Biên bản tạm giữ phù hiệu, biển hiệu kinh doanh vận tải

Mẫu biên bản tạm giữ phù hiệu - biển hiệu kinh doanh vận tải

Biên bản tạm giữ phù hiệu, biển hiệu kinh doanh vận tải là biểu mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại vụ việc xác nhận đã thực hiện tạm giữ phù hiệu, biển hiệu kinh doanh vận tải của phương tiện giao thông. Sau đây là nội dung chi tiết mẫu biên bản, mời các bạn cùng tham khảo.

PHỤ LỤC SỐ 11

TÊN CQ CẤP TRÊN
Tên Sở Giao thông vận tải
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………

BIÊN BẢN

Tạm giữ Phù hiệu, Biển hiệu kinh doanh vận tải

Vào hồi …….. giờ .... ngày ….. tháng .... năm ……………

Tại Sở Giao thông vận tải: …………………., điện thoại …………..

Địa chỉ: ……………………….…………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

1. Đại diện cho Sở Giao thông vận tải

- Lãnh đạo: ………………………………...............................................………….

- Nhân viên: …………………………………...............................................………

2. Đại diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải

Ông (bà): ………………………………………………………...................…………

Số CMND: …………………., cấp ngày …………… tại ……………………………

Cùng nhau lập biên bản xác nhận đã thực hiện tạm giữ phù hiệu, biển hiệu kinh doanh vận tải từ ngày .... tháng ….. năm 20... làm căn cứ xác định phương tiện dừng lưu hành để xét thuộc trường hợp không chịu phí sử dụng đường bộ đối với các phương tiện sau:

Số TT

Loại xe

Biển số xe

Đơn vị cấp

Số phù hiệu, biển hiệu

Biên bản được lập thành 03 bản, 02 bản giao cho chủ phương tiện (trong đó chủ phương tiện lưu 01 bản, 01 bản để kèm theo hồ sơ gửi cơ quan đăng kiểm thực hiện thu Tem đăng kiểm), 01 bản lưu tại Sở Giao thông vận tải.

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ SỞ GTVT
(Ký và ghi rõ họ tên)

LÃNH ĐẠO SỞ GTVT
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 247
0 Bình luận
Sắp xếp theo