Mẫu bảng kê tờ khai tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại xuất nhập khẩu đã được thông quan

Mẫu bảng kê tờ khai tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại xuất nhập khẩu đã được thông quan là gì? Mẫu bảng kê gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bảng kê tờ khai tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại xuất nhập khẩu đã được thông quan là gì?

Mẫu bảng kê tờ khai tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại xuất nhập khẩu đã được thông quan là mẫu bảng kê được lập ra để kê khai về tài liệu chứng từ không có giá trị thương mại xuất nhập khẩu đã được thông quan. Mẫu nêu rõ nội dung tờ khai, thông tin tài liệu... Mẫu được ban hành theo Thông tư 56/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Mẫu bảng kê tờ khai tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại xuất nhập khẩu đã được thông quan

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN
-------

Mẫu số HQ 07-BKTKTL

Số: ……………./BK-CQBHVB

BẢNG KÊ
Tờ khai tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan

STT

Số Tờ khai

Số vận đơn

Tên hàng

Đơn vị tính

Số lượng

Số kiện

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Ý kiến của cơ quan hải quan: ……..


DOANH NGHIỆP LẬP BẢNG KÊ
(Ký, đóng dấu)

….ngày… tháng…. năm
CCHQ XÁC NHẬN HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN QUA KHU VỰC GIÁM SÁT
(Ký, đóng dấu công chức)

Mẫu bảng kê tờ khai tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại xuất nhập khẩu đã được thông quan

Mẫu bảng kê tờ khai tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại xuất nhập khẩu đã được thông quan

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 15
0 Bình luận
Sắp xếp theo