Bảng giá đất tỉnh Sơn La 2020

Bảng giá đất tỉnh Sơn La mới nhất

Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2024. Sau đây là chi tiết giá đất tỉnh Sơn La 2020 mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo.

Bảng giá đất tỉnh sơn La 2020 được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 114 Luật đất đai 2013:

a) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

b) Tính thuế sử dụng đất;

c) Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

d) Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

đ) Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;

e) Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Do phụ lục bảng giá đất tỉnh Sơn La 2020 có dung lượng lớn, Mời các bạn sử dụng file tải về để xem chi tiết bảng giá đất từng huyện của tỉnh Sơn La.

Văn bản pháp luật thuộc chuyên mục Đất đai được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn tham khảo và tải về sử dụng.

UY BAN
NHAN
DAN
TINH
SON
LA
CONG
HOA XA HOI CHU
NGHIA
VIET
NAM
Doc lap -
Tu-
do - Hanh pliuc
S6: 43/2019/QD-UBND Sm La, ngdy 31 thdng 12 nam 2019
QUYET
DP4H
Ban
hanh quy dinh bang gia dat tren dia ban tinh Sen La
giai doan
2020-2024
UY
BAN
NHAN
DAN
TINH
SON LA
Can
cieLudt To chuc chmh quy en dia phuong ngdy 19 thdng 6 nam 2015;
Can cu
Ludt
Ban
hdnh van ban quy phgm phdp ludt ngdy 22 thdng 6
nam
2015;
Can
cu Ludt Ddt dai ngdy 29 thdng
11
nam 2013;
Can
cu Nghi dinh sd 44/2014/ND-CP ngdy 15 thdng 5 nam 2014 cua
Chinh
phu quy dinh ve gid ddt;
Can
cu Nghi dinh so 96/2019/ND-CP ngdy 19 thdng 12 nam 2019 cua
Chinh
phu quy dinh ve khung gid ddt;
Can
cu Nghi dinh so 01/2017/ND-CP ngdy 06 thdng 01 nam 2017 cua Chinh
phu ve sua doi, bo sung mot so nghi dinh quy dinh chi tiet thi hdnh Ludt Ddt dai;
Can
cu Thdng tu sd 36/2014/TT-BTNMT ngdy 30 thdng 6 nam 2014 cua Bd
Tdi
nguyen vd Moi trudng quy dinh chi tiet phuong phdp dinh gid ddt; xdy dung,
dieu chinh bdng gid ddt, dinh gid ddt cu the vd tu van xdc dinh gid ddt;
Thuc
hien Nghi quyet sd 173/NQ-HDND ngdy 20 thdng 12 nam 2019 cua
HDND
tinh ky hop thu 11 khod MI vi thdng qua bdng gid ddt giai dogn 2020-2024
tren
dia ban tinh Son La;
Theo
de nghi cua Gidm ddc SB Tdi nguyen vd Mdi trudng tgi Ta trinh sd
931/TTr-STNMTngdy
30/12/2019.
QUYET
DENH:
Diiii
1. Ban hanh kem
theo
Quyet dinh nay Quy dinh vd bang gia ddt tren dia
ban
tinh
So-n La
giai
doan 2020-2024.
(Chi
tiit
CO
Bdng 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 vd Phu bieu so 01, 02, 03 kem theo)
Dieu
2.
Quy
it
dinh nay co hieu luc thi hanh kl tu ngay 01 thang 01 nam 2020
din
ngay 31 thang 12 nam 2024.
Dieu 3. Chanh Van
phong
Uy ban nhan dan tinh; Giam doc cac sd, ban,
nganh; Chu tich Uy ban nhan dan cac huyen, thanh pho; Thu trudng cac ca quan,
ddn vi, t6 chuc, ho gia dinh, ca nhan c6 lien quan chiu trach nhiem thi hanh
quyet
dinh nay./^
Nffinhan:
-
Bo
Tai
nguyen
va Moi truong
(b/c);
-
Vu phap che - Bp
Tai
nguyen
va Moi trudng;
- Bp Tai
chinh
(b/c);
- TTTinhuy
(b/c);
- TT
HDND tinh
(b/c);
-
Chii
tich UBND tinh;
- Cac
Ph6
Chu
tjch UBND tinh;
-
Cue
kikm
tra Van
ban
QPPL
- Bp
Tu
phap;
-NhuDiiuS;
-
Trung
tam
thong
tin tinh;
- Cdc
phong:
KT, TH,
NC -
VP
UBND tinh;
-Luu:
VT-Hieu30ban.
TM.
UY BAN NHAN DAN
CHU TICH
ng Quoc Khanh
UY
BAN
NHAN
DAN
TiNH
SON
LA
CONG
HOA
XA
HOI
CHU
NGHIA
VIET
NAM
Doc lap -
Tu-
do - Hanh phuc
QUYDEsTI
Ve
bang gia dat tren dia ban tinli Sen
La
giai doan
2020-2024
(Ban
hanh kem theo Quyet dinh so
43/2019/QD-UBND
ngay
31
thdng
12
nam 2019
cua
Uy ban nhan ddn tinh San La)
Chu-eng
I
QUY
DINH
CHUNG
Dieu
1. Pham vi ap dung
Bang gia dat dugc su dung di lam can cu ap dung trong cac trudng hop
quy
dinh
tai khoan 2,
Dieu
114 Luat Dat dai nam 2013.
Dieu
2. Nguyen tac cu the khi dinh gia dat
1.
Can cu vao kha nang sinh
Idi,
khoang
each
tdi dudng giao thong, dudng
pho va dieu
kien
ca sd ha tang thuan
Igi
cho sinh boat,
kinh
doanh va cung cap
dich
vu,
cac vi
tri
dugc xac
dinh
theo nguyen
tic:
vi tri 1 tiep giap true dudng giao thong
CO
ten trong bang gia dat co kha nang sinh
igi
va dieu
kien
ca sd ha tang thuan Igi
ban cac vi tri tiep theo, vi
tri
2, 3, 4, 5 theo thu tu kha nang sinh
Igi
va dieu
kien
ca
sd ha tang kem thuan
igi
ban.
2.
Thua dat tiep giap vdi tuyen dudng nao (huang lai tie tuyen duang ndo)
thi
gia dat dugc xac
dinh
theo tuyen dudng do. Trudng hgp thua
&kx
tilp
giap vdi
nhieu
tuyen dudng thi gia dat dugc xac
dinh
theo gia cua tuyen dudng co giat
cao nhat.
3. Viec quy
dinh
vi
tri
dat d chi ap dung vdi thua dat tiep giap vdi mot tuydn
dudng va co chieu sau thua dat Ion ban 20 m doi vdi dat d do thi, dat d nong thon
(cdc
vi tri cua thua ddt a do thi, ddt a nong thon quy dinh tgi diem 7.1, khodn
7,
Dieu
2 Quy dinh nay) va Idn ban 40 m doi vdi dat d nong thon (cdc vi tri cua thua ddt a
do
thi,
ddt a nong thon quy dinh tgi diem
7.2,
khodn
7,
Dieu
2 Quy dinh nay).
4.
Trudng hgp thua dat nam canh nga ba, nga tu dudng giao thong co 2 mat
tiep
giap vdi 2 tuyen dudng va chieu sau thua dat Idn ban 100 m thi gia ddt tir
vi
tri
1
den vi tri 5 dugc xac
dinh
theo gia cua tuyen duong c6 gia ddt cao nhdt. Tir tren
100 m trd di dp dung gia cua tuyen dudng con lai, tm-dng hgp
Idiong
co tuydn
dudng nao khac thi ap gia theo gia cua
vi
tri
5.
5. Trudng hgp tuyen dudng, doan dudng, doan ph6 da dugc quy
dinh
tai
Bang gia ddt co su thay doi moc xac
dinh
(diim ddu, diim audi) cua tuydn
dudng, doan dudng, doan pho (do nhan chuyen nhugng, tang cho, thiea ke quyen
su
dung ddt doi vai tuyen duang, dogn dudng, dogn pho c6 ten chu su dung ddt)
hoac
tdn duong, pho dugc dat tdn, dat tdn lai thi dugc cap nhdt xac
dinh
theo hd
sa, tai
lieu,
van ban
lidn
quan dugc cdp co thdm quyen phd duydt.
3
Đánh giá bài viết
2 615
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo