Bảng lương giáo viên, giảng viên 2019

Lương giáo viên giảng viên từ 1/7/2019

Theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng thêm 100.000 đồng/tháng (từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng). Do đó, tiền lương của giáo viên, giảng viên cũng được điều chỉnh tăng theo cho phù hợp. Sau đây là chi tiết bảng lương giáo viên giảng viên 2019,mời các bạn cùng tham khảo.

Bảng lương này đề cập đến hệ số lương, mức lương của các bậc từ ngày 01/7/2019, số tiền lương tăng thêm hàng tháng từ tháng 7/2019 so với tháng 6/2019 của các đối tượng sau đây:

1. Giáo viên trung học cao cấp
2. Giáo viên trung học
3. Giáo viên tiểu học cao cấp
4. Giáo viên mầm non cao cấp
5. Giáo viên trung học cơ sở chính
6. Giáo viên trung học cơ sở (cấp 2)
7. Giáo viên tiểu học
8. Giáo viên mầm non
9. Giáo viên mầm non chưa đạt chuẩn
10. Giảng viên
11. Giáo sư- Giảng viên cao cấp
12. Phó giáo sư- Giảng viên chính

Việc tăng lương của giáo viên, giảng viên căn cứ theo văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV ngày 17/10/2016 hợp nhất Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang do Bộ Nội vụ ban hành và Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Bảng lương giảng viên, giáo viên được xây dựng.

Thang bảng lương giáo viên - giảng viên

Đơn vị tính: nghìn đồng

BẢNG LƯƠNG GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/7/2019

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

Giáo viên trung học cao cấp

Hệ số lương

4.00

4.34

4.68

5.02

5.36

5.70

6.04

6.38

Tiền lương từ ngày 01/7/2019

5,960

6,466

6,973

7,479

7,986

8,493

8,999

9,506

Số tiền lương tăng thêm từ ngày 01/7/2019

400

434

468

502

536

570

604

638

Giáo viên trung học

Hệ số lương

2.34

2.67

3.00

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Tiền lương từ ngày 01/7/2019

3,486

3,978

4,470

4,961

5,453

5,945

6,436

6,928

7,420

Số tiền lương tăng thêm từ ngày 01/7/2019

234

267

300

333

366

399

432

465

498

Giáo viên tiểu học cao cấp

Hệ số lương

2.34

2.67

3.00

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Tiền lương từ ngày 01/7/2019

3,486

3,978

4,470

4,961

5,453

5,945

6,436

6,928

7,420

Số tiền lương tăng thêm từ ngày 01/7/2019

234

267

300

333

366

399

432

465

498

Giáo viên mầm non cao cấp

Hệ số lương

2.34

2.67

3.00

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Tiền lương từ ngày 01/7/2019

3,486

3,978

4,470,

4,961

5,453,

5,945

6,436

6,928

7,420

Số tiền lương tăng thêm từ ngày 01/7/2019

234

267

300

333

366,

399

432

465

498,

Giáo viên trung học cơ sở chính

Hệ số lương

2.34

2.67

3.00

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Tiền lương từ ngày 01/7/2019

3,486

3,978

4,470,

4,961

5,453

5,945

6,436

6,928

7,420

Số tiền lương tăng thêm từ ngày 01/7/2019

234

267

300

333

366

399

432

465

498,

Giáo viên trung học cơ sở (cấp 2)

Hệ số lương

2.10

2.41

2.72

3.03

3.34

3.65

3.96

4.27

4.58

4.89

Tiền lương từ ngày 01/7/2019

3,129,

3,590

4,052

4,514

4,976

5,438

5,900

6,362

6,824

7,286

Số tiền lương tăng thêm từ ngày 01/7/2019

210

241

272

303

334

365

396

427

458

489

Giáo viên tiểu học

Hệ số lương

1.86

2.06

2.26

2.46

2.66

2.86

3.06

3.26

3.46

3.66

3.86

4.06

Tiền lương từ ngày 01/7/2019

2,771

3,069

3,367

3,665

3,963

4,261

4,559,

4,857

5,155,

5,453

5,751

6,049

Số tiền lương tăng thêm từ ngày 01/7/2019

186

206

226

246

266

286

306,

326

346

366

386

406

Giáo viên mầm non

Hệ số lương

1.86

2.06

2.26

2.46

2.66

2.86

3.06

3.26

3.46

3.66

3.86

4.06

Tiền lương từ ngày 01/7/2019

2,771

3,069

3,367

3,665

3,963

4,261

4,559,

4,857

5,155,

5,453

5,751

6,049

Số tiền lương tăng thêm từ ngày 01/7/2019

186

206

226

246

266

286

306,

326

346

366

386

406

Giáo viên mầm non chưa đạt chuẩn

Hệ số lương

1.65

1.83

2.01

2.19

2.37

2.55

2.73

2.91

3.09

3.27

3.45

3.63

Tiền lương từ ngày 01/7/2019

2,458

2,726

2,994

3,263

3,531

3,799

4,067,

4,335

4,604

4,872

5,140

5,408

Số tiền lương tăng thêm từ ngày 01/7/2019

165

183

201

219

237

255

273,

291

309

327

345

363

Giảng viên

Hệ số lương

2.34

2.67

3.00

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Tiền lương từ ngày 01/7/2019

3,486

3,978

4,470,

4,961

5,453

5,945

6,436,

6,928

7,420,

Số tiền lương tăng thêm từ ngày 01/7/2019

234

267

300

333

366

399

432,

465

498

Giáo sư- Giảng viên cao cấp

Hệ số lương

6.20

6.56

6.92

7.28

7.64

8.00

Tiền lương từ ngày 01/7/2019

9,238

9,774

10,310

10,847

11,383

11,920

Số tiền lương tăng thêm từ ngày 01/7/2019

620

656

692

728

764

800

Phó giáo sư- Giảng viên chính

Hệ số lương

4.40

4.74

5.08

5.42

5.76

6.10

6.44

6.78

Tiền lương từ ngày 01/7/2019

6,556

7,062

7,569

8,075

8,582

9,089

9,595

10,102

Số tiền lương tăng thêm từ ngày 01/7/2019

440

474

508

542

576

610

644

678

Đánh giá bài viết
1 898
0 Bình luận
Sắp xếp theo