Biên bản nghiệm thu, bàn giao dịch vụ công nghệ thông tin để đưa vào sử dụng

Biên bản nghiệm thu, bàn giao dịch vụ công nghệ thông tin để đưa vào sử dụng được ban hành kèm theo Thông tư 23/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

1. Biên bản nghiệm thu, bàn giao dịch vụ công nghệ thông tin để đưa vào sử dụng là gì?

Biên bản nghiệm thu, bàn giao dịch vụ công nghệ thông tin để đưa vào sử dụng là mẫu được lập ra để nghiệm thu, đánh giá kết quả chuẩn bị cung cấp dịch vụ đã thực hiện.

2. Biên bản nghiệm thu, bàn giao dịch vụ công nghệ thông tin

Biên bản nghiệm thu, bàn giao dịch vụ công nghệ thông tin để đưa vào sử dụng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

.... ngày ... tháng ... năm ...

BIÊN BẢN NGHIỆM THU, BÀN GIAO DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

TÊN DỊCH VỤ:

I. Đối tượng nghiệm thu:

Tên dịch vụ công nghệ thông tin: Nêu rõ tên dịch vụ công nghệ thông tin được nghiệm thu.

II. Thành phần tham gia nghiêm thu:

1. Đại diện theo pháp luật của chủ trì thuê dịch vụ:

- Ông (Bà): ........................................... Chức vụ:.................

- Ông (Bà): ........................................... Chức vụ:.................

2. Đại diện theo pháp luật nhà cung cấp dịch vụ:

- Ông (Bà): ........................................... Chức vụ:..........

- Ông (Bà): ........................................... Chức vụ:..........

3. Đại diện theo pháp luật của đơn vị kiểm thử (nếu có):

- Ông (Bà): ........................................... Chức vụ:.................

- Ông (Bà): ........................................... Chức vụ:.................

4. Đại diện theo pháp luật của đơn vị giám sát thực hiện (nếu có):

- Ồng (Bà): ........................................... Chức vụ:..........

- Ông (Bà): ........................................... Chức vụ:..........

5. Đại diện theo pháp luật của đơn vị khác liên quan (nếu có):

- Ông (Bà): ........................................... Chức vụ:..........

- Ông (Bà): ........................................... Chức vụ:..........

III. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:.......... giờ.......... ngày............... tháng............. năm...............

Kết thúc:......... giờ.......... ngày............... tháng.................. năm..........

Tại:.................

IV. Đánh giá kết quả chuẩn bị cung cấp dịch vụ đã thực hiện:

1. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu, đánh giá:

2. Đánh giá kết quả chuẩn bị cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin:

- Về xây dựng, chuẩn bị hệ thống phục vụ cung cấp dịch vụ;

- Về kiểm thử (hoặc vận hành thử);

- Về đào tạo, chuyển giao công nghệ hoặc hướng dẫn sử dụng;

- Về các sản phẩm bàn giao có liên quan đến dịch vụ (nếu có);

- Về các nội dung khác liên quan (nếu có).

3. Các ý kiến khác (nếu có).

V. Kết luận:

- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu dịch vụ công nghệ thông tin đưa vào sử dụng.

- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện dịch vụ và các yêu cầu khác (nếu có).

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc nghiệm thu này. Biên bản này được lập thành ... (bằng chữ) bản có giá trị pháp lý như nhau, ... giữ ... bản, ... giữ ... bản, ..... ./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ TRÌ THUÊ DỊCH VỤ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐƠN VỊ KIỂM THỬ
(nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐƠN VỊ GIÁM SÁT THỰC HIỆN
(nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA

ĐƠN VỊ KHÁC LIÊN QUAN (nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục xây dựng nhà đất trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 73
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.