Mẫu 08/TXNK: Biên bản công bố Quyết định kiểm tra

Mẫu 08/TXNK: Biên bản công bố Quyết định kiểm tra được ban hành kèm theo Thông tư 06/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Mời các bạn tham khảo.

1. Biên bản công bố Quyết định kiểm tra là gì?

Biên bản công bố Quyết định kiểm tra là mẫu ban hành theo Thông tư 06/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Mẫu gồm các thông tin: Đoàn kiểm tra thuế, Người nộp thuế......

2. Mẫu 08/TXNK: Biên bản công bố Quyết định kiểm tra

Mẫu 08/TXNK: Biên bản công bố Quyết định kiểm tra

Mẫu số 08/TXNK

TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH
QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA
ĐOÀN KIỂM TRA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN

Công bố Quyết định kiểm tra

Căn cứ Quyết định số... ngày... của ……………..(1) về việc kiểm tra tại trụ sở …………….(2) mã số thuế ………, địa chỉ ……………;

Hôm nay, hồi ...giờ... ngày... tháng... năm... tại …………….

Chúng tôi gồm:

1. Đoàn kiểm tra thuế

- Ông (bà) ... - Chức vụ ... Trưởng đoàn;

- Ông (bà)... - Chức vụ ... Thành viên;

- Ông (bà) ... - Chức vụ ... Thành viên;

- …..

2. Người nộp thuế (hoặc đại diện hợp pháp của người nộp thuế)

Ông (bà): ... CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ...

Chức vụ: ... Đại diện cho ...

Ông (bà): ... CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu số:…………..

Chức vụ: ...

Người nộp thuế (hoặc đại diện hợp pháp người nộp thuế) đã được nghe Đoàn kiểm tra công bố nội dung Quyết định số... ngày... của …………..(1) về việc kiểm tra tại trụ sở ………………. (2)

Sau khi đọc lại biên bản, các bên đã nhất trí thông qua và cùng ký xác nhận dưới đây.

Trường hợp có ý kiến bổ sung khác: ………………(3)

Biên bản này gồm có ... trang, được lập thành ... bản, có giá trị pháp lý như nhau, đã giao cho đại diện người nộp thuế 01 (một) bản./.

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký tên, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Cục trưởng Cục Hải quan/Chi cục trưởng Chi cục Hải quan...

(2) Tên người nộp thuế.

(3) Người có ý kiến khác phải tự ghi ý kiến của mình vào biên bản, nêu rõ lý do, ký và ghi rõ họ tên

Mời các bạn xem thêm các biểu mẫu Thuế - Kế toán - Kiểm toán trong mục biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
1 21
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.