ báo cáo

STT

Tên đơn vị được đánh giá

Địa chỉ (ghi địa danh tỉnh/ thành phố)

Ghi chú1

 

 

 

 

c) Các báo cáo đánh giá của đơn vị được kết luận là đủ điều kiện đề xuất giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng cần khắc phục một số nội dung trong kỳ báo cáo

STT

Tên đơn vị được đánh giá

Địa chỉ (ghi địa danh tỉnh/thành phố)

Ghi chú2

 

 

 

 

5. Các kiến nghị, đề xuất (nếu có)

(Tên tổ chức lập báo cáo đánh giá) báo cáo để quý Bộ biết./.

 

LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ
(Ký tên, đóng dấu)

 

____________________________

1 Nêu lý do không đủ điều kiện đề xuất giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

2 Nêu các nội dung cần khắc phục của đơn vị được đánh giá.

Đánh giá bài viết
1 73
0 Bình luận
Sắp xếp theo