Báo cáo tình hình xử lý tài sản kết cầu hạ tầng thủy lợi

Mẫu 04/TSĐT-BC - Báo cáo tình hình xử lý tài sản kết cầu hạ tầng thủy lợi

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu 04/TSĐT-BC - Báo cáo tình hình xử lý tài sản kết cầu hạ tầng thủy lợiđược ban hành kèm theo Nghị định 129/2017/NĐ-CP về quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của Báo cáo tình hình xử lý tài sản kết cầu hạ tầng thủy lợi

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN/
ỦY BAN NHÂN DÂN…..

TÊN CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ TÀI SẢN
-------

BÁO CÁO TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG THỦY LỢI

Kỳ báo cáo:……….

ĐVT: Nghìn đồng

STT

Danh mục tài sản

Đơn vị tính

Số lượng

Năm xây dựng

Năm sử dụng

Diện tích

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Tình trạng tài sản

Hình thức xử lý

Quản lý, sử dụng số tiền

Ghi chú

Diện tích đất (m2)

Sàn sử dụng (m2)

Tổng số tiền thu được

Chi phí có liên quan

Nộp NSNN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TỔNG CỘNG

A

TÀI SẢN DO CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ TRỰC TIẾP KHAI THÁC

I

Công trình thủy lợi...

Tài sản A

Tài sản B

….

II

….

B

TÀI SẢN CHO THUÊ QUYỀN KHAI THÁC

I

Công trình thủy lợi...

Tài sản A

Tài sản B

….

II

….

C

TÀI SẢN CHUYỂN NHƯỢNG CÓ THỜI HẠN QUYỀN KHAI THÁC

I

Công trình thủy lợi...

Tài sản A

Tài sản B

….

II

….

………., ngày….tháng….năm…..

XÁC NHẬN CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN/
ỦY BAN NHÂN DÂN……

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

………., ngày….tháng….năm…..

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ TÀI SẢN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu )

Ghi chú:

- Diện tích đất kê khai tại cột số 7 được áp dụng đối với tài sản gắn liền với đất: Là diện tích trong quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền hoặc diện tích đất thực tế quản lý, sử dụng.

- Diện tích sàn sử dụng nhà kê khai tại cột số 8 được áp dụng đối với tài sản là nhà gắn liền với đất.

- Nguyên giá, giá trị còn lại xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số …./2017/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2017 của Chính phủ.

………., ngày….tháng….năm…..

XÁC NHẬN CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN/
ỦY BAN NHÂN DÂN……

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

………., ngày….tháng….năm…..

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ TÀI SẢN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu )

Báo cáo tình hình xử lý tài sản kết cầu hạ tầng thủy lợi

Báo cáo tình hình xử lý tài sản kết cầu hạ tầng thủy lợi

Đánh giá bài viết
1 22
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo