Biên bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng

Mẫu Biên bản thoản thuận chia tài sản chung vợ chồng được được dùng sau khi hai vợ chồng đã ly hôn hoặc trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng muốn thực hiện nghĩa vụ độc lập. Mời các bạn tham khảo.

1. Mẫu biên bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN THỎA THUẬN PHÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG

TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN

Hôm nay, ngày ….. tháng …. năm ………., tại ……………………………….

Chúng tôi gồm :

- Ông: ................................ Sinh năm:...........

CMND/CCCD số: .............. do ......................................... cấp ngày..../...../............

Hộ khẩu thường trú: ...............................................................

.....................................................................................

- Cùng vợ là bà: ................................ Sinh năm:.............

CMND/CCCD số: .............. do ........................................

cấp ngày..../...../......

Hộ khẩu thường trú: ...............................................................

.....................................................................................

Chúng tôi là vợ chồng theo giấy chứng nhận kết hôn số ……, quyển số ………. do UBND …………………… cấp ngày ……………

ĐIỀU 1

TÀI SẢN CHUNG VÀ CÔNG NỢ

Trong thời kỳ hôn nhân, ông ……………. và bà ………………. tạo lập được khối tài sản chung cụ thể như sau:

1. Tài sản chung:

* Tài sản 1:

Là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: ……………………; Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số ……….., số vào sổ cấp GCN: …………….. do UBND ………………. cấp ngày …………... Mang tên ……………..

Thông tin cụ thể như sau:

* Quyền sử dụng đất:

- Thửa đất số: ............ - Tờ bản đồ số: ...........

- Địa chỉ thửa đất: ………………………….

- Diện tích: ............. m2 (Bằng chữ: ........................).

- Hình thức sử dụng: riêng: ................ m2 ; chung: Không

- Mục đích sử dụng: ..................

- Thời hạn sử dụng: ..................

- Nguồn gốc sử dụng: ..........................................

* Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở

- Loại nhà: ……….. ; - Diện tích xây dựng: ………m2

- Kết cấu nhà: ……………………….. ; - Diện tích sàn: …………….. m2

- Năm hoàn thành xây dựng : ......... ; - Số tầng : ……

*Tài sản 2 :

Là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: ……………………; Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số ……….., số vào sổ cấp GCN: …………….. do UBND ………………. cấp ngày …………... Mang tên ……………..

Thông tin cụ thể như sau:

* Quyền sử dụng đất:

- Thửa đất số: ............ - Tờ bản đồ số: ...........

- Địa chỉ thửa đất: ………………………….

- Diện tích: ............. m2 (Bằng chữ: ........................).

- Hình thức sử dụng: riêng: ................ m2 ; chung: Không

- Mục đích sử dụng: ..................

- Thời hạn sử dụng: ..................

- Nguồn gốc sử dụng: ..........................................

* Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở

- Loại nhà: ……….. ; - Diện tích xây dựng: ………m2

- Kết cấu nhà: ……………………….. ; - Diện tích sàn: …………….. m2

- Năm hoàn thành xây dựng : ......... ; - Số tầng : ……

ĐIỀU 2

PHÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG

Nay vợ chồng thống nhất thỏa thuận phân chia tài sản chung trên như sau:

1. Giao cho bà …………………………... được toàn quyền quản lý, sử dụng và định đoạt ………………. tại địa chỉ: ………………………..; Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số ………………, số vào sổ cấp GCN: ……………… do …………… cấp ngày ……………... Ông ………………. không còn quyền lợi và nghĩa vụ gì liên quan.

2. Giao cho ông …………………………... được toàn quyền quản lý, sử dụng và định đoạt ………………. tại địa chỉ: ………………………..; Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số ………………, số vào sổ cấp GCN: ……………… do …………… cấp ngày ……………... Ông ………………. không còn quyền lợi và nghĩa vụ gì liên quan

ĐIỀU 3

CÁC THỎA THUẬN KHÁC

1. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản đã được chia thì thuộc sở hữu riêng của mỗi người, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

2. Thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

3. Các tài sản chung còn lại không được thỏa thuận phân chia là tài sản chung của vợ, chồng;

ĐIỀU 4

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

- Những thông tin về nhân thân, về tài sản trong Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng này là đúng sự thật;

- Việc thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo đúng ý chí và nguyện vọng của chúng tôi và không trái pháp luật;

- Tài sản được phân chia thuộc sở hữu hợp pháp của vợ chồng chúng tôi, không bị tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng, không bị xử lý bằng Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu chưa chấp hành.

- Việc thỏa thuận phân chia tài sản chung nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của chúng tôi. Văn bản thỏa thuận này sẽ bị vô hiệu nếu có cơ sở xác định việc phân chia tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản;

- Văn bản thỏa thuận được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

ĐIỀU 5

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Chúng tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc thỏa thuận này.

