Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp mới nhất

Từ ngày 01/07/2019, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng. Do đó, mức lương của lực lượng quân đội, công an cũng sẽ được điều chỉnh. Dưới đây là bảng lương quân nhân chuyên nghiệp năm 2019, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Quân nhân chuyên nghiệp là gì

Quân nhân chuyên nghiệp là công dân Việt Nam có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ phục vụ trong Quân đội nhân dân, được tuyển chọn, tuyển dụng theo chức danh và được phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp.

Quân nhân chuyên nghiệp tại ngũ là quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân.

Quân nhân chuyên nghiệp dự bị là công dân Việt Nam có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ đã đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.

2. Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu

Đơn vị: nghìn đồng

CHỨC DANH

BẬC LƯƠNG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

VK

I. Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu cao cấp

Nhóm 1

- Hệ số

3,85

4,20

4,55

4,90

5,25

5,60

5,95

6,30

6,65

7,00

7,35

7,70

VK

- Mức lương thực hiện từ 01/7/2019

5.736

6.258

6.779

7.301

7.822

8.344

8.865

9.387

9.908

10.430

10.951

11.473

Nhóm 2

- Hệ số

3,65

4,00

4,35

4,70

5,05

5,40

5,75

6,10

6,45

6,80

7,15

7,50

VK

- Mức lương thực hiện từ 01/7/2019

5.438

5.960

6.481

7.003

7.524

8.046

8.567

9.089

9.610

10.132

10.653

11.175

II. Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu trung cấp

Nhóm 1

- Hệ số

3,50

3,80

4,10

4,40

4,70

5,00

5,30

5,60

5,90

6,20

VK

- Mức lương thực hiện từ 01/7/2019

5.215

5.662

6.109

6.556

7.003

7.450

7.897

8.344

8.791

9.238

Nhóm 2

- Hệ số

3,20

3,50

3,80

4,10

4,40

4,70

5,00

5,30

5,60

5,90

VK

- Mức lương thực hiện từ 01/7/2019

4.768

5.215

5.662

6.109

6.556

7.003

7.450

7.897

8.344

8.791

III. Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu sơ cấp

Nhóm 1

- Hệ số

3,20

3,45

3,70

3,95

4,20

4,45

4,70

4,95

5,20

5,45

VK

- Mức lương thực hiện từ 01/7/2019

4.768

5.140

5.513

5.885

6.258

6.630

7.003

7.375

7.748

8.120

Nhóm 2

- Hệ số

2,95

3,20

3,45

3,70

3,95

4,20

4,45

4,70

4,95

5,20

VK

- Mức lương thực hiện từ 01/7/2019

4.395

4.768

5.140

5.513

5.885

6.258

6.630

7.003

7.375

7.748

Mời các bạn tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
2 9.002