Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu 03/QTDA: Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư được ban hành kèm theo Thông tư 10/2020/TT-BTC quyết toán dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước. Mời các bạn tham khảo.

1. Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư là gì?

Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư gồm các thông tin: Nguồn vốn, tên dự án, mã dự án, tên công trình..... Mẫu dùng để thống kê tình hình cấp vốn, cho vay, thanh toán.

2. Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư

CHỦ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢNG ĐỐI CHIẾU

SỐ LIỆU CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

Nguồn vốn:………………………………………….

Tên dự án: ………………………………………………………………………………

Mã dự án……………

Tên công trình, hạng mục công trình:………………..(trường hợp quyết toán công trình, hạng mục công trình)

Chủ đầu tư:

Tên cơ quan cho vay, thanh toán:

I. Tình hình cấp vốn, cho vay, thanh toán:

Đơn vị: đồng

STT

Chỉ tiêu

Số liệu của chủ đầu tư

Số liệu của cơ quan thanh toán

Chênh lệch

Ghi chú

Kế hoạch vn

Số vốn đã đã cấp, cho vay, thanh toán

Kế hoạch vn

Số vốn đã đã cấp, cho vay, thanh toán

Tổng số

Thanh toán KLHT

Tạm ứng

Tổng số

Thanh toán KLHT

Tạm ứng

1

2

3

4=5+6

5

6

7=8+9

8

9

10

11=4-7

12

1

Lũy kế từ khởi công

2

Chi tiết hằng năm.

Năm...

Năm ……..

II. Nhận xét, giải thích nguyên nhân chênh lệch, kiến nghị của cơ quan kiểm soát thanh toán, cho vay, cấp vốn:

1. Nhận xét về việc chấp hành trình tự quản lý đầu tư, chấp hành chế độ quản lý tài chính đầu tư:……..

2. Giải thích nguyên nhân chênh lệch (nếu có): …….

3. Kiến nghị: ……….

Ngày... tháng... năm....
CHỦ ĐU TƯ

Ngày... tháng... năm...
CƠ QUAN THANH TOÁN, CHO VAY, CẤP VN

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trường hợp dự án có nhiều cơ quan thanh toán, cho vay, cấp vốn, Chủ đầu tư có trách nhiệm đối chiếu số liệu thanh toán với từng cơ quan để tổng hợp báo cáo quyết toán của dự án.

Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 2.595
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo