Bảng giá đất Đồng Nai 2020

Bảng giá đất Đồng Nai mới nhất

Quyết định 49/2019/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020-2024.

UBND tỉnh vừa có Quyết định ban hành quy định về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020-2024.

Theo đó, bảng giá đất mới sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 1-1-2020 thay thế cho bảng giá đất cũ. Trước đó, vào ngày 30-12-2019, HĐND tỉnh (khóa IX) đã tổ chức Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) để xem xét và thông qua nghị quyết về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020-2024. Nhìn chung, giá đất giai đoạn 2020-2024 có biến động tăng rất cao so với bảng giá hiện hành, nhưng vẫn cách xa so với giá đất thị trường.

Về giá đất nông nghiệp, mức tăng cao nhất là các xã thuộc địa bàn huyện Trảng Bom (2,2-3 lần), huyện Thống Nhất (2,5-3 lần), huyện Xuân Lộc (3-4 lần), huyện Cẩm Mỹ (2,8-3,2 lần). Đất nông nghiệp TP.Biên Hòa có nhiều mức tăng khác nhau, các phường cũ có tỷ lệ tăng thấp nhất (từ 6 -29%), các phường mới thành lập có mức tăng cao nhất là 4,3 lần. Nhóm đất phi nông nghiệp cũng được điều chỉnh tăng giá ở hầu hết các khu vực, vị trí, tuyến đường. Trong đó, đất ở tại đô thị được bổ sung thêm 14 tuyến đường mới, đưa tổng số tuyến đường đô thị quy định trong bảng giá đất là 510 tuyến đường và chia thành 715 đoạn. Ở nội dung này, giá đất tại các tuyến đường đều tăng, mức tăng phổ biến từ 1,5-3 lần so với giá hiện hành. Mức giá cao nhất là 40 triệu đồng/m2 tại đường 30-4 (TP.Biên Hòa) và thấp nhất 160 ngàn đồng/m2 thuộc thị trấn Định Quán (huyện Định Quán).

Bảng giá đất là tập hợp các mức giá cho mỗi loại đất do UBND tỉnh ban hành trên cơ sở phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 5 năm/lần và công bố công khai vào ngày 1-1 của năm đầu kỳ. Đây là cơ sở để Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở trong hạn mức giao đất ở; tính thuế sử dụng đất; tính mức hỗ trợ, đền bù khi thực hiện giải phóng mặt bằng...

Mời các bạn sử dụng file tải về để xem chi tiết bảng giá đất Đồng Nai 2020.

Xem thêm

tv eA.r.{
NnAN
uAN
ceNG
HoA xA
nqI
cnu
NcsiL
VIET
NAM
riNn
ooNc
NAI DQc
l{p
-
Tg
do
-
HSnh
phric
56: 49/2019/QD-UBND
Ddng Nai,
ngdy
31 thdng
12
ndm
2019
QIIYET
DINH
Ban hirnh
Quy
itinh
vd
beng
gi6
tl6t
tinh Ddng
Nai
5 nim,
giai
dogn
2020
-2024
uv
eaN
NHAN
rAN
riNn DOXC
NAr
:j.
Cdn ct Luqt
T6
chilrc
Chinh
quyen
dia
fiuong
ngay
19
thing
6
ndm
2015;
Cdn cir
Luqt Ban
hdnh vdn bdn
qzry
phqn pMp IuSt
"Cay
22 tfuing 6
ndm
2a l5;
Cdn c*
Luqt Gid
ngay 20 tluing
6 ndm
2012;
Cdn
ct Luqt
tuit dai ngay
29 thdng
I I ndnt
2013;
Cdn
ai Nehi
dinh tii
qqtzOUtnf>CP
ng6y 15
thdng
5 ndm
2AI4
cia
Chinh
phi
Quy
dinh vi
gid
ddt;
Cdn
ct Nghi
.li?h t6
gOtzatgnt>CP
ngry
19 th6ng
12 ndm
2019
crta
Chinh
phi
Quy
tlinh v€ khung
gi6 ddt;
Cdn
at Thdng
ftr t6 Sgzotqnf-BTNMT
ngcy
3A thdng
6 rfrn
2AI4
cua
BQ tnrdng BO
Tdi nguyen
vd
Mdi
ffitdng
Quy
dinh
plwong
plup tlinh g;d diit;
trinh tq, thu
ryc
x.oy
dwC, diiu
chinh tung
gid d(it; dirk
Sid
e*
cq the vd atvdn xdc
..
r:.
arnn
gta
aoI;
Cdn
cir Nghi
quydt si5 zaltzOtltu}-nouo
ngay
30/12/2019
cia
H6i
ding
nhdn ddn tinh Khaa
IX, kj, hlp
tht 14
(k),
ho.p bdt
thudng)
vi vi€c th6ng
qua Bang gid dtit tinh Eing Nai
5 ndm,
giai doqn
2020 - 2024;
Theo
di nghi cia Gidm
diSc 56
Tdi nguy€n
vd M6i trudng
tqi
Td
trinh sd
I 4 3 2/TTr-STNMT ngdy
3
0/
I 2/2 0 I 9.
QUYfTD!NH:
Didu f . Ban
hdnh kdm theo
Quyiit
dinh niy
Quy
dlnh
v€ bdng
gi6
aAt tintr
D6ng Nai 5 ndm,
giai
doqn2Q2A-2024.
Diiu 2.
quy6t
Ointr ndy
c6
hiQu
luc k6
tt ngdy Oll01l202}
vd
thay
th€
cdc
Quy6t
dinh sau:
Quy6t
dinh s6 A+tzot+tqD-UBND
ngiry
2211212014
cin
UBND
tinh D6ng Nai
vA viQc ban hdnh
Quy
dinh
quy dinh vC
gi6
circ lo4i d6t
tinh Ddng Nai 05
ndm,
giai
do4n 2015-2019;
Quy6t
dlnh st5 78l2Ol6lQE-
UBND
ngdy
28/1212016
cria UBND
tinh
E6ng
Nai
vd
viQc
diAu chinh,
b6
sung b6ng
giit
clc
loai d6t
tinh DOng
Nai
5 n6m,
giai do4n
2015-2019;
Quytit
dinh sti
46I20I7IQD-UBND
ngiy
22/1212014
cira
UBND
tinh
D6ng
Nai
v6
viQc diAu
chinh, b6
sung
b6ng
gi6 c6c lo4i
d6t tinh
D6ng
Nai
5 ndrn,
giai do4n
Z0r5-20tg
tai
euytit
Ai"n sO
6412014/QD-UBND
ngiy
2211212014
vd
Quyilt
dlnh si' 78/2016/QD-UBND
ngiy
2811212016
cria UBND
tinh
D6ng Nai.
DiAu
3. Chanh
VIn
phdng UBND
tinh, Girim
d6c c6c
S&,
ngdnh,
Chri tich
1BND
c6c huyQn,
thdnh
ph6
Long
Khdnh
vi thanh
pnii ni6n
Hda,
c6c
t6 chirc,
hQ
gia
dinh,
c:i
nhAn
c6 li€n
quan chlu tr6ch
nhiQm
thi
