Báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

Báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa mới nhất

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa được ban hành kèm theo Thông tư 19/2017/TT-BNNPTNT về sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-BNNPTNT về quản lý sử dụng đất trồng lúa. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung là Báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

ĐƠN VỊ …….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA

STT

Loại cây trồng/thủy sản chuyển đổi

Diện tích đất lúa được chuyển đổi (ha)

Thời gian chuyển đổi (Vụ/năm)

Ghi chú

Tổng

3 vụ lúa

2 vụ lúa

1 vụ lúa

...

I

Trồng cây hàng năm

II

Trồng cây lâu năm

III

Nuôi trồng thủy sản kết hợp với trồng lúa

..., ngày ….. tháng …. năm...

Thủ trưởng đơn vị báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

Báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

Đánh giá bài viết
1 1.204
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo