Báo cáo kết quả nhập khẩu nuôi giữ thủy sản

Báo cáo kết quả nhập khẩu nuôi giữ thủy sản là biểu mẫu báo cáo được lập ra để báo cáo kết quả nhập khẩu và nuôi giữ thủy sản. Đây là biểu mẫu số 04 được ban hành theo thông tư 25/2018/TT-BNNPTNT.

Mẫu số 04

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ NHẬP KHẨU VÀ NUÔI GIỮ

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày tháng năm 20….

BÁO CÁO KT QUẢ NHẬP KHẨU VÀ NUÔI GIỮ

Kính gửi:

- Tổng cục Thủy sản;

- …………. (Tên cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh).

Tên tổ chức, cá nhân: ......................................................................................................

Người đại diện pháp lý: ...................................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................................

Số điện thoại: ……………………Số fax: …………….E.mail : .........................................

Báo cáo Tổng cục Thủy sản và ……………..(tên cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh) thông tin kết quả nhập khẩu và nuôi giữ như sau:

- Tên thủy sản sống: ……………………….(tên tiếng Việt), …………………..(tên khoa học), …………………(tên tiếng Anh, nếu có).

- Quốc gia xuất xứ: ..........................................................................................................

- Quốc gia xuất khẩu: .......................................................................................................

- Tên nhà xuất khẩu: ........................................................................................................

- Địa chỉ nhà xuất khẩu …………………..số điện thoại ………số fax ..............................

- Tên/danh sách và địa chỉ cơ sở nuôi/khai thác cung cấp thủy sản sống: ......................

- Cửa khẩu nhập: .............................................................................................................

- Mục đích nhập khẩu: .....................................................................................................

- Tổng số lượng đã nhập (………………….kg hoặc…………… con):

- Số lần nhập: ………………….lần; Thời điểm nhập: ...................................................

- Kết quả thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủy sản sống: .................................................

- Số lượng thủy sản sống hiện còn nuôi giữ (trường hợp nuôi làm cảnh, giải trí, nghiên cứu khoa học):

- Danh sách địa điểm nuôi làm cảnh, giải trí của tổ chức, cá nhân nhập khẩu và tổ chức, cá nhân mua thủy sản sống cho cùng mục đích (nếu có)……………………...…

- Liệt kê số lượng và số lần thủy sản sống bị thoát ra môi trường (nếu có) ....................

- Liệt kê những phát sinh đã xảy ra ngoài dự kiến (nếu có):………………………; thời điểm xảy ra: ………………………; những biện pháp xử lý đã thực hiện: .............

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Họ và tên, chữ ký và đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 34
0 Bình luận
Sắp xếp theo