Mẫu báo cáo quyết toán công trình

Mẫu báo cáo quyết toán công trình

hoatieu.vn xin giới thiệu Báo cáo quyết toán công trình được căn cứ vào Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Mẫu báo cáo quyết toán công trình được ban hành kèm theo Thông tư 12/2000/TT-BKH của Bộ Kế hoạch, hiện nay thông tư đã hết hiệu lực tuy nhiên chưa có văn bản thay thế cho Thông tư 12/2000/TT-BKH nên báo cáo quyết toán công trình vẫn được dùng theo Thông tư 12. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo quyết toán công trình tại đây.

Mẫu hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo công trình

Thủ tục cấp giấy phép di dời công trình

Mẫu báo cáo quyết toán công trình

Mẫu báo cáo quyết toán công trình

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo quyết toán công trình như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________

........, ngày .... tháng ... năm 20...

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH

Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số ..... /2000/TT-BKH ngày .…tháng.…năm 2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng, Công ty ....... (tên Doanh nghiệp hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh), thành lập theo Giấy phép đầu tư số ........, cấp ngày ....... tháng ........ năm .....; trụ sở đặt tại ..........

Xin gửi tới ................. (tên Cơ quan cấp Giấy phép đầu tư)

Báo cáo quyết toán công trình với các nội dung sau:

1/ Ngày khởi công công trình .......................................................................................

Ngày hoàn thành công trình .........................................................................................

2/ Văn bản chấp thuận thiết kế kỹ thuật số ................ ngày ............... của ................ (Bộ Xây dựng hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh /thành phố ....)

3/ Vốn đầu tư công trình đã thực hiện: ................................................ đôla Mỹ

Chia theo các năm:

Trong đó:

a/ Chi phí xây dựng công trình: .............................. đôla Mỹ bao gồm:

- Chi phí cho các công việc dưới mặt đất ........................... đôla Mỹ (phá dỡ, móng, công trình ngầm)

- Chi phí phần thân và hoàn thiện công trình xây dựng .................................................... đôla Mỹ

- Chi phí về trang thiết bị bên trong công trình ................................................................. đôla Mỹ

- Chi phí xây dựng cảnh quan ....... đôla Mỹ (tường rào, sân chơi, vườn hoa, cây cảnh,...)

- Chi phí về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy; bảo hiểm xây dựng ........... đôla Mỹ

b/ Chi phí về máy móc, thiết bị .................. đôla Mỹ bao gồm:

- Chi phí mua sắm ..................... đôla Mỹ

Trong đó nhập khẩu................... đôla Mỹ

- Chi phí vận chuyển .................. đôla Mỹ

- Chi phí bảo hiểm ..................... đôla Mỹ

- Chi phí lắp đặt, hiệu chỉnh ........ đôla Mỹ

c/ Chi phí khác: ........................ đôla Mỹ bao gồm:

- Chi phí chuẩn bị đầu tư ........... đôla Mỹ

- Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng....... đôla Mỹ

- Giá trị quyền sử dụng đất do Bên Việt Nam góp vốn ....... đôla Mỹ

- Lãi tiền vay trong quá trình xây dựng ....... đôla Mỹ

- Chi phí đào tạo ....................... đôla Mỹ

- Chi phí kiểm toán, giám định ....... đôla Mỹ

- Các chi phí hợp lý khác ....... đôla Mỹ

Các tài liệu kèm theo:

a. Báo cáo kiểm toán chi phí xây dựng của dự án.

b. Báo cáo giám định và các chứng chỉ giám định của Tổ chức giám định (nêu tên Tổ chức giám định) về kết quả giám định giá trị thiết bị, máy móc cho dự án.

  Chủ đầu tư
Đánh giá bài viết
6 10.114
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo