Bảng giá đất tỉnh Quảng Trị 2020

Bảng giá đất tỉnh Quảng Trị mới nhất

Nghị quyết 38/2019/NQ-HĐND về thông qua bảng giá đất 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

HoaTieu.vn xin gửi đến các bạn độc giả bảng giá đất 5 năm của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2024.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2019/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 06 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐỊNH KỲ 5 NĂM (2020 - 2024) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định s44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ Quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định s104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ Quy định về khung giá đất;

Căn cứ Nghị định s01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư s36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

Xét Tờ trình s5316/TTr-UBND ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh về việc thông qua Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Báo cáo Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến đại biểu của HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bảng giá các loại đất 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (theo các phụ lục đính kèm).

Trong quá trình thực hiện giá đất, nếu có sự điều chỉnh tăng, giảm giá đất theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về giá đất hoặc đường phố, tuyến phố đô thị được điều chỉnh phân loại, vị trí đất hàng năm ở các khu vực tăng lên do đầu tư cơ sở hạ tầng. Ủy ban nhân dân tỉnh trình phương án điều chỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh bảng giá đất.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện giám sát Nghị quyết theo chức năng được pháp luật quy định.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh phối hợp giám sát, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành Nghị quyết;

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh, Khóa VII, Kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

Nơi nhận:
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài nguyên và Môi Trường;
- TVTU, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, Viện KSND, TAND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, thành phố;
- ĐB HĐND tỉnh;
- Website và Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Đất đai được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 38/2019/NQ-HĐND
Quảng Trị, ngày 06 tháng 12 năm 2019
NGHỊ QUYẾT
THÔNG QUA BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐỊNH KỲ 5 NĂM (2020 - 2024) TRÊN
ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII, KỲ HỌP TH 13
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ Quy định về giá
đất;
Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ Quy định về
khung giá đất;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ
sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Thông số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên Môi
trường về Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất;
định giá đất cụ thể tư vấn xác định giá đất.
Xét Tờ trình số 5316/TTr-UBND ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh về việc thông qua
Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Báo cáo
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh ý kiến đại biểu của ND tỉnh.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua bảng giá các loại đất 5 m (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
(theo các phụ lục đính m).
Trong quá trình thực hiện giá đất, nếu sự điều chỉnh tăng, giảm giá đất theo quy định
tại Điều 14, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về
giá đất hoặc đường phố, tuyến phố đô thị được điều chỉnh phân loại, vị trí đất hàng năm
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
các khu vực tăng lên do đầu sở hạ tầng. Ủy ban nhân dân tỉnh trình phương án điều
chỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định về trình tự, thủ
tục điều chỉnh bảng giá đất.
Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai chỉ đạo thực hiện Ngh quyết.
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, tổ đại biểu Hội
đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện giám sát Ngh quyết theo
chức năng được pháp luật quy định.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận các tổ
chức hội trên địa n tỉnh phối hợp giám sát, tuyên truyền, vận động nhân n chấp
hành Nghị quyết;
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh, Khóa VII, K họp thứ 13 thông qua ngày
06 tháng 12 năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.
Nơi nhận:
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ pháp;
- Bộ Tài nguyên Môi Trường;
- TVTU, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, Viện KSND, TAND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, thành phố;
- ĐB HĐND tỉnh;
- Website Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng
PHỤ LỤC I
NGUYÊN TẮC CHUNG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ÁP DỤNG CHUNG TRÊN
ĐỊA BÀN TOÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết s 38/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của
HĐND tỉnh Quảng Trị)
I. NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG
1. Nguyên tắc phân vị trí đất phi nông nghiệp tại thành phố, thị các thị trấn:
1.1. Một thửa đất (tùy theo ch thước, vị trí cụ thể) thể xác định từ 1 đến 4 vị trí,
việc xác định vị t phải đảm bảo nguyên tắc áp dụng theo loại đường phố vị trí giá
trị cao nhất theo nguyên tắc sau:
a. Vị trí 1: Được xác định từ mép đường phố (liền cạnh đường phố có giá trị cao nhất)
vào sâu 20 m, không xác định nhà quay về hướng nào;
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
b. Vị trí 2: Được c định từ trên 20 đến 40m;
c. Vị trí 3: Được xác định từ trên 40m đến 60m;
d. Vị trí 4: Được c định từ trên 60m trở đi.
1.2. Trường hợp thửa đất tiếp giáp với nhiều mặt tiền đường:
a. Tiếp giáp với hai đường giao nhau, thì:
- Diện tích thuộc vị trí 1 đồng thời của 2 đường giao nhau tính theo mức giá của loại
đường bằng hoặc cao hơn cộng thêm 10% theo mức giá của loại đường bằng hoặc
thấp hơn.
- Vị trí 2 được xác định như sau:
+ Nếu giá vị trí 2 của đường phố được xếp loại cao hơn giá cao hơn vị trí 1 của đường
phố được xếp loại thấp hơn thì vị trí 2 của thửa đất được xác định theo vị trí 2 của đường
phố đã được xếp loại cao hơn.
+ Nếu giá vị trí 2 của đường phố được xếp loại cao hơn giá thấp hơn vị trí 1 của đường
phố được xếp loại thấp hơn thì vị trí 2 của thửa đất được xác định theo vị trí 1 của đường
phố đã được xếp loại thấp hơn.
- Các vị trí 3, 4 của thửa đất được áp dụng theo nguyên tắc tương tự vị trí 2.
b. Tiếp giáp với ba đường giao nhau, thì áp dụng như trường hợp tiếp giáp với hai đường
giao nhau, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc áp dụng để thửa đất giá trị cao nhất:
c. Tiếp giáp với hai đường không giao nhau, thì đơn giá đất được c định theo các vị t
của loại đường đơn giá cao hơn.
2. Nguyên tắc phân vị trí đất phi nông nghiệp thuộc địa giới cấp xã.
Vị trí của từng loại đất trong từng khu vực được xác định dựa vào khả năng sinh lợi,
khoảng cách tới mặt tiền của các trục đường giao thông điều kiện kết cấu hạ tầng
thuận lợi cho sinh hoạt, kinh doanh cung cấp dịch vụ theo nguyên tắc: V trí số 1
mức sinh lợi cao nhất, kết cấu hạ tầng thuận lợi nhất, gần trục đường giao thông chính
nhất, các vị trí tiếp sau đó theo thứ tự t thứ 2 trở đi mức sinh lợi điều kiện kết cấu
hạ tầng kém thuận lợi n. Cụ thể:
Một thửa đất (tùy theo kích thước, vị trí c thể) thể xác định từ 1 đến 4 vị trí, việc
xác định vị trí phải đảm bảo nguyên tắc áp dụng theo loại đường phố vị trí giá trị
cao nhất theo nguyên tắc sau:
Đánh giá bài viết
1 184
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo