Mẫu báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động mới nhất

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình hoạt động cho thuê lại lao động. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin doanh nghiệp, số lượng lao động đã tuyển và cho thuê, thời hạn hợp đồng lao động, số ngày cho thuê... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động như sau:

Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Phụ lục I
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 01
năm 2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Vụ Pháp chế);

- Ủy ban nhân dân ..... (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

1. Tên doanh nghiệp: ................................................................................................;

Tên giao dịch: ............................................................................................................;

2. Địa chỉ trụ sở chính: ...............................................................................................;

Điện thoại: .........................................; Fax: ......................; E-mail: ...........................;

3. Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: ...................................., được báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động như sau:

Số lượng người lao động cho thuê lại làm việc tại tỉnh (thành phố) ... trong 6 tháng đầu năm (hoặc cả năm).

STT

Số lượng
lao động
đã tuyển
dụng và
cho thuê

Thời hạn
hợp đồng
lao động

Ngày cho
thuê lại
lao động

Công việc
cho thuê
lại

Bên thuê
lại lao
động

Địa chỉ
làm việc
của người
lao động
thuê lại
ở bên
thuê lại
lao động

Phí cho
thuê lại
lao động1

1

Số lượng lao động đã tuyển dụng

2

Số lượng lao động
đã thực hiện việc cho thuê lại

Người lập biểu

(Ghi rõ họ tên)

…, ngày … tháng … năm …

TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH
NGHIỆP/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

1Là số tiền mà doanh nghiệp cho thuê nhận được sau khi đã thanh toán đầy đủ tiền lương và các khoản khác cho người lao động thuê lại.

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

Đánh giá bài viết
1 464
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.