hinh
Quy€t
dinh
nny'/'
TM.
OY
BAN
NHAN
DAN
Noi
nhQn:
-
Nhu
Di€u 3;
-
Ven
phdng Chinh
phti;
-
86
Trii nguy&r
vd
M6i
trudng;
- B0
Tii chinh;
- Tiing Cyc
thuii;
- Cuc
Kiiim
tra
vaqr Mn
(80
Tu
Ph+);
- Thu&ng
truc Tinh
iY;
-
Thudng
t1,rc
1IDND
tinh;
-
Thudng
tq;c UBMTTQVI\{
linh;
-
Chri
tich
va cic PM
Ch&
tich UBND
tinh;
- Vnn
phdng Titdt
tiY;
-
Ver
phdng IIDND
tinh;
- Chrinh
- Ph6
Vin
Phdng
UBND
tinlt;
- C5ng
th6ng
tin
diQn tu
;
-
Sd
Tu
ph6p;
- Luu:
VT,
TtL KTN,
KTNS,
Sd
TN&MT
2b'
Nguy6n
qu,iic
Hirng
KT.
CHUTICH
O
CHU
TICH
oAr/
uv
nax
NSAN
nAN
cgNG
HoA
xA
ttgl
cHu
Ncsin
vlgr NAM
tit*tt
ooNG
Nal
DQc
lip -
Tq
do - H3nh
phric
QUYDINH
VG
giri
c6c
to3i d6t
tinh
Ddng
Nai
5
nim,
giai tto4n
2020
-
2024
(Ban
hdnh
k,im
theo
Quy)t
dinh
so
49/2019/QD-UBND
ngdy
3
I thdng
I2
nai
)O t S
cila
UBND
tt'nh
Ding
Nai)'
Chucrng
I
QUYDINH
CHUNG
Didu
l. Ph4m
vi tliiiu
chinh
Quy
dinh
ndy
quy dlnh bang
gia
Odr
dOi
vcri ttmg.lo4i
ddt;
nguy€n tic
xiic
dinh
gii
ii iai
tm!
fttu
"u.,
vi tri
theo
quy dinh tsi
Di6u
I 14
Luat
DAt dai
ndm
20t3
Di6u
2. O6i
tuqng
6P
dgng
1.
D6i tuong
6p
dqng
lir c6c
co
quan thqc
hi-6n
chirc
ndng
qudLn
li
Nhe
nu6c vd
aat
daiic{c*
quui,
t6
chric
c6
li€n
quan d6n
viQc dinh
gi6
c6c loai
d6t
tr€n
dia bdn
tinh
Ddng
Nai.
2. Ciit
dil
tai
Quy
dinh
ndy
l?r cdn
cri
d€:
a)
Tinh ti€n
su
dung
dAt
khi Nhd
nu6c
c6ng
nhin
quydn
sir
dqng
dAt
a clia
nn
gla
Ainfr, cri
nhdn
aOi-uOi
phAn di6n
tich
trong
h4n
mirc;
cho
phep
chuy6n
.u.
Ai"n sri
dqng
A6t
tt aAt
n6ng
nghigp,
d6t
phi
n6ng
nghigp
kh0ng
phAi ln
dAt
- -:
^
.:. .. ,:
o sang
dat o dor
vor
pnan
diQn
tich trong
han
mric
giao tt6t 6
cho
hQ
gia
dinh,
crl
nhin;
b)
Tinh thuil
sir
dung
d5t;
c)
Tinh
phi vd 16
phi
trong
quin
lj,
sri dgng
dit
Oai;
d)
Tinh tidn
xu
phqt
vi
pham
hdnh
chinh
trong
linh
vqc
dit
dai;
d)
Tinh ti€n
b6i
thuong
cho
Nhd
nudc
khi
giy
thi€t
h4i
trong
qudn
ly
vd
sir
dung
d6t
aai;
e)
Tinh
gi6
trf
quyan
sri
dung
a6t
a6
tra cho
ngudi
tg
nguy€n
trir
lai
dat
cho
Nhi
ngOc
ioi uol
iroOng
hqp
d6t
tre
lai
la dAt Nhd
nu6c
giao d6t co
thu ticn
,i,
Oong
d6t,
c6ng
nhAn
quy-dn
,,,
drng
d6t
c6
thu tidn
sri
dr,rng
dAt,
d6t thu€
trA
ti6n
thu€
dAt
mQt
lin cho
cir thoi
gian
thu6;
g)X6ctlinhgi6tiris6nkhic6ph6nh6avirtho6iv6ndoanhnghiQptheo
quy
dinh;
tinh
ti6n
bdo
v€ vd
phAt triCn
dAt
tr6ng
lira;
Đánh giá bài viết
3 634
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo