Báo cáo tổng hợp kết quả xếp loại giáo viên năm học 2017-2018

Báo cáo tổng hợp kết quả xếp loại giáo viên

hoatieu.vn mời các bạn tham khảo mẫu báo cáo tổng hợp kết quả xếp loại giáo viên năm học 2017-2018 trong bài viết dưới dây. Báo cáo tổng hợp kết quả xếp loại giáo viên năm học 2017-2018 đưa ra số liệu về giáo viên được xếp loại, kết quả xếp loại giáo viên.

Phiếu xếp loại giáo viên của hiệu trưởng

Phiếu tổng hợp xếp loại giáo viên của tổ chuyên môn

UBND TỈNH …………….

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN …………..

Năm học: . . . . . . . .

I. XẾP LOẠI GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG

1. Tổng số giáo viên được xếp loại

2. Tổng hợp kết quả xếp loại giáo viên

Phòng GD&ĐT

Kết quả xếp loại giáo viên

Loại xuất sắc

Loại khá

Loại trung bình

Loại kém

Số lượng

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

Tỷ lệ

(%)

3. Phân loại giáo viên chưa đạt Chuẩn - loại kém

Phòng GD&ĐT

Lĩnh vực xếp loại kém

Ghi chú

Lĩnh vực I: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

Lĩnh vực II: Kiến thức

Lĩnh vực III: Kĩ năng sư phạm

Vi phạm khác

Số lượng

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

Tỷ lệ

(%)

II TỰ XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN

1. Tổng số giáo viên tự xếp loại

2. Tổng hợp kết quả tự xếp loại của giáo viên

Phòng GD&ĐT

Loại xuất sắc

Loại khá

Loại trung bình

Loại kém

Số lượng

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

Tỷ lệ

(%)

3. Phân loại giáo viên chưa đạt Chuẩn - loại kém

Phòng GD&ĐT

Lĩnh vực xếp loại kém

Ghi chú

Lĩnh vực I: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

Lĩnh vực II: Kiến thức

Lĩnh vực III:
Kĩ năng sư phạm

Vi phạm khác

Số lượng

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

Tỷ lệ

(%)

Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 1.886
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo