Biểu mẫu nghị định 40 2019

Phụ lục biểu mẫu Nghị định 40 2019

Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường. Sau đây là chi tiết phụ lục Nghị định 40 2019 của Chính phủ, mời các bạn cùng theo dõi.

Danh mục biểu mẫu ban hành theo Nghị định 40 2019

Phụ lục I. Danh mục đối tượng phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược

Phụ lục II. Danh mục dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Phụ lục IIa. Danh mục các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Phụ lục III. Danh mục các dự án thuộc trách nhiệm thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của bộ tài nguyên và môi trường

Phụ lục IV. Danh mục dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh.

Phụ lục V. Các mẫu văn bản thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

Mẫu số 01. Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

Mẫu số 02. Văn bản giải trình về việc tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

Mẫu số 03. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

Phụ lục VI. Các mẫu văn bản thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

Mẫu số 01. Văn bản của chủ dự án gửi xin ý kiến tham vấn Ủy ban nhân dân các cấp/các tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án về nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Mẫu số 02. Văn bản trả lời của cơ quan, tổ chức được xin ý kiến tham vấn.

Mẫu số 03. Biên bản họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án.

Mẫu số 04. Cấu trúc và nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Mẫu số 05. Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Mẫu số 06. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

Mẫu số 07. Văn bản đề nghị thay đổi của chủ dự án đối với trường hợp tăng quy mô, công suất; thay đổi công nghệ hoặc bổ sung ngành nghề đầu tư vào khu công nghiệp của dự án đang trong quá trình triển khai xây dựng.

Mẫu số 08. Báo cáo những nội dung thay đổi của chủ dự án đối với trường hợp tăng quy mô, công suất; thay đổi công nghệ hoặc bổ sung ngành nghề đầu tư vào khu công nghiệp của dự án đang trong quá trình triển khai xây dựng.

Mẫu số 09. Văn bản thông báo Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án/cơ sở.

Mẫu số 10. Văn bản thông báo kết quả kiểm tra các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành để vận hành thử nghiệm dự án.

Mẫu số 11. Văn bản thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án.

Mẫu số 12. Văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án.

Mẫu số 13. Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của dự án.

Mẫu số 14. Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án.

Phụ lục vii. Các mẫu văn bản đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Mẫu số 01. Văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Mẫu số 02. Cấu trúc và nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Mẫu số 03. Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Mẫu số 04. Văn bản thông báo chưa xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Phụ lục IV.  Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng.

Phụ lục V. Các mẫu báo cáo quản lý ctrsh và ctrcntt

Mẫu số 01. Báo cáo tình hình thu gom, vận chuyển CTRSH của chủ thu gom, vận chuyển.

Mẫu số 02. Báo cáo tình hình xử lý CTRSH của chủ xử lý.

Mẫu số 03. Báo cáo quản lý CTRSH và CTRCNTT của chủ nguồn thải.

Mẫu số 04. Báo cáo tình hình thu gom, vận chuyển CTRCNTT của chủ thu gom, vận chuyển.

Mẫu số 05. Báo cáo tình hình xử lý CTRCNTT của chủ xử lý.

Phụ lục VI. Các mẫu văn bản về phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Mẫu số 01. Văn bản đề nghị cấp/cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Mẫu số 02. Báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Mẫu số 03. Bản cam kết về tái xuất hoặc xử lý, tiêu hủy phế liệu nhập khẩu vi phạm.

Mẫu số 04. Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Mẫu số 05. Văn bản đề nghị cho phép nhập khẩu phế liệu không thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất.

Mẫu số 06. Bản khai thông tin lô hàng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Mẫu số 07. Biên bản kiểm tra, giám định và lấy mẫu phế liệu nhập khẩu.

Mẫu số 09. Văn bản đề nghị miễn kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu.

Mẫu số 10. Văn bản xác nhận miễn kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu.

Mẫu số 11. Báo cáo định kỳ công tác quản lý nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Mẫu số 12. Báo cáo định kỳ tình hình nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu của tổ chức, cá nhân.

Mẫu số 13. Báo cáo nhập khẩu và sử dụng phế liệu thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất.

Mẫu số 01. Văn bản đề nghị giám sát việc thực hiện tiêu hủy xe ưu đãi, miễn trừ.

Mẫu số 02. Biên bản tiêu hủy xe ưu đãi, miễn trừ.

Nội dung chi tiết các biểu mẫu ban hành theo Nghị định 40 2019 mời các bạn sử dụng file Tải về.

Đánh giá bài viết
1 6.522