Báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin

Báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin được ban hành kèm theo Thông tư 23/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

1. Báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin là gì?

Báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin là mẫu được cập ra để báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ và chủ trì thuê dịch vụ xác nhận với các nội dung cụ thể như: Tên dịch vụ, thời gian cung cấp....

2. Báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin

Báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

..., ngày.... tháng ... năm 20...

BÁO CÁO KẾT QUẢ CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nhà cung cấp dịch vụ lập báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ và chủ trì thuê dịch vụ xác nhận với các nội dung cụ thể như sau:

I. Các thông tin chung

1. Tên dịch vụ công nghệ thông tin:

2. Thời gian cung cấp dịch vụ: Từ ngày ... đến ngày ...

3. Chủ trì thuê dịch vụ:

4. Nhà cung cấp dịch vụ:

5. Địa điểm cung cấp dịch vụ:

6. Đối tượng sử dụng dịch vụ:

II. Kết quả cung cấp dịch vụ theo các tiêu chí đã xác định

1. Hạng mục <ghi tên hạng mục>

TT

Nội dung yêu cầu/tiêu chí

Kết quả cung cấp dịch vụ

(Nhà cung cấp dịch vụ phản ánh việc đáp ứng các tiêu chí, yêu cầu chất lượng)

Ý kiến của chủ trì thuê dịch vụ (nếu có)

1.

2.

2. Hạng mục <ghi tên hạng mục>

...

ĐẠI DIỆN

NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN

CHỦ TRÌ THUÊ DỊCH VỤ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục xây dựng nhà đất trong mục biểu mẫu nhé.
Đánh giá bài viết
1 87
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.