2. Hiệu lực của văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân tính từ ngày hai bên ký vào Văn bản này. Mọi sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung này chỉ có giá trị khi được lập thành văn bản, do các bên ký tên và trước khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản.

Chúng tôi đã đọc lại Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản đã ký tên, điểm chỉ vào Văn bản.

Người vợ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người chồng

(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Biên bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng theo theo Quyết định số 58/2004/QĐ-UB

Biên bản thoản thuận chia tài sản chung vợ chồng
Mẫu thỏa thuận chia tài sản vợ chồng

Nội dung cụ thể của Mẫu Thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng được trình bày rõ ràng, chi tiết dưới đây để các bạn có thể nắm được rõ nhất mẫu biên bản thỏa thuận tài sản hai vợ chồng:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------***-------

THỎA THUẬN
CHIA TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG[1]

Chúng tôi ký tên dưới đây:

Vợ: ...........................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .....................................................................................

Chứng minh nhân dân số:............................ do...........cấp ngày......................................

Địa chỉ thường trú :.......................................................................................................

Chồng: ....................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:.................................................. do........................................

cấp ngày............................ tháng...................... năm........................................................

Địa chỉ thường trú:.......................................................................................................

Chúng tôi đã kết hôn từ ngày ................. đến nay có Giấy chứng nhận kết hôn số:...................

do............................................... cấp ngày..................................................................

Trong thời kỳ hôn nhân, chúng tôi có tạo dựng được các tài sản chung sau:

1. Căn nhà tọa lạc tại số:­­­­............ đường­­­­.................phường (xã)............. quận (huyện).................. theo giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở:...............................

2. Căn nhà tọa lạc tại số:............ đường­­­­.............phường (xã) quận: ........ (huyện):.......... theo giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở:.................................................

3. Căn nhà tọa lạc tại số:............ đường­­­­.............phường (xã) quận: ........ (huyện):.......... theo giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở:.................................................

Nay vì lý do: Kinh doanh riêng/lý do chính đáng khác:......................................................
bằng văn bản này, chúng tôi thỏa thuận chia tài sản chung của chúng tôi nêu trên như sau:

1. (a) Một phần (Toàn bộ) căn nhà số:...........................................................................

Theo như miêu tả dưới đây:...........................................................................................

Đặc điểm một phần (toàn bộ) căn nhà:...............................................................................

Loại:...........................................................................................................................

Cấu trúc:........................................................................................................................

Diện tích khuôn viên:.......................................................................................................

Diện tích xây dựng:...........................................................................................................

Diện tích sử dụng:..........................................................................................................

Diện tích trong lộ giới:...................................................................................................

(Có bản vẽ hiện trạng do Phòng Quản lý đô thị Quận (Phòng Xây dựng và Giao thông vận tải huyện) lập (duyệt) ngày…………………..) được chia cho Ông (Bà):.......................

(b) Một phần (Toàn bộ) căn nhà số:..........................................................................

Theo như miêu tả dưới đây:...........................................................................................

Đặc điểm một phần (toàn bộ) căn nhà:.......................................................................

Loại:...........................................................................................................................................

Cấu trúc:....................................................................................................................

Diện tích khuôn viên:........................................................................................................

Diện tích xây dựng:...........................................................................................................

Diện tích sử dụng:..........................................................................................................

Diện tích trong lộ giới:........................................................................................................

(Có bản vẽ hiện trạng do Phòng Quản lý đô thị Quận (Phòng Xây dựng và Giao thông vận tải huyện) lập (duyệt) ngày…………………..) được chia cho Ông (Bà) :..............................

Như vậy, sau khi thỏa thuận này được Phòng Công chứng số………TP.HCM chứng nhận:

Một phần (toàn bộ) căn nhà số: hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Ông (Bà): Ông (Bà:……………………………. có trách nhiệm bù trừ cho Ông (Bà)………………………số tiền chênh lệch trị giá nhà là:……………Ông (Bà)………………………….được toàn quyền liên hệ với các cơ quan thẩm quyền để đăng ký sở hữu đối với tài sản được chia nêu trên.

2. Các tài sản còn lại không được thỏa thuận bằng văn bản là tài sản chung của chúng tôi.

Chúng tôi xin chịu các hậu quả pháp lý phát sinh sau này (nếu có) về cam kết này.

Chúng tôi cùng tự nguyện xác nhận việc thỏa thuận chia về tài sản nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ không có hiệu lực pháp luật nếu có cơ sở xác định việc phân chia tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản của chúng tôi.

Văn bản này được lập thành …….. bản, mỗi bản………trang, Phòng Công chứng số………lưu 01 bản, có hiệu lực từ ngày…………………………………………

................, ngày……. tháng …… năm……..

(Ngày….tháng……năm 20….)

Vợ
(Ký và ghi rõ họ, tên)
Chồng
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm các thủ tục về hôn nhân gia đình trong mục biểu mẫu

Đánh giá bài viết
15 33.887
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo